eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Starego Miasta w 2 częściachOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Starego Miasta w 2 częściach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 6118840

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiir@um.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Starego Miasta w 2 częściach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ba46366-4d72-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028946/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Zagospodarowanie terenów zieleni Starego Miasta: 1. zagospodarowanie zielenią terenu pod murami zamku oraz ławeczka, 2. Zielona Starówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.torun.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Informacje ogólne: 1. 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiający ma Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl,
1.2.Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami pani Joanna Nosewicz-Lewandowska: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
1.3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia:
https://umtorun.ezamawiajacy.pl,lubhttps://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”zostanie przekierowany do stronyhttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego:podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców – Regulacje i procedury
procesu zakupowego https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
1.5.Zamawiający określa, iż formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB muszą być zgodne z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca może złożyć
jednorazowo maks. 15 plików. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisanych profilem zaufanym, który
wynosi maksymalnie 10MB oraz na ograniczenia wielkości plików podpisanych w aplikacji eDO App służącej do składania podpisu
osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów
elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
wczytania do Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
1.7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce"Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
1.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
1.9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, email: oneplace.admin@marketplanet.pl.
2. Złożenie oferty:
2.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim i złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się
i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
2.2.Oferty należy złożyć na platformie pod adresem
https://umtorun.ezamawiajacy.pl., w zakładce „OFERTY” .
2.3. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w Systemie o którym mowa w pkt. 2.1. zaszyfrowany.
2.4. Wykonawca może przed upływem terminu doskładania ofert zmienić lub wycofać ofertę złożoną przez siebie ofertę. W tym celu
w zakładce„OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie„wycofaj ofertę”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,
b) inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel.566118802, email:iod@um.torun.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia11 września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art.16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 2. Nie przysługuje Pani/Panu:
- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 111/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadanie na terenie Gminy Miasta Toruń, pn. „Zielona Starówka”
Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew, krzewów ozdobnych, pnączy, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, w 5 lokalizacjach z terenu Starego Miasta:
1) Lokalizacja nr 1 - Plac M. Rapackiego, dz. nr 63, 66, obr. 14, (4 szt. lipa drobnolistna Greenspire, obw. pnia 18-20 cm)
2) Lokalizacja nr 2 - Rynek Staromiejski, dz. nr 17/1 obr. 15, (2 szt. lipa drobnolistna Greenspire, obw. pnia 20-25 cm)
3) Lokalizacja nr 3 - Ogród Kamienny, dz. nr 68/2 obr. 16, (4 szt. wiśnia piłkowana Amanogawa, obw. pnia 12-14 cm, 1 szt. magnolia pośrednia Susan lub magnolia purpurowa Nigra, wys 220-250 cm, róża Marathon - pow. 25 m2, ognik szkarłatny Red Cushion - pow 13 m2)
4) Lokalizacja nr 4 - ul. Podmurna , dz. nr 214/1, 214/3, 215/1, 216, obr. 15, (krzewy ozdobne ostrokrzew Mesery Blue Angel, pow. 30 m2)
5) Lokalizacja nr 5 - ul. Zaszpitalna, dz. nr 218 obr. 17 i dz. nr 102 obr 18, (uporządkowanie terenu, odchwaszczenie ,usunięcie samosiewów, wykarczowanie pnia, sadzenie krzewów i roślin ozdobnych z poj. C3 lub z gruntu z 3 pędami na powierzchni 213 m2.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac zieleniarskich, w tym:
1) uporządkowanie terenu i przygotowanie wyznaczonych powierzchni pod nasadzenia zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, wymiana gruntu pod nasadzenia krzewów na ziemię urodzajną na głębokość 30 cm i pod nasadzenia drzew doły sadzeniowe na głębokość 70 cm.
2) usunięcie odpadów,
3) wykonanie nasadzeń drzew, kompozycji krzewów ozdobnych, pnączy,
4) wykonanie prac wykończeniowych, agrowłóknina, ściółkowanie itp.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w załącznikach:
1) Zał. nr 1.Zielona Starówka - opis,
2) Zał. nr 2. Tabela doboru roślin,
3) Zał. nr 3. Mapy z lokalizacjami,
stanowiących integralną część umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany egzemplarzy roślin obumarłych lub w złej kondycji na wolne od wad w okresie gwarancji wskazanym w § 2 ust. 3 wzoru umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest także do wywozu wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy na składowisko odpadów komunalnych. Koszty z tym związane, w tym opłaty za składowanie odpadów na składowisku ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji - minimalny okres gwarancji 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji na 72 miesiące.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania zadanie na terenie Gminy Miasta Toruń, pn. „Zagospodarowanie zielenią terenu po murami zamku oraz ławeczki”
Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni pod murami zamku przy fosie na dz. nr 148 i 163 z obrębu 16, oraz dz. nr 36 i 41 z obrębu 17.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:
1) uporządkowanie terenu i przygotowanie wyznaczonych powierzchni pod nasadzenia zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w tym usunięcie odpadów, utylizacja darni w miejscach wyznaczonych rabat, wymiana gruntu pod nasadzenia krzewów na ziemię urodzajną na głębokość 30 cm;
2) wykonanie nasadzeń drzew, krzewów ozdobnych i bylin,
3) wykonanie prac wykończeniowych: agrowłóknina, ściółkowanie itp.,
4) demontaż istniejącej małej architektury (śmietniki, ławki, kosz na psie odchody)
4) montaż nowych elementów małej architektury ( ławki – 3 szt., śmietniki żeliwne – 3 szt., kosz na psie odchody 1 szt. oraz słupek ograniczający wjazd),
5) wykonanie nawierzchni mineralnej pod ławkami, krawędziowanie istniejącej nawierzchni ciągów komunikacyjnych.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w technicznej dokumentacji projektowej dla zadania:
1) Zał. nr 1. Projekt techniczny zieleni dla zadania „Zagospodarowanie zielenią terenu pod murami zamku oraz ławeczki”
stanowiących integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany egzemplarzy roślin obumarłych lub w złej kondycji na wolne od wad w okresie gwarancji wskazanym w § 2 ust. 3 wzoru umowy.

5. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest także do wywozu wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy na składowisko odpadów komunalnych. Koszty z tym związane, w tym opłaty za składowanie odpadów na składowisku ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji - minimalny okres gwarancji 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji na 72 miesiące.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

x

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy -załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wypełniony załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy
2. Pełnomocnictwo ( o ile dotyczy)
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
3. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)
4. Równoważność ( o ile dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem - wykonawca
składa wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt 14.1. b) SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący doświadczenia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Informacje zawarte w pkt 2 i 3 dotyczą też spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

dotyczy obu części
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
a) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) inne:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym w szczególności podwyższenia lub obniżenia temperatury powietrza, uniemożliwiających prawidłowe i zgodne ze sztuką ogrodniczą posadzenie roślin. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych i czas niezbędny do posadzenia roślin,
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie postanowień umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, oraz innych danych identyfikacyjnych,
d) zmiany danych osobowych,
e) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy,
f) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
g) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.