eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmno › Dokumentacja budowlano-kosztorysowa dla projektu pn. Centrum rozwoju nad Jeziorem StarogrodzkimOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dokumentacja budowlano-kosztorysowa dla projektu pn. Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Chełmno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Chełmno

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ti@chelmno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chelmno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja budowlano-kosztorysowa dla projektu pn. Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e0875ae-578c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023035/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 1. Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim – opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e0875ae-578c-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Szczegóły - patrz Rozdział XIII SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Szczegóły - patrz Rozdział XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miasto Chełmno przy ul. Dworcowej 1 20, 86 – 200 Chełmno
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Chełmno przy ul. Dworcowej 1, 86 – 200 Chełmno jest osoba o adresie e-mail – iod.um@chelmno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych w ofercie oraz w trakcie realizacji umowy)
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego realizacją jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z koniecznością przekazania danych niezbędnych do stworzenia i weryfikacji dokumentów upoważniających do wejścia na teren wojskowy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania nadzorcze w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TI.271.2(2).2023.MM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej dla projektu pn. Centrum rozwoju nad
Jeziorem Starogrodzkim”.
Zakres rzeczowy projektu pn. Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim obejmuje w szczególności: „Rozwój
infrastruktury turystycznej w ramach Ośrodka ZAZ Nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie dotyczy poprawy dostępności
turystycznej Jeziora Staro-grodzkiego, znajdującego się u podnóża Góry Św. Wawrzyńca na obrzeżach Miasta Chełmna.
Proponuje się kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Starogrodzkim wraz z
uporządkowaniem i uzupełnieniem nasadzeń w tym drzewostanu, budową małego pomostu na Jeziorze oraz miejsca
wodowania sprzętu wodnego, remont pomostu istniejącego, wyposażenie kompleksu w małą architekturę oraz miejsca
rekreacji, remont sanitariatów. W ramach zadania planuje się modernizację ciągów pieszych w obrębie ośrodka, montaż
oświetlenia LED, przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu rowerowego.

Zakłada się modernizację kompleksu parkingów z zastosowaniem nawierzchni chłonnych, bez zwiększenia liczby miejsc
parkingowych. W ramach nowych nasadzeń planuje się zastosowanie rodzimych gatunków, w tym drzew owocowych, tak,
aby w formie arboretum promować dziedzictwo sadownicze i przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły. Planuje się odnowienie
szlaku pieszego łączącego Ośrodek z Górą Św. Wawrzyńca, jak również opracowanie, zakup i montaż tablic informujących
o przyrodniczym i kulturowym dziedzictwie Doliny Dolnej Wisły. Dz. Nr ewid. 531, 532/3, 532/5, 532/6, 532/7, 532/8, 533,
535, 666 obręb 0003 Miasta Chełmna”.

Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia obejmuje również zaprojektowanie uzbrojenia terenu w sieci wod.-kan. bez
przyłączy – jako odrębne opracowanie.
Podstawą opracowania jest: KONCEPCJA URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY,
MODERNIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA TERENU OŚRODKA NAD JEZIOREM STAROGRODZKIM W CHEŁMNIE
opracowana przez FORJU PROJEKTY, ul. Brzozowa 27 86-021 Żołędowo (data opracowania 15.03.2022 r.),
Całość dokumentacji powinna zawierać niezbędne uzgodnienia oświadczenia wymagane do uzyskania pozwolenia na
budowę/zgłoszenia robót.
Całość dokumentacji powinna zawierać przedmiary, kosztorysy, STWiOR.
Dokumentacja winna być opracowana w 5 – egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF)
w celu wykorzystania do postępowania przetargowego na wykonanie robót.

