eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołobrzeg › "Podniesienie kompetencji wychowawczych, wychowanie dziecka w świetle prawa polskiego z możliwością indywidualnych konsultacji z psychologiem" dla osób uciekających przed wojną w UkrainieOgłoszenie z dnia 2022-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Podniesienie kompetencji wychowawczych, wychowanie dziecka w świetle prawa polskiego z możliwością indywidualnych konsultacji z psychologiem” dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331012774

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Artura Grottgera 11

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943548066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@kolobrzeg.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprkolobrzeg.finn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzeski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Podniesienie kompetencji wychowawczych, wychowanie dziecka w świetle prawa polskiego z możliwością indywidualnych konsultacji z psychologiem” dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d598dd0-4ace-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061281/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 3 dniowe warsztaty dotyczące podniesienia kompetencji wychowawczych, wychowanie dziecka w świetle prawa polskiego w ramach projektu "Nie jest nam wszystko jedno"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Nie jest nam wszystko jedno

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00390572/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PS.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkolenia pn. „Podniesienie kompetencji wychowawczych, wychowanie dziecka w świetle prawa polskiego z możliwością indywidualnych konsultacji z psychologiem” dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie w ramach projektu NIE JEST NAM WSZYSTKO JEDNO od dnia 02.12.2022r. - 04.12.2022r. w ramach działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Miejsce wyjazdu: Polska – województwa: Zachodniopomorskie lub Pomorskie - w odległości min. 45 km od Kołobrzegu a maksymalnie 300 km od Kołobrzegu.
Wielkość zamówienia: maksymalnie 50 uczestników (dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe) w jednym 3- dniowym turnusie.
Uczestnicy: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55243000-5 - Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.