eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługa ochrony i zabezpieczenia medycznego 7 edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony i zabezpieczenia medycznego 7 edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 0323591334

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony i zabezpieczenia medycznego 7 edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd98743e-5610-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00324213/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 VII Edycja Śląskiego Festiwalu Nauki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

dzp.us.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/us

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us.2) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert,
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 3) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w
sprawie środków komunikacji”), określił w SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na latformazakupowa.pl. 4)Rekomendacje.
a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne Rozp.RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2247);b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;c) W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:- .zip -.7Z.d) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif.bmp.numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie; e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do
składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB; f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES; g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem odpisywanym; h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi
rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.382.6.30.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa, wszystkim osobom uczestniczącym w „7. Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE”, zwanym dalej „Festiwalem”, organizowanym przez Uniwersytet Śląski, realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w budynkach jak i na terenach wokół obiektów, patroli prewencyjnych, ochrony mienia, zabezpieczenia medycznego ze wsparciem karetki, patrolu medycznego oraz obsłudze szatni.
2) Zakres zamówienia (po stronie Wykonawcy) obejmuje w szczególności :
a) ochronę osób i mienia podczas trwania Festiwalu oraz Gali otwarcia Europejskiego Miasta Nauki 2024 zgodnie z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2023 poz. 2616 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw ;
b) wyznaczenie wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia liczby uczestników (równolegle w budynku MCK może przebywać maksymalnie do 15 000 osób, a w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek do 8 000 osób) liczby osób pełniących obowiązki kierownika ochrony w celu koordynowania zadań ochrony;
c) zapewnienie wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia liczby pracowników ochrony (w tym odpowiedniej liczby kwalifikowanych pracowników ochrony);
d) zapewnienie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia narzędzi (m.in. bramki, lekkie płotki kolejkowe) i uprawnień pracowników ochrony do prowadzenia kontroli uczestników wchodzących na teren wydarzenia;
e) zapewnienie łączności bezprzewodowej pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu Festiwalu i Gali poprzez posiadanie aktualnego pozwolenia radiowego na używanie urządzeń łączności radiowej ważnego w obszarze miasta Katowice. Koszty wyposażenia i użytkowania urządzeń Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji umowy. Wykonawca winien posiadać możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na sprawne w czasie nie dłuższym niż 2 godziny;
f) zapewnienie dodatkowych 20 szt. radiotelefonów cyfrowych do komunikacji pomiędzy pracownikami Zamawiającego na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego jak również w razie konieczności z pracownikami ochrony fizycznej i zabezpieczenia medycznego;
g) dysponowanie wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia, ilością grup interwencyjnych zdolnych do udzielenia wsparcia siłom porządkowym (z dojazdem w czasie do 10 minut od powiadomienia);
h) przygotowanie planu ochrony wydarzenia w MCK (dotyczy zadania A), który zostanie zaprezentowany na co najmniej 14 dni przed wydarzeniem odpowiednim służbom oraz Zamawiającemu;
i) przygotowanie planu ochrony i wszelkiej wymaganej dokumentacji niezbędnej do organizacji imprezy masowej w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek (dotyczy zadania B). Dokumentacja zostanie przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz właściwemu organowi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
j) w celu poprawienia bezpieczeństwa terenu wokół obiektów organizowanego Festiwalu ochrona winna być wzmocniona patrolem zewnętrznym;
k) zapewnienie sprawnie działającej obsługi szatni na terenie organizowanego Festiwalu;
l) posiadanie zaplecza służb ratowniczych w postaci 4 patroli medycznych oraz karetki typu „P” oraz „S” ze wsparciem lekarza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-06 do 2023-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w poniższych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia jako kierownik ds. bezpieczeństwa

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej: W odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada:
aktualną koncesję MSWiA na świadczenie usług ochrony osób i mienia (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1995 z późn. zm.).Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w
rozdz. VI ust. 3 pkt 1 SWZ
2. Warunek dotyczący zdolności technicznej :
1)Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w sposób należyty:
a) co najmniej dwie (2) usługi ochrony odpowiadające przedmiotowi zamówienia podczas imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym o frekwencji całkowitej nie mniejszej niż 35 000 osób każda z imprez o łącznej wartości 200 000,00 brutto PLN ;
b) co najmniej 2 (dwie) usługi ochrony odpowiadające przedmiotowi zamówienia podczas imprezy o charakterze kulturalnym z liczbą udostępnionych miejsc nie mniejszą niż 8 000 podczas jednej imprezy w obiekcie o przeznaczeniu kongresowo-konferencyjnym lub hali widowiskowo-sportowej o łącznej wartości 200 000,00 brutto PLN ;
Przez 2 usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone na podstawie 2 odrębnie zawartych umów (2 usługi = 2 umowy = 2 zamówienia)
Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykaże się realizacją robót, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia
2) W związku z wykorzystywaniem łączności radiowej, Wykonawca musi posiadać decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydziale częstotliwości do utworzenia sieci łączności radiowej z uwzględnieniem obszaru miasta Katowice gdzie będzie odbywać się Festiwal lub posiadać promesę umowy z firmą świadczącą usługi sieci trunkingowej, potwierdzającą przydział częstotliwości zapewniającej łączność na danym obszarze.
Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt 2 i 3 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualna koncesja MSWiA na świadczenie usług ochrony osób i mienia. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.
2) Wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1SWZ . Wzór wykazu usług stanowi załącznik 1E do SWZ. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego,
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza
podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.
3) Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik 1F do SWZ. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Informacja o doświadczeniu i kwalifikacjach osoby skierowanej do realizacji zamówienia jako kierownik ds. bezpieczeństwa - w celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, w ramach kryterium: „doświadczenie”, zgodnie z rozdz. XIII SWZ. Wymagana forma i moment złożenia: informacja składana w formie oświadczenia, w Formularzu oferty (Załącznik nr 1A do SWZ) (jeżeli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Wymagana forma i moment złożenia:
Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym
lub notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.
2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia:
Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym, lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym
lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.
3) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca dołączy do oferty:
Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr1B do SWZ. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym.
4) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zostały wymienione w załączniku nr 1B do SWZ – wzorze formularza oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:
4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł, 00/100).
Szczegóły dotyczące wadium zawiera rozdział VII SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik 1A).
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy (jeżeli dotyczy), spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów. Zamawiający nie będzie weryfikował czy zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania dotyczące podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 w zw. z art. 266
ustawy Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp i wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie
zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadkach określonych w § 9 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn.zm.), która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu rozporządzenia Rady
(WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) - „rozporządzenie 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i nie-zależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – „rozporządzenie 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; 2)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 późn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.