eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › "Remont cząstkowy dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Myślibórz"Ogłoszenie z dnia 2022-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont cząstkowy dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Myślibórz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957476051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont cząstkowy dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Myślibórz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1da4d42a-3033-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00405753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009334/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342190/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.50.2022.AWE

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 183239,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.
„Remont cząstkowy dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Myślibórz”.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gruntowych i tłuczniowych:
a. Droga gruntowa dz. 24, obręb Rów (dł. 200 m, szer. jezdni 4,0 m)
• wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm bazaltowego gr. min 7cm;
• profilowanie i dowałowanie.
b. Droga gruntowa dz. 97 obr. Myśliborzyce (dł. 500m, szer. jezdni 4,0m )
• uzupełnienie ubytków na wyznaczonym odcinku na całej szerokości jezdni kruszywem łamanym 0-31,5 mm, gr. min. 7cm;
• profilowanie i dowałowanie.
c. Droga gruntowa dz. 533, 579,682 obr. Sulimierz (dł.750m, szer. jezdni 4,0m )
• uzupełnienie ubytków na wyznaczonych odcinkach na całej szerokości jezdni kruszywem łamanym 0-31,5 mm, gr. min. 7cm;
• profilowanie i dowałowanie.
d. Droga gruntowa dz. 606, obr. Sulimierz (dł. 500m. szer jezdni 4,0m )
• odkrycie krawędzi jezdni porośniętej trawą
• dowałowanie;
e. Droga gruntowa dz. 162/6 obr. 0003 Myślibórz – ul. Wschodnia (dł. 90m)
• ułożenie pły betonowych z odzysku (materiał od zamawiającego)
f. Droga gruntowa dz. 233, 257 obr. Rościn (dł. 1300m)
• uzupełnienie ubytków na wyznaczonym odcinku na całej szerokości jezdni kruszywem łamanym 0-31,5mm, gr. min. 7cm;
• profilowanie i dowałowanie
g. Droga gruntowa dz. 16 obr. Czółnów (dł. 300m)
• uzupełnienie ubytków na wyznaczonym odcinku na całej szerokości jezdni kruszywem łamanym 0-31,5mm, gr. min. 7cm;
• profilowanie i dowałowanie

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229125,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 229125,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229125,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HRMB SPÓŁKA Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 381743929

7.3.3) Ulica: Aleja Wojska Polskiego

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-471

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229125,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.