eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Skalnej w Bielsku-Białej"Ogłoszenie z dnia 2023-09-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Skalnej w Bielsku-Białej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070493318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Michała Grażyńskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 4726010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzd.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Skalnej w Bielsku-Białej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e593fb6-514a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043971/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Skalnej w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e593fb6-514a-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, możliwa jest także z wykorzystaniem poczty
elektronicznej (adres e-mail Zamawiającego: przetargi@mzd.bielsko.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (1.) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
eZamówienia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz w informacjach zamieszczonych w zakładce
„Centrum Pomocy”.
(2.) Przeglądanie i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta, ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
(3.) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
(4.) Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
(5.) Wszystkie wiadomości wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
(6.) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania
po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty
umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące
do dodawania plików.
(7.) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”)
– jedynie jeden plik. W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje
pozostałe pliki stanowiące ofertę lub inne pliki składane wraz z ofertą.
W przypadku, gdy formularz oferty opatrzony jest podpisem generującym oddzielny plik podpisu („xades”), plik podpisu należy
przekazać poprzez dodanie go do pola „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
(8.) Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e - Zamówienia i należy zignorować komunikat
pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik
nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie”.
(9.) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
(10.) Komunikacja w postępowaniu – inna niż składanie ofert - odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej.
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub poczty elektronicznej odbywa się w szczególności składanie wniosków o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SWZ”), przekazywanie wezwań
i zawiadomień oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane wezwania. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
(11.) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy
e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla
Wykonawców (Rozdział I SWZ) oraz w Formularzu oferty (Rozdział III SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla
Wykonawców (Rozdział I SWZ) oraz w Formularzu oferty (Rozdział III SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/IZ/45/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Skalnej w Bielsku-Białej”.
Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Skalnej w Bielsku-Białej”, w zakresie obejmującym w szczególności:
 wykonanie projektu budowlanego,
 wykonanie projektu wykonawczego,
 sporządzenie operatu wodnoprawnego,
 przygotowanie materiałów do wydania decyzji na środowisko,
 wykonanie projektu organizacji ruchu,
 wykonanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej,
oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami objętymi Dokumentacją.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 470 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie potencjału kadrowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu, tj. w zakresie:
1) wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy drogi, o długości minimum 150 m.
UWAGI
1. Pojęcia „budowa”, „przebudowa”- należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;
2. W przypadku, gdy wskazana dokumentacja, stanowi część zamówienia o szerszym zakresie, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 5.7. tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.
3. Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5.7.na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ.
4. W przypadku, gdy wykazywana dokumentacja projektowa została opracowana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca może powołać się jedynie na zakres, w którego wykonaniu faktycznie i konkretnie uczestniczył.
2) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował Projektantem branży drogowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy drogi, o długości minimum 150 m.
UWAGI
1. Pojęcia „budowa”, „przebudowa”- należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
2. Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.
3. Informację o posiadanych przez ww. osobę kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał Kadrowy” (załącznik nr 4 do Rozdziału II niniejszej SWZ). Każde z opracowań wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, które Zamawiający ma uwzględnić jako odrębne zadanie, winno zostać wpisane w oddzielnym wierszu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
2. Pozostałe informacje znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
1. (na wezwanie Zamawiającego): wykaz usług (Doświadczenie) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego
w pkt 6.2.4.1. Instrukcji dla Wykonawców ( Rozdział I SWZ).
Zaleca się, aby dla sporządzenia ww. oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 3 do
Rozdziału II SWZ.
2. (wraz z ofertą): Wykaz osób (Potencjał kadrowy), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W wykazie Wykonawca poda osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia oraz wskaże kwalifikacje i doświadczenie
tejże osoby, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.2.4.2 Instrukcji dla Wykonawców (
Rozdział I SWZ) oraz wykaże dodatkowe zamówienia wykonane przez tę osobę w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie
potencjału kadrowego”.
Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny
spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.2.4.2. Instrukcji dla Wykonawców ( Rozdział I SWZ).
Zaleca się, aby dla sporządzenia ww. oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Rozdziału II SWZ.
3. Pozostałe informacje znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100);

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w pkt. 21 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w pkt. 7 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ), natomiast
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.2 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ),
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 10.4 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1
Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.5 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ)
przy czym :
a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.5.1) Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2 Instrukcji dla Wykonawców
(Rozdział I SWZ);
b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.5.2) Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) składa każdy z
nich.
5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy może nastąpić:
a) w przypadkach opisanych w umowie,
b) co do nieistotnych postanowień umowy,
c) co do istotnych postanowień umowy, z ważnych powodów, w szczególności o ile jest to konieczne i wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. w zakresie konieczności wykonania ponownych
(zmodyfikowanych) opracowań. W celu określenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie ponownych (zmodyfikowanych)
opracowań projektowych lub ich elementów, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację
indywidualną proponowanej ceny. W
kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie zastosował do wyliczenia
całkowitej ceny oferty lub tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz
kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć szczegółową kalkulację ceny tych pozycji, które
posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Zamawiający zaakceptuje propozycję kalkulacji ceny, jeżeli
będzie ona zgodna
z zasadami określonymi powyżej. Jeżeli cena zaproponowana przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie
skalkulowana niezgodnie z tymi zasadami, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
d) w przypadku przedłużenia się procedury uzyskania materiałów wyjściowych i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla
prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań części Dokumentacji, nie wynikających z winy Wykonawcy, przy
zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagają od Wykonawcy udokumentowania na piśmie, pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie przez Wykonawcę.
e) w przypadkach opisanych w ustawie – prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 lit. c) i d), termin wykonania umowy zostanie wydłużony
odpowiednio o liczbę dni odpowiadających liczbie dni roboczych koniecznych na wykonanie ponownych opracowań lub ich
elementów , lub wykonanie zmian w opracowaniach lub ich elementach oraz liczbie dni roboczych przedłużenia się
procedur uzyskania materiałów wyjściowych i decyzji administracyjnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji
poszczególnych opracowań części Dokumentacji, nie wynikających z winy Wykonawcy. Sobotę strony uważać będą za
dzień roboczy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 3, powodujących opóźnienie w wykonaniu Dokumentacji o więcej niż 2 miesiące, Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych płatności za wykonanie kompletnego opracowania części Dokumentacji, wskazanych w pozycjach Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej części Dokumentacji i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, wraz z protokołem wstępnego odbioru częściowego, w terminie do 21 dni od dostarczenia tych dokumentów. Treść § 8 umowy stosuje się odpowiednio. Suma płatności częściowych nie może być większa niż 60% wysokości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1, pomniejszonego o wynagrodzenie wskazane w § 10 ust. 2.3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Identyfikator (ID) postępowania został wskazany w pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wskazuje, iż wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 470 dni od dnia zawarcia umowy, z
zastrzeżeniem § 5 ust. 12, § 6 ust. 2 oraz § 9 Wzoru umowy (Rozdział V SWZ). (Rozdział V SWZ).
4. W nawiązaniu do pkt. 8.1.), Zamawiający wskazuje, iż oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi
w SWZ nie później niż do 02.10.2023 r., do godziny 10:30:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.