eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Lubaczów do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowymOgłoszenie z dnia 2022-10-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Lubaczów do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166321684

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubaczow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalubaczow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Lubaczów do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff8e94c3-3a67-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00403378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030627/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Realizacja projektu pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360297/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Lubaczów do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym realizowane w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła
– innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w tym:
Zadanie nr 1 – Dostosowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

44424300-1 - Taśma odblaskowa

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 56775,08 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Lubaczów do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym realizowane w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła
– innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w tym:
Zadanie nr 2 – Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

39100000-3 - Meble

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

44420000-0 - Wyroby stosowane w budownictwie

44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 281187,81 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Lubaczów do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym realizowane w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła
– innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w tym:

Zadanie nr 3 – Dostosowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44420000-0 - Wyroby stosowane w budownictwie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 21765,98 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Lubaczów do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym realizowane w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła
– innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w tym:

Zadanie nr 4 – Dostosowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie do Standardów Dostępnej Szkoły na poziomie architektonicznym podstawowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44424300-1 - Taśma odblaskowa

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 123156,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65357,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67735,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65357,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlane BUD-MONT Tadeusz Bednarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931000313

7.3.4) Miejscowość: Lubaczów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65357,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 323705,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 339784,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 323705,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlane BUD-MONT Tadeusz Bednarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931000313

7.3.4) Miejscowość: Lubaczów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 323705,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28031,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28375,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28031,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U.P. MASTER Stanisław Cygan

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931147418

7.3.4) Miejscowość: Polska

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28031,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142505,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147540,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 142505,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlane BUD-MONT Tadeusz Bednarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7931000313

7.3.4) Miejscowość: Lubaczów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 142505,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.