eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czempiń › Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w CzempiniuOgłoszenie z dnia 2022-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZEMPIŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 612826703 wew.138

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kasprzyk@ug.czempin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czempin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d3a102a-2f5a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006913/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353977/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ.271.1.35.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie jest realizowane częściowo w trybie buduj (dwie z ulic) a częściowo zaprojektuj i wybuduj (jedna z ulic). Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 3 zadań:
Zadanie 1 polegające na wykonaniu inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla przebudowy ulicy A. Mickiewicza w Czempiniu,
Zadanie 2 polegające na wykonaniu przebudowy ul. K. Kiełczewskiego w Czempiniu,
Zadanie 3 polegające na wykonaniu przebudowy ul. M. Komorowicza w Czempiniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia ww. postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 4 650 000,00 zł brutto. Najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona na kwotę 7 139 333,67 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.