eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej - powtórneOgłoszenie z dnia 2022-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej - powtórne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Morska 81-87

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-225

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 55-86-421

1.5.8.) Numer faksu: 7412250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umg.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.umg.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej - powtórne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75c10913-39a7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00405297

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010973/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 remonty - budynek Wydziału Nawigacyjnego- Al. Jana Pawła II 3

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359306/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRZP/205/2022/AZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 9353008 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 161000,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest: "Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - instalacja wentylacji mechanicznej
i klimatyzacyjnej"

Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń wentylacji mechanicznej
i klimatyzacyjnej, oraz wykonanie niezbędnych prac umożliwiających prawidłowe działanie w/w urządzeń i instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie inwestycji w trakcie prowadzenia robót budowlanych
Wykonawca robót będzie musiał koordynować swoje prace z wykonawcami innych branż - budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej.
Wykonawca w zakresie robót musi wycenić i wykonać przejścia pionowe i poziome przez przegrody budowlane (tj. ściany, stropy, stropodachu itp.) oraz przejścia te wykończyć poprzez wykonanie tynków, gładzi i robót malarskich.

Prace wykonywane będą w budynku czynnym.

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z :
" Projektem budowlanym - "Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła
zachodniego budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni",
" Projektem wykonawczym branży sanitarnej - "Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła
zachodniego budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni",
" STWiORB - "Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby na dzień zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 108682,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 108682,8 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HEMONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5832952506

7.3.3) Ulica: Trakt św. Wojciecha

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-007

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 108682,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.