eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › "Przebudowa Sali konferencyjnej nr 1 wraz z wybranymi robotami dotyczącymi modernizacji budynku CAM nr 5"Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa Sali konferencyjnej nr 1 wraz z wybranymi robotami dotyczącymi modernizacji budynku CAM nr 5”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 321 24 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa Sali konferencyjnej nr 1 wraz z wybranymi robotami dotyczącymi modernizacji budynku CAM nr 5”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-333460df-5798-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Projekt pn. "Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Urząd Miasta w Świnoujściu" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/821496

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821496

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie (zwanej dalej „Platformą”).
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: bzp@um.swinoujscie.pl.
3. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”), informuję, że:
1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście z siedzibą: Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;
1.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście,mail: iodo@um.swinoujscie.pl;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.10. nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.49.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Urzędu Miasta przy ulicy Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu na terenie działki nr 553/13 w obr. 0004 obejmujących przebudowę Sali konferencyjnej nr 1 wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, wyposażeniem Sali konferencyjnej w meble oraz system audiowizualny.
Dokończenie prac montażowych obejmuje:
a) Montaż grzejników, w tym tych, które zostały zdemontowane do Sali Konferencyjnej oraz grzejników w pomieszczeniach WC i socjalnych.
b) Przeprowadzenie prób szczelności instalacji c.o. na zimno i na gorąco wraz z dokonaniem regulacji zgodnie z projektem wykonawczym.
c) Naprawa stropów i ścian po wymianie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) wraz z usunięciem fragmentów rur, tulei oraz wykonaniem przejść przeciwpożarowych zgodnie z AT .

Dodatkowo, należy:
a) Zakończyć instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) z podłączeniem pompy ciepła i jej uruchomieniem oraz dokonanie przepinek c.w.u w pom. Bojlerowni i demontażem układu starego układu c.w.u. .
b) Dokończyć montaż instalacji wodociągowej. Należy przeprowadzić płukanie, próby szczelności oraz badania wody, włączając dezynfekcję. Po wykonaniu instalacji, należy naprawić ściany i stropy wraz z przejściami przeciwpożarowymi.
c) Zamontować zestawy wodomierzowe do instalacji przeciwpożarowej, nałożyć rurę osłonową w miejscu przejścia z pomieszczenia technicznego do węzła cieplnego. Wykonać próby szczelności oraz badania wydajności hydrantów. Po wykonaniu instalacji, należy naprawić stropy oraz zabudować instalację hydrantową z płyt g-k w pomieszczeniach biurowych i wykonać przejścia p.poż..
Należy również wykonać demontaż istniejącej instalacji hydrantowej oraz naprawić stropy po zdemontowaniu istniejącej instalacji przeciwpożarowej .
d) Dokończyć montaż wywiewek kanalizacyjnych oraz przeprowadzić naprawę stropów i ścian wraz z przejściami przeciwpożarowymi. Należy również przeprowadzić próbę szczelności.
e) Zakończyć prace montażowe instalacji wentylacji w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych, wraz z wyprowadzeniem ich na dach. Poprawić montaż uszczelnień nasad wentylacyjnych typu VBP oraz zamontować szafkę elektryczną wraz z jej podłączeniem oraz połaczeniami z VBP. Zamontować nasadki typu turbowent oraz wywiewki wentylacyjne. Przeprowadzić
ruch próbny nasad wentylatorów VBP wraz z pomiarem wydajności. Zamontować klapy przeciwpożarowe na przejściach przez przegrody przeciwpożarowe zgodnie z AT.
f) Wykonać instalację klimatyzacji w serwerowni zgodnie z projektem technicznym oraz zdemontować istniejący układ instalacji klimatyzacji wraz z jednostkami. Jednostki należy przekazać Zamawiającemu.
g) Wykonać instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Sali Konferencyjnej zgodnie z projektem technicznym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy
będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1.1 Cena oferty brutto ( C) 60%
1.2 Termin realizacji przedmiotu Umowy (T) 20%
1.3 Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dodatkowych osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) 20 %
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
2.1 Cena oferty (C)


najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------------ x 100 pkt x 60
cena ofertowa w ofercie ocenianej


