eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Zakup aparatu dopplerowskiego przezczaszkowego TCD w ramach projektu pn.: "Wzrost dostępności i efektywności usług medycznych w zakresie kardiochirurgii poprzez modernizację i doposażenie (...)Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup aparatu dopplerowskiego przezczaszkowego TCD w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności i efektywności usług medycznych w zakresie kardiochirurgii poprzez modernizację i doposażenie (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001126074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-094

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 525857757

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.wachowska@jurasza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup aparatu dopplerowskiego przezczaszkowego TCD w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności i efektywności usług medycznych w zakresie kardiochirurgii poprzez modernizację i doposażenie (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d0b66f8-5782-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00167368/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.37 Angiograf wraz z modernizacją Kliniki Kardiochirurgii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata2014-2020 poddziałanie 6.1.1 „Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną” 85% UE, 15% wkład własny Zamawiającego nr projektu: RPKP.06.01.01-04-0022/23.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
Platformy przetargowej do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Zgodnie z art. 67 uPzp Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem
z Platformy:
1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy przetargowej.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
 Google Chrome 31
 Mozilla Firefox 26
 Opera 18
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
Szczegóły w Rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób - listownie na adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, telefonicznie pod numerem telefonu: 52 585 48 80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@jurasza.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub jego zastępcą, w następujący sposób - listownie na adres administratora z dopiskiem „IOD” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jurasza.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) został przygotowany w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 4 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NLZ.2023.271.71

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 151000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu dopplerowskiego przezczaszkowego TCD w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności i efektywności usług medycznych w zakresie kardiochirurgii poprzez modernizację i doposażenie Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”, w ilości 1 szt. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zostały wskazane w Rozdziale IV ust. 3 SWZ, w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ (formularz cenowy) oraz głównych postanowieniach umowy (wzór umowy) stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata2014-2020 poddziałanie 6.1.1 „Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną” 85% UE, 15% wkład własny Zamawiającego nr projektu: RPKP.06.01.01-04-0022/23.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33111600-7 - Urządzenia radiograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Parametry jakościowe (PJ) – waga kryterium 40%
ad. 1) Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C) – waga 60% - Oferta z najniższą ceną brutto (C) otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
Cena oferowana min. brutto*
C = (------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
Cena brutto oferty badanej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
ad. 2) Zasady oceny ofert w kryterium Parametry jakościowe (PJ) – waga 40% - punktacja zostanie przyznana wg poniższego wzoru:


Liczba pkt. oferty badanej uzyskanych
za parametry pożądane w danym kryterium
PJ = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskanych
z parametrów pożądanych w danym kryterium, tj. 2


Parametry podlegające ocenie dla kryterium parametry jakościowe (parametry podlegające ocenie dla kryterium parametry jakościowe należy zadeklarować w formularzu cenowym):

L.p. Nazwa parametru Punktacja
1. Sterowanie ręczne z pulpitu operatora poprzez przewodowy lub bezprzewodowy moduł zdalnego sterowania
Przewodowy moduł zdalnego sterowania - 0 pkt
Dodatkowy bezprzewodowy moduł zdalnego sterowania - 1 pkt
2. Możliwość rozbudowy aparatu o dodatkową stację analizy podłączaną do aparatu poprzez sieć szpitalną z możliwością synchronizacji ze szpitalnym serwerem SQL NIE - 0 pkt TAK - 1 pkt
Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za parametry pożądane dla kryterium jakości to 2 pkt.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Za ofertę najkorzystniejszą (O) zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert: (O) = (C) + (PJ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry jakościowe (PJ)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 2a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, tj:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w następujących przypadkach i w następujący sposób:
a. po wykazaniu przez Wykonawcę zajścia szczególnych okoliczności dotyczących towaru (np. wstrzymanie lub zakończenie produkcji, niedostępności rynkowej), umowa może zostać zmieniona według decyzji Zamawiającego, poprzez zamianę towaru, którego dotyczą szczególne okoliczności, jego odpowiednikami, o parametrach nie gorszych niż ten towar, w cenach rynkowych, nie wyższych jednak niż ustalone w wyniku postępowania przetargowego po zakończeniu którego została zawarta niniejsza umowa;
b. strony przewidują możliwość wydłużenia czasu (zmiany terminu) dostawy przedmiotu Umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:
 Siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu zadania spowodowane przez osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 okoliczności leżące po stronie Zamawiającego mające wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do dokonania czynności będących przedmiotem Umowy.
2. Jakiekolwiek zmiany umowy opisane w niniejszym paragrafie, o ile co innego wyraźnie nie wynika z poprzednich postanowień umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html . Ofertę należy złożyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z PLATFORMY PRZETARGOWEJ określonej w załączniku nr 3 do SWZ. Szczegółowe instrukcje obsługi Platformy dla Wykonawców dostępne są na stronie: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nazwa postępowania: Zakup aparatu dopplerowskiego przezczaszkowego TCD w ramach projektu pn.: „Wzrost dostępności i efektywności usług medycznych w zakresie kardiochirurgii poprzez modernizację i doposażenie Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”.
Termin wykonania zamówienia wynosi: do 28 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 20.12.2023 roku (termin uwarunkowany uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 6.1.1 „Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną”).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
w art. 108 ust. 1 uPzp, w art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp, w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy znajduje się w Rozdziale XX SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.