eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w miejscowości Bieruń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w TychachOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Bieruń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TYCHACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273072545

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 230

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tychy.kmpsp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-tychy

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Bieruń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-992bdb2b-5604-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00150633/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Bieruń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819412

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819412

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych – „ADMINISTRATOR” – jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w
Tychach;
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach można się
skontaktować telefonicznie: tel. +48 47 851 51 80, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą
jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej ustawą
Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,
Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT.2370.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w
miejscowości Bieruń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.”
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWIOR oraz pozwoleniem na budowę
stanowiącymi Załączniki do SWZ. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik do
SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
a. