eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kartuzy › Wykonanie naprawy dróg powiatowych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie naprawy dróg powiatowych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kartuski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 26

1.5.2.) Miejscowość: Kartuzy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586810715

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.kartuzy.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kartuskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie naprawy dróg powiatowych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a46b43a0-56bb-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000919/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Wykonanie naprawy dróg powiatowych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Funkcjonalność platformy gwarantuje
złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu
zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Za datę przekazania oferty na platformie przyjmuje się datę
jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w kroku drugim składania oferty i wyświetleniu komunikatu, że
oferta została złożona. W toku postępowania wszelka komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje przekazywane będą za pomocą udostępnionego na platformie formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę
przekazania oświadczeń, wniosków oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający
będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla
dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać
formatem XAdES. Zalecenia odnośnie podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny
(otoczony), dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. Zalecenia
odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”. Zamawiający
określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2G
RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub
ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, oznaczenie
czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), na platformie występuje limit objętości plików
lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150MB.
Zamawiający dopuszcza przysyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj.: mi.in.: .doc; .docx;
.odt; .xls; .xlsx; .pdf przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf . Zamawiający dopuszcza kompresję
danych: .zip, .7Z. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy oraz
uznaje go za wiążący. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy znajdują się pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację, gdy
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Wykonawca może również komunikować się za pomocą email: przetargi@zdpk.pl (za wyjątkiem oferty z
załącznikami).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą
przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach z siedzibą przy ul. Gdańskiej 26 w
Kartuzach email: sekretariat@zdpk.pl
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem
ochrony danych na adres mailowy: iod@zdpk.pl
Cel przetwarzania
Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
Podstawa przetwarzania danych
Podstawa prawną przetwarzania danych są przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku dobrowolnego podania
danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona
poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie
Państwo w pkt 25 SWZ niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www
http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ Klauzula informacyjna

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt) 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziecie Państwo w pkt 25 SWZ
niniejszego postępowania oraz na naszej stronie www http://zdp.kartuzy.ibip.pl w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/
Klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP4.26.02.6.2023.PD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIAR ROBÓT
WYKONANIE NAPRAWY PRZEŁOMÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ORAZ WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU KARTUSKIEGO
Wyszczególnienie elementów Jednostka
rozliczeniowych nazwa ilość
2 3 4
Naprawa przełomów nawierzchni bitumicznych – część nr 1
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie o grubości do 10 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego - maksymalnie na odległość 30km. m2 1000
Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa łamanego bądź betonu o grubości do 24 cm m2 1000
Roboty ziemne wykonywane koparkami na głębość 30 cm m2 1000
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości 20cm m2 1000
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizownego mechanicznie 0/31,5 o grubości 25 cm m2 1000
Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70 o grubości 8 cm m2 1000
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubości 4 cm m2 1000
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm m2 1000
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 2000

WARUNKI WYKONANIA I UWAGI KOŃCOWE
1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót uzbrojenia nie wykazane w in-wentaryzacji, należy napotkane uzbrojenie traktować jako czynne, zabezpieczyć je i po-wiadomić odpowiedniego właściciela lub użytkownika.
2. Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.
3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy zaopiniować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach i Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach a następnie uzyskać zatwierdzenie z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

4. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca powinien dysponować telefonem stacjonarnym/ telefonem komórkowym do bezpośredniej łączności z Wykonawcą (osobą odpowiedzialną za podjęcie czynności – wskazaną do kontaktów w umowie).
2) Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: min. 12 mie-sięcy.
3) Roboty będą prowadzone na sieci dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właści-wym jego oznakowaniem. Prace ww. mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpie-czeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpo-wiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego (dotyczy obu części zamówienia) w zakresie wykonania podobnych robót budowlanych, co w postępowaniu. Zakres zamówienia podobnego obejmuje wykonanie odpowiednio dla części nr 1 wykonanie naprawy przełomów nawierzchni bitumicznych oraz dal części nr 2 wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Warunki udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

1) Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie zamówienie podstawowe,
2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w standardzie nie gorszym niż przyjęty do wykonania zamówienia podstawowego.
3) W ramach prowadzonych negocjacji, Zamawiający i Wykonawca dojdą do porozumienia odnośnie ceny i terminu wykonania.
4) Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, inne niż określone w pkt. 3 powyżej, będą zgodne z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w umowie dla zamówienia podstawowego.
5) Szacunkowe przedmiary robót dla zamówień podobnych:
PRZEDMIAR ROBÓT
WYKONANIE NAPRAWY PRZEŁOMÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ORAZ WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU KAR-TUSKIEGO
Lp. Wyszczególnienie elementów Jednostka
rozliczeniowych nazwa ilość
1 2 3 4
Naprawa przełomów nawierzchni bitumicznych – część nr 1
1 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie o grubości do 10 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego - maksymalnie na odległość 30km. m2 1000
2 Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa łamanego bądź betonu o grubości do 24 cm m2 1000
3 Roboty ziemne wykonywane koparkami na głębość 30 cm m2 1000
4 Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 o grubości 20cm m2 1000
5 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizownego me-chanicznie 0/31,5 o grubości 25 cm m2 1000
6 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70 o grubo-ści 8 cm m2 1000
7 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubości 4 cm m2 1000
8 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm m2 1000
9 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 2000
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – część 2

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach remontów cząstkowych przewiduje się wykonanie następujących prac:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni
- skropienie sfrezowanej nawierzchni
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S


WARUNKI WYKONANIA I UWAGI KOŃCOWE
1. W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót uzbrojenia nie wykazane w in-wentaryzacji, należy napotkane uzbrojenie traktować jako czynne, zabezpieczyć je i po-wiadomić odpowiedniego właściciela lub użytkownika.
2. Wykonawca po zakończeniu prac musi uporządkować teren robót.
3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót drogowych będących przedmiotem zamówienia – projekt należy zaopiniować w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kartuzach i Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach a następnie uzyskać zatwierdzenie z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca.

4. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca powinien dysponować telefonem stacjonarnym/ telefonem komórkowym do bezpośredniej łączności z Wykonawcą (osobą odpowiedzialną za podjęcie czynności – wskazaną do kontaktów w umowie).
2) Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: min. 12 mie-sięcy.
3) Roboty będą prowadzone na sieci dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót i właści-wym jego oznakowaniem. Prace ww. mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpie-czeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpo-wiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego (dotyczy obu części zamówienia) w zakresie wykonania podobnych robót budowlanych, co w postępowaniu. Zakres zamówienia podobnego obejmuje wykonanie odpowiednio dla części nr 1 wykonanie naprawy przełomów nawierzchni bitumicznych oraz dla części nr 2 wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Warunki udzielenia zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

1) Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie zamówienie podstawowe,
2) Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w standardzie nie gorszym niż przyjęty do wykonania zamówienia podstawowego.
3) W ramach prowadzonych negocjacji, Zamawiający i Wykonawca dojdą do porozumienia odnośnie ceny i terminu wykonania.
4) Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, inne niż określone w pkt. 3 powyżej, będą zgodne z istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w umowie dla zamówienia podstawowego.
5) Szacunkowe przedmiary robót dla zamówień podobnych:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – część 2
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego - maksymalnie na odległość 30km. m2 1000
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. ponad 4 cm - rozbiórka nawierzchni z frezowaniem t 90
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 1000
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 1000

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

• dla części I – WYKONANIE NAPRAWY PRZEŁOMÓW NAWIERZCHNI BITUMICZ-NYCH

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda lub jedną za minimum 400 000 zł brutto polegającą na wykonaniu naprawy przełomów nawierzchni bitumicznych na drogach, potwierdzoną, że ta robota została wykonana należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.


• dla części II – WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda lub jedną za minimum 200 000 zł brutto polegające na wykonaniu remontów nawierzchni bitumicznych na drogach, potwierdzonych, że te roboty zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Za drogę zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2020 r. Dz. U. poz. 470 z późn. zm.)

Jako wykonanie / zakończenie roboty budowlanej należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót bez usterek/po usunięciu wad i usterek lub równoważnego dokumentu.

Dokument potwierdzający spełnienie warunku:
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone (załącznik nr 5 do SWZ).

b) Osób (załącznik nr 6 do SWZ)
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dysponuje co najmniej jedną osobą, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi legitymującą się uprawnieniami, doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

Lp. Funkcja Minimalne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie
1. Kierownik budowy Osoba ta, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Osoba ta, pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej nad co najmniej 2. robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda lub jedną za minimum 400.000 zł brutto, polegającymi na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie (odnowie) dróg w technologii wykonania nawierzchni bitumicznych.