2.2 Termin realizacji przedmiotu Umowy: (T) - 20%
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin (podany w tygodniach) realizacji przedmiotu Umowy otrzyma 20 pkt. Ww. termin nie może być dłuższy niż termin realizacji Umowy tj. 16 tygodni ani krótszy niż 10 tygodni. Oferta, w której nie zostanie zaproponowany termin realizacji Umowy inny niż 16 tygodni otrzyma 0 pkt w tym kryterium.


najkrótszy termin (ilość tygodni)
T = ------------------------------------------ x 100 pkt x 20 %
termin w ofercie ocenianej (ilość tygodni)

2.3 Kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: (D) - 20%
Za skierowanie do realizacji zamówienia osób, które legitymują się kwalifikacjami i doświadczeniem wymaganym dla spełniania warunków udziału w postępowaniu a dodatkowo legitymują się niżej opisanym doświadczeniem:
• Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , spełniającego warunki udziału oraz legitymującego się doświadczeniem zawodowym polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych nad zakończonymi i należycie wykonanymi zadaniami dotyczącymi przebudowy lub remontu czynnego obiektu użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego przy czym powierzchnia objęta robotami wynosiła min. 1000 m2 otrzyma: (maksymalnie 20 punktów w kryterium).
„Czynny obiekt” oznacza obiekt, w którym prowadzona jest nieprzerwana działalność zgodna z pełnioną funkcją przez cały okres prowadzenia robót.

Ilość zadań:
1 zadanie= 5 punktów
2 zadania= 10 punktów
3 zadania i więcej= 20 punktów

Łączna liczba punktów dla oferty (L) w kryteriach stanowić będzie sumę liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (C),
kwalifikacje i doświadczenie osób (D)
L=C+T+D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu Umowy (T)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dodatkowych osób skierowanych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności:
a) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden wykonawca.
b) Posiada zdolność kredytową albo środki na rachunku w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100) ;
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Przez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie robotę polegającą na przebudowie lub remoncie kubaturowego obiektu użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj:
I - kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
• doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych zakończonych i należycie wykonanych w ramach co najmniej jednego zadania dotyczącego przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego a okres pełnienia funkcji obejmował całość realizacji tj.: od przekazania placu budowy do odbioru końcowego inwestycji.
II –kierownik robót sanitarnych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)

III–kierownik robót elektrycznych posiadający
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220);

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia na swojej internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (nie mniej niż 1 000 000,00 zł);
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. Rozdziału VIII SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu.
2. W przypadku, gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1. Rozdziału VIII SWZ oraz załączników 2.2 lub 2.3, odpowiednio – w zależności od udostępnianych zasobów.

6. Oferta powinna zawierać:
6.1. wypełniony formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1 do SWZ;
6.2. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
6.3. zobowiązanie podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);
6.4. dokument potwierdzający wniesienie wadium; w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez gwaranta/poręczyciela.
6.5. zestawienie robót do wykonania – Tabela Elementów Rozliczeniowych (załącznik nr 6.2 do SWZ).
6.6. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6.7. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 00/100)
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299 ze zm.)
4. UWAGA! Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie nie może ograniczać Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia w skutecznym przedstawieniu żądania zapłaty kwoty wadium gwarantowi/poręczycielowi w terminie jego ważności. Przez ww. brak ograniczeń rozumie się, że gwarant uzna żądanie zapłaty kwoty wadium przesłane drogą elektroniczną na wskazany w gwarancji adres poczty elektronicznej przed upływem terminu związania ofertą lub uzna za złożone skutecznie żądanie nadane u operatora pocztowego przed upływem terminu związania ofertą (decydującą dla uznania złożenia żądania zapłaty kwoty wadium będzie data stempla pocztowego). Powyższe ma zastosowanie także w razie przedłużenia terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich.
- dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ).
2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 58 ustawy Pzp).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczenie znaków w tej sesji Zamawiający informuje, że katalog zmian umowy zawarto w § 16 załącznika nr 6 "Projekt umowy" do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821496

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z koniecznością określenia w ogłoszeniu terminu realizacji w dniach albo w miesiącach informuję, że termin realizacji zamówienia określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia został przeliczony na dni. W związku z tym terminy podane w SWZ należy przeliczać wg następującej zasady, tj. 16 tygodni, należy traktować jak 112 dni, a 10 tygodni należy traktować jak 70 dni.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.