eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "Przebudowa pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu (...) w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu - BlanowicachOgłoszenie z dnia 2022-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu (...) w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Blanowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: LEŚNA 2

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48324941274, 324941267

1.5.8.) Numer faksu: Nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu (...) w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Blanowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31192336-3d67-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038058/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Wykonanie instalacji elektrycznej oraz przebudowa i wykończenie pomieszczeń w części bojowej i socjalnej budynku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366407/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZP.271.103.2022.KW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 329592,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu oraz instalacją wodno – kanalizacyjną dla węzła sanitarnego w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Blanowicach, wraz z zaopiniowaniem obiektu pod względem p. poż.”

2. Zakres robót obejmuje:

I. Prace instalacyjne w zakresie instalacji oświetleniowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz gniazd wtykowych w obiekcie:

a) dostosowanie zabezpieczenia głównego do aktualnych wytycznych dystrybutora- zabudowanie rozłącznika bezpiecznikowego dostosowanego do plombowania,
b) zamontowanie przycisku wyłączającego zasilanie przy bramach garażowych,
c) wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
d) wykonanie instalacji oświetleniowej,
e) zakup osprzętu,
f) zainstalowanie gniazd wtykowych,
g) rozprowadzenie instalacji podtynkowej,
h) wykonanie robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej i odgromowej budynku

II. Prace budowlano – remontowo – instalacyjne:
a) remont pomieszczeń sanitarnych (pom. 1/14, 2/02, 2/08);
b) dostosowanie jednej toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych (pom. 2);
c) remont pomieszczeń porządkowych (2/03) i szatni (2.04) wraz z wykonaniem przewodów wentylacyjnych, w tym w szczególności:
• poszerzenie pomieszczenia wc (1/02) - dostosowanie wymiarów dla toalety dla osób niepełnosprawnych – wykucie otworu w ścianie konstrukcyjnej, montaż stalowych nadproży, wykonanie żelbetowego fundamentu pod ścianę oddzielenia przeciwpożarowego,
• remont węzła sanitarno – szatniowego dla użytkowników części bojowej (pom. 1/05, 1/06) wraz z wykonaniem przewodów wentylacyjnych z wentylatorem wyciągowym dla istniejących ciągów kominowych oraz wykonanie do tych pomieszczeń schodów wewnętrznych żelbetowych z pomieszczenia garażowego (pom. 1/04)
• wymurowanie ścian działowych i ścian oddzielenia pożarowego (wykonanie ścian w konstrukcji GK),
• wykonanie nowych schodów w konstrukcji żelbetowej monolitycznej spełniających wymagania jak dla dróg ewakuacyjnych w budynku użyteczności publicznej,
• rozbiórka istniejących schodów wewnętrznych,
• wykonanie robót konstrukcyjnych w istniejących ścianach- wykucie otworów, poszerzenie otworów, montaż stalowych i prefabrykowanych betonowych nadproży,
• wymiana stolarki otworowej wewnętrznej- demontaż drzwi istniejących, montaż drzwi płytowych, drzwi p. poż. aluminiowych oraz okna podawczego,
• wymiana posadzek na płytki ceramiczne na wylewce samopoziomującej wraz z demontażem istniejących podłóg (pomieszczenia wg projektu),
• wymiana podłóg na gruncie wraz z wymianą podbudowy w pomieszczeniach (zgodnie z projektem) wraz z demontażem istniejących podłóg,
• likwidacja kanału samochodowego w garażu (pom. 1/03),
• wykonanie płyty konstrukcyjnej pod zaprojektowane schody wewnętrzne,
• wykonanie nowych okładzin ściennych (płytki ceramiczne, gładzie, tynki z malowaniem) wraz z przygotowaniem ścian do przedmiotowych robót (pomieszczenia wg projektu),
• montaż systemowych sufitów kasetonowych oraz sufitów z płyt GK (pomieszczenia wg projektu),
• wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej (pomieszczenia wg projektu),
• montaż urządzeń sanitarnych,
Prace będą wykonywane wyłącznie wewnątrz obiektu.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (jako element pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (dalej swz).
UWAGA!!!!!
Zamawiający informuje, iż znajdujące się w dokumentacji projektowej elementy wyposażenia, tj.: dozownik mydła, pojemnik na papier toaletowy, szczotka do wc, kosz na odpadki higieniczne, pojemnik na ręczniki, bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu, lustro
nie są przedmiotem niniejszego postępowania.
3. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 5. Tam, gdzie w SWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub innych dokumentach zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, pzp Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych,
oraz pod warunkiem udowodnienia przez wykonawcę zgodnie z art. 101 ust. 5 lub 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia). 7. W przypadku wymagania w dokumentacji projektowej i STWiORB etykiet lub certyfikatów, Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety oraz certyfikaty wydane przez równoważne jednostki oceniające zgodność. 8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 9.Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 10.Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1768), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j Dz. U. z 2021r., poz. nr 1213 oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ. Dalszy ciąg OPZ w sekcji VII 7.4) oraz w sekcji IX

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 3 ustawy Pzp., zgodnie z którym ,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.


W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty od Wykonawców:
1. Hydratec Sp. z o.o. ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok, cena ofertowa brutto: 725 700,00 zł
2. Firma Handlowo – Usługowa JUL – BUD Łukasz Pałęga Bliżyce 65, 42-320 Niegowa, cena ofertowa brutto: 504 480,95 zł.
Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 303 000,00 zł brutto.
Tym samym cena najkorzystniejszej oferty tj.: Firma Handlowo – Usługowa JUL – BUD Łukasz Pałęga Bliżyce 65, 42-320 Niegowa, przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny najkorzystniejszej oferty.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 504480,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 725700,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, Zamawiający skrócił nazwę zadania. Pełna nazwa to: „Przebudowa pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu oraz instalacją wodno – kanalizacyjną dla węzła sanitarnego w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Blanowicach, wraz z zaopiniowaniem obiektu pod względem p. poż.”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.