eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla kadry administracyjnej i zarządzającej, kadry dydaktycznej oraz studentów Akademii Ignatianum w Krakowie - 6 częściOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla kadry administracyjnej i zarządzającej, kadry dydaktycznej oraz studentów Akademii Ignatianum w Krakowie – 6 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357244777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 26

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-501

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ignatianum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ignatianum.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla kadry administracyjnej i zarządzającej, kadry dydaktycznej oraz studentów Akademii Ignatianum w Krakowie – 6 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b716c1ba-57ab-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.ignatianum.edu.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą
elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej (strona internetowa prowadzonego postępowania)
https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierania dokumentów elektronicznych,
zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje W
sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania platformy zakupowej dopuszcza się komunikację między wykonawcami a
Zamawiającym (nie dot. składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) za pomocą poczty elektronicznej, na
adres Zamawiającego: zp@ignatianum.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem PRM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,
d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z
09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.xls.jpg (.jpeg).
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z
6. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis
bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. W przypadku kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:
a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę
możliwości,przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w
formacie PAdES.
b)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO administratorem Państwa
danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie z siedzibą ul. Mikołaja Kopernika, 31- 501 Kraków, 26, NIP 6761687491,
REGON 357244777 (Administrator). Kontakt z Administratorem: e-mail iod@ignatianum.edu.pl lub pod nr. telefonu 123 999 502.
Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami
prawa. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: realizacji obowiązków prawnych Administratora,
związanych z realizacją zamówienia ofertowego i wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) art. 6ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z realizacją zamówienia lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów,
mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora,art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes; terminy
dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem
możliwości udziału w zamówieniu oraz realizacji innych ww. celów Administratora. Informujemy, że Państwa dane nie będą
wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym
profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej
celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania,jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata - cały okres trwania umowy,zgodnie z art. 78 ust. 4 PZP okres przedawnienia roszczeń, okres do momentu
ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o
przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w
przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w
RODO i z ograniczeniami, o których mowa poniżej: skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP, postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa
danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes,art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mają Państwo
także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy
przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: osobom lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 PZP, podmiotom uprawnionym do ich
otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu np. dostawcom usług technicznych i
podmiotom świadczącym nam usługi doradcze oraz innym administratorom np. kancelariom notarialnym lub prawnym. W sprawach
związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z IOD:rodo@jamano.pl. DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB
TRZECICH Państwa dane zostały pozyskane w ramach współpracy z wykonawcą zamówienia ofertowego i będą wykorzystywane w
zakresie niezbędnym do jego realizacji .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania danych nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia tego postępowania. Szczegółowa informacja w Sekcji
ogłoszenia powyżej "RODO (obowiązek informacyjny") oraz w Rozdz. SWZ pn. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE wynikające z
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/2023/000028

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nowe zasady kwalifikowalności i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć z Funduszy Europejskich 2021-2027 podnoszącego kompetencje kadry administracyjnej Akademii Ignatianum w Krakowie

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe trenera w prowadzeniu szkoleń (D) z zakresu zbieżnego z daną częścią zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kształcenie hybrydowe jako nowa formuła prowadzenia zajęć

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe trenera w prowadzeniu szkoleń (D) z zakresu zbieżnego z daną częścią zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obsługa sprzętu oraz oprogramowania studia telewizyjnego dla studentów kierunku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe trenera w prowadzeniu szkoleń (D) z zakresu zbieżnego z daną częścią zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pedagogika zabawy

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe trenera w prowadzeniu szkoleń (D) z zakresu zbieżnego z daną częścią zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie z projektowania graficznego: Adobe Photoshop

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe trenera w prowadzeniu szkoleń (D) z zakresu zbieżnego z daną częścią zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie: Google Ads i Ads PRO

