eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs języka angielskiego w branży medycznej"Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs języka angielskiego w branży medycznej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

1.3.) Oddział zamawiającego: PUP Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191927734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kołłątaja 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-332

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pupgdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pupgdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs języka angielskiego w branży medycznej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab7dd0d4-5229-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405491

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018621/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs języka angielskiego w branży medycznej"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Postaw na siebie - Zaprojektuj swoją karierę”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.2 - Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab7dd0d4-5229-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się̨ przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres
email: zamowienia@pupgdynia.pl
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Angelika Dobbek, tel. (58) 776-12-52, email:
zamowienia@pupgdynia.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się̨ przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej na adres email: zamowienia@pupgdynia.pl
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, dalej „dane osobowe”, jest Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni z siedzibą w
Gdyni, ul. Kołłątaja 8, tel. (58) 620-49-54, (58) 776-12-28, e-mail: pup@pupgdynia.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, kontaktować się należy z Inspektorem Ochrony Danych. Dane
kontaktowe Inspektora: e-mail: iod@pupgdynia.pl.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres
5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń z niej wynikających, przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej
rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO
3. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych tej
osoby dotyczących narusza przepisy RODO
4. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZ.2315.8.2023.ADo

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kurs języka angielskiego w branży medycznej” na poziomie średniozaawansowanym (B1/B2), dla maksymalnie 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
2. Zamawiający zastrzega, że nie gwarantuje, iż szacowana liczba osób o której mowa wyżej, będzie skierowana na szkolenie. Liczba osób kierowanych na szkolenie zależy bowiem od gotowości bezrobotnych do podjęcia szkolenia, na co Zamawiający nie ma wpływu, a zatem liczba osób skierowanych na szkolenie może być mniejsza i wyniesie co najmniej 5 osób.
3. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pt. „Postaw na siebie - Zaprojektuj swoją karierę”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.2 - Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.
4. Celem szkolenia jest:
a) poszerzenie słownictwa charakterystycznego dla osób pracujących w branży medycznej, doskonalenie wszystkich sprawności językowych (mówienie z elementami fonetyki, pisanie, słuchanie, czytanie), rozwijanie świadomości językowej, pewności, płynności i poprawności,
b) przygotowanie do egzaminu TOEIC Listening and Reading.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry dydaktycznej

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prowadzenie przez Wykonawcę analizy skuteczności i efektywności przedmiotowego szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przeprowadził co najmniej jedną usługę szkoleniową (dla co najmniej dwóch osób) obejmującą swoim zakresem przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania umiejętności w zakresie języka angielskiego w branży medycznej na poziomie średniozaawansowanym (B1/B2).
b) dysponuje lub będzie dysponował – jedną osobą posiadającą wykształcenie min. średnie oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu co najmniej dwóch szkoleń obejmujących swoim zakresem przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania umiejętności w zakresie języka angielskiego w branży medycznej na poziomie średniozaawansowanym (B1/B2), przy czym liczba uczestników w grupie szkoleniowej każdego szkolenia nie mogła być mniejsza niż 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego
niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór w Załączniku 3 do SWZ;
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
wzór w Załączniku nr 4 do SWZ;
3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór w Załączniku nr 6 do SWZ.
3. Wykonawca, który nie posiada wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych nie może realizować czynności składających się na prowadzenie szkolenia, może jedynie realizować część organizacyjną związaną z przedmiotem zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
1) terminu lub miejsca realizacji szkolenia - w przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających taką zmianę, co zostanie wykazane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego lub gdy po stronie Zamawiającego zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian, a Wykonawca wyrazi na to zgodę;
2) Programu szkolenia lub Harmonogramu szkolenia, w przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających taką zmianę, co zostanie wykazane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego lub gdy po stronie Zamawiającego zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian, a Wykonawca wyrazi na to zgodę;
3) zmiany osoby prowadzącej szkolenie (trener) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Wykonawca nie mógł w żaden sposób przewidzieć, jednak zmiana trenera może odbyć się pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z propozycją osoby, która ma zastąpić trenera. Osoba zastępującą musi posiadać co najmniej takie
wykształcenie i doświadczenia jak osoba zastępowana, chyba że Zamawiający odstąpi od tego wymogu. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wyrazi akceptację wskazanej osoby lub brak akceptacji z uzasadnieniem, co uznaje się za ostateczne i obliguje Wykonawcę do wskazania kolejnej osoby
zastępującej trenera. Powyższa sytuacja nie może wpłynąć w żaden sposób na terminy realizacji szkoleń, w przeciwnym razie będzie to uznane za zwłokę z winy Wykonawcy, za którą Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej.
2. Zmiany umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
3. Zmiana Umowy musi nastąpić w formie pisemnej, w postaci aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca sporządza ofertę w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z treścią Załącznika
nr 2 do SWZ.
2) Zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie tego podmiotu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
niepodleganiu wykluczeniu wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1) – jeżeli dotyczy;
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.
4) Program szkolenia (opracowany w oparciu o Załącznik nr 7 do SWZ) - a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129):
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie ze względu na ww. okoliczności następuję
na okres trwania tych okoliczności.
4. Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa powyżej nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego
przez Wykonawcę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.