eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji nośnej wiaduktu, naprawa podpór wiaduktu w ciągu DP 5610S ul. Nowa w JankowicachOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji nośnej wiaduktu, naprawa podpór wiaduktu w ciągu DP 5610S ul. Nowa w Jankowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276285655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jankowicka 49

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp.zamowienia@zdprybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.powiatrybnicki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji nośnej wiaduktu, naprawa podpór wiaduktu w ciągu DP 5610S ul. Nowa w Jankowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff74b763-5785-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00511159/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji nośnej wiaduktu, naprawa podpór wiaduktu w ciągu DP 5610S ul. Nowa w Jankowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.zdp.powiatrybnicki.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w Rybniku, dostępnego pod adresem https://e-zp.zdp.powiatrybnicki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
2) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
3) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze;
4) korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
5) wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
6) wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego;
7) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PAdES - format.pdf, XAdES - pozostałe formaty);
8) podpis zaufany;
9) certyfikat osobisty;
10) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf);
11) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji (wiadomości) wynosi 150 MB;
12) w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych zamawiający informuje, że złożona przez wykonawcę za pomocą Systemu oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert; za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wystawienia Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.
W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) wykonawca dołącza do Systemu E-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający). Szczegółowe informacje oraz instrukcja pokazująca niezbędne czynności konfiguracyjne do poprawnego działania Systemu zamieszczone są w instrukcji obsługi Systemu dostępnej jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, z siedzibą przy ul. Jankowickiej 49, 44-200 Rybnik;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez: adres e-mail: iodo@powiatrybnicki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania, nazwa i numer zadania znajdują się w SWZ);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
b) firma LTC Sp. z o.o., 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2, jako operator platformy e-Zamówienia Publiczne, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy Pzp, chyba, że przepisy szczególne będą stanowiły inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-SDMiB.2500.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót naprawczych i konserwacyjnych wiaduktu drogowego jednoprzęsłowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 5610S
– ul. Nowa w Jankowicach. Konstrukcja nośna żelbetowa płytowo-żebrowa wsparta jest na podporach betonowych masywnych. Skarpy wiaduktu umocnione zostały płytami ażurowymi.
Pod wiaduktem przebiega jeden czynny tor linii kolejowej, drugi tor jest w stanie rozbiórki.
Realizacja zamówienia prowadzona będzie nad strefą ruchu kolejowego linii przeznaczonej do obsługi kopalń oraz na bezpośrednio przyległym terenie (skarpy i podnóża skarp), poza pasami ruchu drogowego.
2) Podstawowe parametry wiaduktu:
a) rozpiętość teoretyczna: 10,40 m,
b) odległość między podporami: 9,70 m,
c) szerokość ustroju nośnego: 10,03 m,
d) odległość spodu konstrukcji od główki szyny toru kolejowego: 5,10 m.
3) W ramach zamówienia przewiduje się:
a) na spodzie konstrukcji dźwigarów skrajnych (łącznie 2 szt.) – skucie luźnego betonu, zakotwienie trzpieni z prętów stalowych i założenie siatki zbrojeniowej, reprofilacja powierzchni zaprawą cementowo-polimerową (PCC) – 7,8 m2,
b) na obu podporach:
• skucie nierówności i miejscowo skorodowanej powierzchni betonowej – 27,1 m2,
• reprofilacja i wyrównanie powierzchni zaprawą cementowo-polimerową (PCC) – 109,2 m2,
c) zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej spodu konstrukcji nośnej (żebrowej) i wsporników podchodnikowych oraz podpór przez naniesienie powłok malarskich mineralnych cementowo - polimerowych – 361,8 m2,
d) wycięcie samosiewów drzew i krzewów i pozostałej roślinności z powierzchni umocnienia i podnóża skarp – 220 m2,
e) oczyszczenie z osadów powierzchni umocnienia skarp – 207 m2.
4) szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ oraz elemencie pomocniczym w postaci przedmiaru robót;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221121-6 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem powierzchniowe naprawy konstrukcji betonowych obiektów mostowych wykonane przy zastosowaniu zapraw cementowo-polimerowych (PCC/SPCC) w minimalnym zakresie 100 metrów kwadratowych (m2) każde zadanie;
b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której wykonawca bezpośrednio uczestniczył;
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Natomiast jest zobowiązany zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wskazać te środki oraz potwierdzić ich prawidłowość i aktualność. Wykaz robót jest obligatoryjny;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; dla wskazanej osoby należy złożyć oświadczenie wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł.
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy w Żorach nr 03 8456 0009 2001 0023 9732 0002 w tytule przelewu należy wpisać: wadium ZDP-SDMiB.2500.13.2023
5. Musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 49;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/ poręczenia;
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonym w art. 98 ust. 6 Pzp.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo winno być załączone do oferty;
2) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
3) wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) przedłużenie terminu realizacji umowy, gdy dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, w przypadku wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót; wstrzymanie robót musi nastąpić na podstawie wpisu do dziennika budowy i musi być zatwierdzone i uzasadnione przez inspektora nadzoru i zaakceptowane przez kierownika budowy;
2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem (nie wykazanym lub inaczej wykazanym w dokumentacji przetargowej) lub kolizji z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
3) wydłużenie terminu realizacji doraźnego zlecenia o tyle dni ile będą trwały:
- ciągłe (rozumiane jako następujące bezpośrednio po sobie co najmniej 3 dni) opady deszczu/śniegu, lub
- temperatura poniżej 5ºC
jeśli okoliczności nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; termin ulega przedłużeniu również w przypadku niekorzystnych skutków wywołanych ww. temperaturami lub opadami, utrzymujących się po ustaniu ww. temperatur lub zakończeniu opadów nie pozwalających na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, do czasu ich ustąpienia; powyższe okoliczności muszą być potwierdzone pisemnie przez zamawiającego;
4) przedłużenie terminu realizacji umowy jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, o tyle dni ile trwało wstrzymanie;
5) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienia protestów społecznych uniemożliwiających realizację umowy;
6) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na konieczność zmiany dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, z przyczyn niezależnych od wykonawcy;
7) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie prac spowodowane decyzją służb konserwatorskich lub Nadzoru Budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych);
8) zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów ustawowych określających stawkę podatku VAT, mającą zastosowanie do przedmiotowego wynagrodzenia;
9) zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności; wynagrodzenie zostanie zmienione o wartość wynikającą z protokołu konieczności na podstawie aneksu;
10) zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmniejszenia zakresu robót podstawowych w sytuacjach, których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie przewidzieć, a przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, których wykonanie z przyczyn technicznych okazało się zbędne; minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza, niż 95% wartości kosztorysu ofertowego; rozliczenie wartości zmniejszonego zakresu nastąpi na podstawie kosztorysu przedłożonego przez wykonawcę, sporządzonego w oparciu o katalogi KNR, KNNR oraz składniki cenotwórcze wydawnictwa SEKOCENBUD za dany kwartał dla województwa śląskiego spoza stolicy województwa;

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu, dalsza część zmian umowy zawarta została w załączniku nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej poprzez System E-ZP; https://e-zp.zdp.powiatrybnicki.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.