Warunek wspólny dla obu części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, wystarczy jednokrotne spełnienie powyższego warunku.

Wskazane osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne
i odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ponadto wskazane osoby muszą być zrzeszone we właściwych branżowo izbach samorządów zawodowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551).

Niezależnie od powyższych wymagań, celem zapewnienia należytego wykonania roboty budowlanej Wykonawca zapewni w ramach zamówienia wykonanie robót branżowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane na podstawie obowiązujących przepisów. Nie wymaga się przedłożenia w ofercie informacji o osobach na stanowiska inne aniżeli pełniącej funkcję: kierownika budowy.

c) Sprzętu - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum :

• dla części I – WYKONANIE NAPRAWY PRZEŁOMÓW NAWIERZCHNI BITUMICZ-NYCH

- 1 rozkładarką mas bitumicznych,
- 1 walcem ogumionym,
- 1 walcem stalowym,
- 1 frezarką do nawierzchni bitumicznych,
- 2 koparkami,
- 1 samochodem samowyładowczym.

• dla części II – WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

- 1 rozkładarką mas bitumicznych,
- 1 walcem ogumionym,
- 1 walcem stalowym,
- 1 frezarką do nawierzchni bitumicznych,
- 1 samochodem samowyładowczym.

Warunek wspólny dla obu części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, wystarczy jednokrotne spełnienie powyższego warunku.

Dokument potwierdzający spełnienie warunku:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do SWZ).

7.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 5 do SWZ);
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami ( załącznik nr 6 do SWZ).
c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wyko-nawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dys-ponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) na wezwanie Zamawiającego - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty poprzez wniesienie wadium w wysokości:
1) 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - w zakresie I części zamówienia – wy-konanie naprawy przełomów nawierzchni bitumicznych
2) 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - w zakresie II części zamówienia – wy-konanie remontów nawierzchni bitumicznych.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą.
18.2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
18.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
18.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 59 1020 1866 0000 1102 0002 6989, z podaniem tytułu „Wykonanie naprawy przełomów nawierzchni bitumicznych część nr 1” lub „wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych część 2.”
18.5. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 97 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”.
W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
18.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Kartuski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
18.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
18.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
23.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta-wy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-ści. (Dz. U. z 2020.299).
23.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia na-leżytego wykonania umowy w pieniądzu, odpowiednią kwotę należy wpłacić przele-wem na rachunek bankowy zamawiającego: nr 59 1020 1866 0000 1102 0002 6989, z podaniem tytułu „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Wykonanie naprawy dróg powiatowych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach część nr …… ” najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
23.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zali-czenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
23.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocen-towanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pie-niądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji ban-kowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
23.6. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwa-rancji kwotę 30% zabezpieczenia.
23.7. Kwota zabezpieczenia jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rę-kojmi za wady lub gwarancji.
23.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres:
a) z zakresie 100% wysokości zabezpieczenia - od dnia zawarcia umowy do dnia wykona-nia przedmiotu umowy wraz z dniem dokonania odbioru końcowego i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, wydłużony o okres 30 dni na do-konanie zwrotu 70% wartości kwoty zabezpieczenia. Przez dzień dokonania odbioru końcowego należy rozumieć dzień wykonania przedmiotu umowy i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego plus 7. dniowy termin na wyznaczenie i rozpoczęcie czynności obioru końcowego przez Zamawiającego plus 14. dniowy termin na dokonanie odbioru końcowego.
b) w zakresie 30% wysokości zabezpieczenia - od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego plus okres gwarancji i rękojmi wynikający z zawartej umowy plus 15 dni na dokonanie zwrotu 30% kwoty zabezpieczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ - ROZDZIAŁ V : wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kartuzy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA: Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli dotyczy;
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - jeśli dotyczy;
3. Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 10.3. SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami - jeśli dotyczy;
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp -jeśli dotyczy;
5. Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 9.2., 10.9. i 12.3. SWZ.
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 2a do SWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa:
a) na wezwanie Zamawiającego - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.