Rodzaj zamówienia: usługi
2. Zakres zamówienia obejmuje:
- Uzyskanie map do celów projektowych.
- Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych,
- Pozyskanie map stanu prawnego dla celów projektowych,
- Opracowanie planu zagospodarowania terenu,
- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w przypadku takiej konieczności,
- Opracowanie projektów technicznych w branżach:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- drogowej,
- instalacji i urządzeń elektrycznych,
- sieci elektroenergetycznej,
- instalacji i urządzeń sanitarnych,
- sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- projektów rozwiązania kolizji poszczególnych branż w przypadku takiej konieczności,
- dokumentacji geologicznej w przypadku takiej konieczności,
- uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku takiej konieczności, (w tym również Ekspertyza ornitologiczna i
chiropterologiczna z decyzją RDOŚ w przypadku takiej konieczności),
- uzgodnienie z WKZ w przypadku takiej konieczności,
- oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku takiej konieczności,
- kosztorysów inwestorskich,
- przedmiarów robót,
- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
- pełnienie nadzoru autorskiego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że planowanym źródłem dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego
jest Program Regionalny Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (dalej FEdKP 2021-2027)
- Działanie 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne.
Wobec powyższego przedmiot niniejszego zamówienia publicznego musi uwzględniać aktualne wymagania określone przez Instytucję Zarządzającą FEdKP 2021-2027 zawarte w szczególności w nw. dokumentach:
1) Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dostępny pod adresem
https://mojregion.eu/rpo/projekt-fedkp-2021-2027/
2) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dostępny pod adresem https://mojregion.eu/rpo/fundusze-2021-2027/szczegolowy-opis-priorytetow programu-fundusze-europejskie-dla-kujaw-i-pomorza-2021-2027-szop/
3) Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów, Priorytet 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów
endogenicznych regionu, Cel szczegółowy 5 i. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju
społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i
bezpieczeństwa na obszarach miejskich, Działanie 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne (Uchwała KM Nr 80/2023
z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie
rozwoju turystyki ZiTy regionalne (obiegowo), Uchwała KM Nr 69/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia
kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne - z ew. późniejszymi zmianami),
które dostępne są pod adresem https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-priorytet-5/, w tym m.in. (wybór): Kryterium B.2 - Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania, B.5 - Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju, B.6 - Odporność infrastruktury na zmiany klimatu, B.7 - Zgodność projektu z wymaganiami prawa
ochrony środowiska, B.8 - Wskaźniki realizacji celów projektu, B.9 - Wykonalność techniczna, technologiczna i
instytucjonalna projektu, B.12 - Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami, B.13 - Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, B.14 - Projekt jest
zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, B.15 - Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn,
C.1 - Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie (Uwaga! Wykonawca w ramach
niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez Kujawsko-Pomorskie Biuro
Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu
przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim), C.3 - Ograniczenie dotyczące infrastruktury drogowej [Uwaga!
Wykonawca (poza wydzieleniem jako odrębne opracowanie uzbrojenia terenu w sieci wod.-kan. j.w.) w ramach niniejszego
zamówienia zobowiązany będzie do podziału części opisowej, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarami robót dot.
elementów infrastruktury drogowej (w tym parkingi) na dwie części – pierwsza do limitów określonych w tym Kryterium w
uzgodnieniu z Zamawiającym i druga pozostałe koszty tej infrastruktury], C.5 - Zgodność projektu z zaleceniami ETO, C.6 -
Efekty społeczno-gospodarcze i ekologiczne, C.7 - Wzrost atrakcyjności turystycznej, C.8 - Tworzenie bazy noclegowej, C.9
- Zgodność z Europejskimi zasadami jakości dla interwencji finansowanych przez UE o potencjalnym wpływie na
dziedzictwo kulturowe.

Ponadto Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia publicznego odnosząc się dokumentów pt. Kryteria
wyboru projektów, zobowiązany będzie do uwzględnienia lub alternatywnie pisemnego odniesienia się do poszczególnych
kryteriów (typu wykazanie braku sprzeczności przedmiotu zamówienia z danym kryterium względnie stwierdzenie, że dane
kryterium jest neutralne wobec przedmiotu zamówienia). Wykonawca będzie również zobowiązany do składania
ewentualnych wyjaśnień w omawianym zakresie etc. na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego
terminie (np. na etapie opracowywania Wniosku o dofinansowanie, Studium wykonalności dla projektów oraz ewentualnych
zapytań Instytucji Zarządzającej FEdKP 2021-2027).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo opisane w Rozdziale XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112
ust. 2 ustawy PZP dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) wykaże (w formie wykazu), że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujące ilości i rodzaj zamówień: wykonał należycie przynajmniej 1 realizację zbieżną przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 100 000,00 zł brutto wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej, wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
b) Wykonawcy, również dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału, muszą wykazać osoby (w formie wykazu),
skierowane przez nich do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług,
kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami w czasie realizacji przedmiotu zamówienia w składzie:
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (Art. 14. 1. 1) specjalizacja do projektowania
bez ograniczeń,
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Art. 14. 1. 2) specjalizacja do
projektowania bez ograniczeń,
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (Art. 14. 1. 3b) specjalizacja do projektowania bez
ograniczeń,
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Art. 14. 1. 4b) specjalizacja do projektowania bez ograniczeń,
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych (Art. 14. 1. 4c) specjalizacja do projektowania bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, na podstawie
art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych, tj.:
1) wykazu projektów wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te prace projektowe zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy prace projektowe zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy;
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg załączonego wzoru – załącznik nr 4
do SWZ) - jeżeli dotyczy;
3) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) – jeżeli dotyczy;
4) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z
ofertą (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG);
5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy –
jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł.
2)Wadium może być wniesione wg uznania Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.z 2022 r. poz. 2080).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926
4) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 p.pkt b-d wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w oryginale
lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie:
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
− wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby;
− ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim:
reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie
w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z
postępowaniem o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
3) Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 SWZ mogą załączyć
do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.
4) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
8) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 14 projektu umowy:
1. Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwe w następujących
przypadkach:
1) zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jej wykonanie w terminie określonym § 4 Umowy jest niemożliwe z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
a. konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów), w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przed-miotu Umowy,
b. ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w postaci konieczności wykonania prac dodatkowych, zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego,
c. wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;
2) termin wykonania Przedmiotu Zamówienia określony w § 4 może ulec zmianie, niezależnie od innych postanowień
Umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji prac wynikających z:
a. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, pandemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót
lub wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, a w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w
znacznych rozmiarach.
b. zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, spowodowanej m. in., choć niewyłącznie:
· okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (w tym siły wyższej),
· zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych,
· treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
3) zmiany wynagrodzenia:
a. w przypadkach zmian Umowy dokonywanych na podstawie pkt. 1) lub 2) powyżej
– jako bezpośredni skutek tych zmian, lub
b. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT):
· jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez
wykonawcę,
· jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez
wykonawcę,
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obojga stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy umieścić na Platformie e-zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.