eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa artykułów edukacyjno - odblaskowych wykorzystywanych przez GITD w ramach promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa artykułów edukacyjno - odblaskowych wykorzystywanych przez GITD w ramach promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017427604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 94

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gitd.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa artykułów edukacyjno - odblaskowych wykorzystywanych przez GITD w ramach promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d23112bc-56d8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107067/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postęp. prowadzone jest w jęz. polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet i pod
nazwą post.: Zakup i dostawa artykułów edukacyjno – odblaskowych wykorzystywanych przez GITD w ramach promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym znak sprawy: BDG.ZPB.230.22.2023.
2.Komunik. w postęp. o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków kom. elektronicznej, za pośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w pkt. 1. 3.Kom. między Zam a Wyk, w tym wszelkie oświad., wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy, pod adresem wskazanym w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 10. UWAGA Podst.źródłem informacji jest Platforma, wszelkie fakultatywne powiad. za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych na których działanie Zam nie ma wpływu.4.Środki kom. elektr.wskazane w pkt 2. służące do odbioru dokum. elektronicznych zawierających oferty spełniają wymagania o których mowa w art. 68 ustawy Pzp oraz wskazane w § 11 ust. 1 Rozp. PRM z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządz. i przek. informacji oraz wymagań technicznych dla dokum. elektronicznych oraz środków kom. elektronicznej w post. o udzielenie zamówienia pub. lub konkursie Dz. U. z 2020 r. poz. 2452. 5.Środki kom. elektronicznej wskazane w pkt 2. służące do odbioru dokum. elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp (oświadczenie Wyk wspólnie ubiegających się o zamówienie) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli dotyczy zamówienia, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt.4. umożliwiają identyfikację podmiotów
przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.6.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 7.Wszelką kores. związaną z niniejszym post. należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Kores. uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zam przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 8.Kom. między Zam, a Wyk, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce Kores. (również Pyt.i odp). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy i przekazania przy jej użyciu. 9.Wyk przystępując do post. o udzielenie zamówienia publ., tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje Regulamin zamieszczony na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z Platformy wynikające z Instrukcji wskazanych w pkt 4.12.7. Cz. I SWZ a także uznaje je za wiążące. 10. Zam przewiduje możliwość kom. się z Wyk przy użyciu innych środków kom. elektronicznej niż Platforma oraz przy użyciu innych środków kom. niż środki kom. elektronicznej w zakresie dotyczącym udzielenia zamów. publ. tj. zawarcia umowy. 11 Zam informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątp. związanych z zasadami korzystania z Platformy Wyk. winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinform. Platforma zakup.GITD tel. +48 22 257 22 23 infol. dostępna w dni rob., w g. 9.00-17.00 e-mail:
oneplace@marketplanet.pl. 12. Wym.tech. zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 73642,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla części I jest zakup i dostawa artykułów odblaskowych wykorzystywanych przez GITD w ramach promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ oraz załącznikach do OPZ oraz w Części III SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i IV SWZ Projektowanych Postanowieniach Umowy ( PPU).

4.2.5.) Wartość części: 24090,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35113440-5 - Kamizelki odblaskowe

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla części II jest zakup i dostawa akcesoriów samochodowych wykorzystywanych przez GITD w ramach promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ oraz załącznikach do OPZ oraz w Części III SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i IV SWZ Projektowanych Postanowieniach Umowy ( PPU).

4.2.5.) Wartość części: 17517,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34640000-5 - Elementy samochodowe

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla części III jest zakup i dostawa zestawów narzędzi samochodowych wykorzystywanych przez GITD w ramach promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ oraz załącznikach do OPZ oraz w Części III SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i IV SWZ Projektowanych Postanowieniach Umowy ( PPU).

4.2.5.) Wartość części: 29750,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34640000-5 - Elementy samochodowe

33141623-3 - Zestawy pierwszej pomocy

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dla części IV jest zakup i dostawa artykułów promocyjnych wykorzystywanych przez GITD w ramach promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ oraz załącznikach do OPZ oraz w Części III SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i IV SWZ Projektowanych Postanowieniach Umowy ( PPU).