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe trenera w prowadzeniu szkoleń (D) z zakresu zbieżnego z daną częścią zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w zakresie części 1 zamówienia:
1) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 (jedną) osobą (trenerem), która zostanie skierowana do wykonania zamówienia i będzie je wykonywać osobiście - to jest trenerem posiadającym co najmniej wyższe wykształcenie, który przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 szkolenia lub warsztaty lub wykłady lub kursy, z których każde (tj. każde z trzech szkoleń przedstawionych do spełnienia niniejszego warunku, inne niż szkolenia wskazane w formularzu oferty), swoim zakresem obejmowało tematykę zbieżną z daną częścią zamówienia, w liczbie godzin równej lub dłuższej niż 8 godzin dydaktycznych ((1h dydaktyczna = 45 minut);
w zakresie części 2 zamówienia:
2) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 (jedną) osobą (trenerem), która zostanie skierowana do wykonania zamówienia i będzie je wykonywać osobiście - to jest trenerem posiadającym co najmniej wyższe wykształcenie, który przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 szkolenia lub warsztaty lub wykłady lub kursy, z których każde (tj. każde z trzech szkoleń przedstawionych do spełnienia niniejszego warunku, inne niż szkolenia wskazane w formularzu oferty), swoim zakresem obejmowało tematykę zbieżną z daną częścią zamówienia, w liczbie godzin równej lub dłuższej niż 6 godzin dydaktycznych ((1h dydaktyczna = 45 minut);
w zakresie części 3 zamówienia:
3) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 (jedną) osobą (trenerem), która zostanie skierowana do wykonania zamówienia i będzie je wykonywać osobiście - to jest trenerem posiadającym co najmniej wyższe wykształcenie, który przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 szkolenia lub warsztaty lub wykłady lub kursy, z których każde (tj. każde z trzech szkoleń przedstawionych do spełnienia niniejszego warunku, inne niż szkolenia wskazane w formularzu oferty), swoim zakresem obejmowało tematykę zbieżną z daną częścią zamówienia, w liczbie godzin równej lub dłuższej niż 10 godzin dydaktycznych ((1h dydaktyczna = 45 minut);
w zakresie części 4 zamówienia:
4) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 (jedną) osobą (trenerem), która zostanie skierowana do wykonania zamówienia i będzie je wykonywać osobiście - to jest trenerem posiadającym co najmniej wyższe wykształcenie, który przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 szkolenia lub warsztaty lub wykłady lub kursy, z których każde (tj. każde z trzech szkoleń przedstawionych do spełnienia niniejszego warunku, inne niż szkolenia wskazane w formularzu oferty), swoim zakresem obejmowało tematykę zbieżną z daną częścią zamówienia, w liczbie godzin równej lub dłuższej niż 12 godzin dydaktycznych ((1h dydaktyczna = 45 minut);
w zakresie części 5 zamówienia:
5) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 (jedną) osobą (trenerem), która zostanie skierowana do wykonania zamówienia i będzie je wykonywać osobiście - to jest trenerem posiadającym co najmniej wyższe wykształcenie, który przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 szkolenia lub warsztaty lub wykłady lub kursy, z których każde (tj. każde z trzech szkoleń przedstawionych do spełnienia niniejszego warunku, inne niż szkolenia wskazane w formularzu oferty), swoim zakresem obejmowało tematykę zbieżną z daną częścią zamówienia, w liczbie godzin równej lub dłuższej niż 25 godzin dydaktycznych ((1h dydaktyczna = 45 minut);
w zakresie części 6 zamówienia:
6) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 (jedną) osobą (trenerem), która zostanie skierowana do wykonania zamówienia i będzie je wykonywać osobiście - to jest trenerem posiadającym co najmniej wyższe wykształcenie, który przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 szkolenia lub warsztaty lub wykłady lub kursy, z których każde (tj. każde z trzech szkoleń przedstawionych do spełnienia niniejszego warunku, inne niż szkolenia wskazane w formularzu oferty), swoim zakresem obejmowało tematykę zbieżną z daną częścią zamówienia, w liczbie godzin równej lub dłuższej niż 8 godzin dydaktycznych ((1h dydaktyczna = 45 minut);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ)
2) oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 SWZ. Wykaz składa się w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności zawodowej opisanego w pkt 7.3.4 SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa ofertę w postaci formularza oferty zgodnego z treścią załącznika nr 1 do SWZ.
• dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;
• pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik
• W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do formularza oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
• W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w pkt 7.3.4 SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do Formularza oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
• Przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich:
1) wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia i odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu i odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do Formularza oferty,
2) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do Formularza oferty. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w pkt 2), potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Za wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się także wspólników spółki
cywilnej).
• W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w rozdz. X
SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
• Jeżeli Oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zawiera SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której zamawiający dokonana wyboru wykonawcy,
jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy PPU
(załącznik nr 2 do SWZ). Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu niniejszego ogłoszenia szczegółowe
określenie rodzaju i zakresu zmian znajduje się w dokumentach zamówienia, w PPU opublikowanym na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.