eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Dostawa dwóch urządzeń wieloformatowych na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie."Ogłoszenie z dnia 2022-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa dwóch urządzeń wieloformatowych na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spokojna 9

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-072

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lublin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=604

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa dwóch urządzeń wieloformatowych na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e54c723-42f2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00405494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031912/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup urządzeń wielkoformatowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373870/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGM-ZP.272.54.2022.MG1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakup urządzeń wieloformatowych - dostawa dwóch urządzeń wieloformatowych do filii Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie mieszczących się w Bełżycach i Bychawie
1. Dostarczony sprzęt powinien być objęty min. 24 miesięcznym pakietem serwisowym.
2. Pakiet serwisowy obejmuje dostęp do telefonicznej pomocy technicznej oraz usług serwisowych na miejscu użytkowania urządzenia z poniższymi warunkami.
3. Jeśli w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania pakietu serwisowego ujawni się wada produktu lub produkt przestanie działać, problem można zgłosić bezpośrednio do serwisu producenta.
4. Inżynierowie serwisowi posiadają specjalistyczne przeszkolenie w zakresie niezbędnym do udzielenia wsparcia technicznego w stosunku do produktu obejmującego również ewentualnie wymagane wsparcie związane z funkcjami sterownika drukarki i pogorszenia wyników, jakości drukowania.
5. Pakiet Serwisowy obejmuje następujące koszty:
• robocizny
• przejazdów
• wszystkich części serwisowych.
6. Nie obejmuje jednak kosztów materiałów eksploatacyjnych, na przykład pojemników z tuszem, głowic drukujących, pojemników na zużyty tusz czy nośników do drukowania (np. papieru).
7. Pakiet serwisowy obowiązuje przez okres min. 24 miesięcy, ale nie dłużej niż okres, w którym urządzenie wykonało od dnia instalacji 7200 m2 wydruków.
8. Zamawiający zobowiązany jest wykonywać na swój koszt przeglądy okresowe przez autoryzowany serwis producenta co 12 miesięcy w czasie trwania pakietu serwisowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232140-7 - Plotery

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona w postępowaniu oferta firmy Inforoffice Sp. z o.o., Spółka komandytowa ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa podlega odrzuceniu. Oferta nie została podpisana elektronicznie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.