4.2.5.) Wartość części: 2285,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie dla części I,II, III i IV w niniejszym postępowaniu.
1.2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie dla części I,II, III i IV w niniejszym postępowaniu.
1.3.Zdolności ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie dla części I,II, III i IV w niniejszym postępowaniu.
1.4.Zdolności zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej:
Dla części I:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia (umowy) polegające na dostawie artykułów odblaskowych o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każde zamówienie (umowa).
Dla części II:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia (umowy) polegające na dostawie artykułów promocyjnych, np. organizer samochodowy, latarka bezpieczeństwa, narzędzia samochodowe itp. o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każde zamówienie (umowa).
Dla części III:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia (umowy) polegające na dostawie akcesoriów samochodowych, np. organizer samochodowy, latarka bezpieczeństwa, narzędzia samochodowe, apteczki samochodowe itp. o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każde zamówienie (umowa).
Dla części IV:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia (umowy) polegające na dostawie smyczy lub skipassów o wartości co najmniej 1 000,00 zł brutto każde zamówienie (umowa).
Uwaga!!! Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie w ramach jednej umowy, przy czym, jeśli:
- Wykonawca wykonywał zamówienie wspólnie z innym wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza
by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.4. powyżej, zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają ten warunek.
1.5.Zdolności technicznej - w zakresie posiadania potencjału kadrowego:
Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie dla części I, II,III i IV w niniejszym postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.3), o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605);
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego o (Dz. U. 2023 r. poz. 1497 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w ust. 1 składa każdy z tych Wykonawców.
II. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
III. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 UPWAU.
IV.
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmioty udostępniające zasoby składa wraz z ofertą oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp, o którym mowa w Części II SWZ. Oświadczenie, to stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzający na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Szczegółowe wymagania w zakresie formy dokumentu określonego w ust. 4 i sposobu jego złożenia zostały określone w ust. 7 pkt. 7.2-7.6 Część I SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych
1.1.w zakresie warunku dot. zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia:
wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym Formularzem DP.4.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) wraz
z formularzem asortymentowo-cenowym (odpowiednio dla danej części zamówienia OF.1 i/lub OF.2/ i/lub OF.3 i/lub OF.4) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SWZ.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1. oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w ust. 3 pkt. 3.6. Część I SWZ i w zakresie wymaganym postanowieniami Części II (zgodnie z wzorem
określonym w For. DP.1).
2. oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy lub roboty bud.wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień (zgodnie z wzorem określonym w Form. DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
3. oświadczenie, z którego wynika, które usługi i roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w sytuacji gdy:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie z wzorem określonym w Form. DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
4. pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa ust. 3 pkt. 3.4.4.-3.4.5. Część I SWZ, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż język polski;
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 6.12.5., Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
8. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa, stosownie do postanowień zawartych w ust. 6 pkt. 6.14. Część I SWZ; Wykonawca ma również obowiązek wykazać, że informacje oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
b) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty;
c) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
d) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w Części II SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w części I SWZ pkt 3.6., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w części II SWZ, lit. A, ust. 6 składa każdy z tych Wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części II SWZ lit. A ust. 1 zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki:
1) odnośnie do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w ramach zamówień wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
warunek o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4 , dotyczy zamówień, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
3) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie
wykonywał danego zakresu czynności;
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień odnośnie zakresu faktycznie i konkretnie zrealizowanego w ramach czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów, np. umowy
konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
4.2.W celu potwierdzenia, które zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Część IV SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.
2.1. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców (o ile są znane).
2.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje, że unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 310 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
2.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa postępowaniu w sytuacji, o której mowa w art. 261 Ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
5. Zamawiający nie określa wymogu zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę z uwagi, iż czynności wykonywane przez osoby wskazane do realizacji zamówienia publicznego nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracy.
6. Zamawiający nie stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie zastrzega wymogów ani wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
9.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami
10.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w przyjętych kryteriach.
12. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
UWAGA!!! z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w przedmiotowym formularzu - Ogłoszenia o zamówieniu - brak możliwości przytoczenia pełnego brzmienia wskazanych wyżej podstaw wykluczania. Pełne brzmienie podstaw wykluczenia
wskazano w Cz. I SWZ
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r. poz. 835) określana dalej również jako: „UPWAU”;
c) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w Części II SWZ;
d) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
13. Jako dopuszczalne określa formaty danych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie KRI, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej również jako „KRI”) o wielkości do 100 MB. Jednocześnie Zam. zaleca/rekomenduje stosowanie w szczególności następujących formatów danych, dokumentów i oświadczeń: pdf, doc, docx. Za pośrednictwem Platformy można przesyłać wiele pojedynczych plików każdy w jednym ze wskazanych w KRI formatów, lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików w dowolnym akceptowalnym formacie. W przypadku, gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w KRI nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum ZIP.
14. Zamawiający dopuszcza posługiwanie się podpisem: kwalifikowanym, osobistym, bądź zaufanym.
UWAGA !Jeżeli Wykonawca podpisuje dokument podpisem zaufanym, plik po podpisie (rozmiar dokumentu) nie może posiadać rozmiaru większego niż 10 MB.
15. Zam. rekomenduje używanie znacznika czasu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.