eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grybów › Budowa drogi gminnej "Do Szkoły" w km 0+000,00 - 0+079,93 wraz z mostem drogowym w miejscowości GródekOgłoszenie z dnia 2022-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej „Do Szkoły” w km 0+000,00 - 0+079,93 wraz z mostem drogowym w miejscowości Gródek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRYBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892268

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jakubowskiego 33

1.5.2.) Miejscowość: Grybów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-330

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrybow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrybow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/grybow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej „Do Szkoły” w km 0+000,00 - 0+079,93 wraz z mostem drogowym w miejscowości Gródek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4af3bf1b-b0da-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005908/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa drogi gminnej „Do Szkoły” w km 0+000,00 - 0+074109,93 wraz z mostem drogowym w miejscowości Gródek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00106508/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.ZP.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa mostu drogowego wraz z budową drogi gminnej „Do Szkoły” w miejscowości Gródek.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
- rozbiórkę istniejącego brodu,
- budowę mostu drogowego,
- wykonanie umocnień skarp brzegowych w obrębie mostu oraz na wlocie i wylocie mostu za pomocą narzutu kamiennego,
- budowę grogi gminnej „Do Szkoły”, klasy D z włączeniem do drogi powiatowej nr 1505K Ropa – Gródek – Biała Niżna,
- budowę kanału technologicznego.
3. Miejsce realizacji robót budowlanych: działki ewidencyjne nr 1444/1, (1444), 1445, 1417, 1443/3 (1443/1), 1426/1 (1426) w miejscowości Gródek.
4. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ na którą składają się:
a) Projekt budowlany,
b) Przedmiar robót,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w związku z Wyrokiem KIO z dnia 26.08.2022 r. sygn. akt KIO 2101/22, odrzucił ofertę Wykonawcy JS KONSTRUKT Sp. z o. o. z siedzibą ul. Klementyny Hoffmanowej 5, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 1 912 474,00 zł. Oferta kolejnego potencjalnego Wykonawcy tj. Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz, ul. Szkolna 10b,
33-300 Nowy Sącz wynosi 1 974 243,33 zł. i przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. kwotę 1 933 081,97 zł., której Zamawiający nie może zwiększyć.
Mając na uwadze powyższe – UNIEWAŻNIAMY przedmiotowe postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.