eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach.Ogłoszenie z dnia 2022-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/30476684

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6816fa15-3a34-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040644/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Likwidacja barier architektonicznych w SP nr 1 w Szczekocinach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359066/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szczekocinach.

2. Budynek szkoły podstawowej zlokalizowany jest na działce oznaczonej nr ewid. 2483/1 w Szczekocinach, przy ul. Senatorskiej 22.

3. Likwidacja barier architektonicznych w ramach przedmiotowego projektu będzie polegała na wykonaniu dwóch pochylni zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku (pochylnia A i pochylnia B) oraz dostawie i uruchomieniu schodołazu.
Pochylnie umożliwiają uzyskanie dostępności do budynku szkoły z poziomu chodnika. Ze względu na znaczną różnicę poziomów zaprojektowano dwie pochylnie. Pierwsza pochylnia pozwoli pokonać różnicę z poziomu chodnika na poziom placu przez budynkiem szkoły. Druga pochylnia pozwoli na bezpośrednie wejście do budynku szkoły z poziomu placu przed szkołą. Przyjęte rozwiązanie ma na celu również zachowanie istniejącej komunikacji wokół budynku.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) dostawę schodołazu oraz kompletnego zestawu umożliwiającego uruchomienie schodołazu, tj. akumulator/bateria oraz kompatybilna ładowarka;
2) montaż, uruchomienie i sprawdzenia poprawności działania schodołazu;
3) zapewnienie obsługi serwisowej w ramach gwarancji;
4) przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie obsługi schodołazu.

5. Realizacja przedmiotu zamówienia zakłada dostosowanie istniejącego budynku szkoły podstawowej do obowiązujących przepisów min. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019, poz. 1696).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

We wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu terminie składania ofert tj. do dnia 07 października 2022 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.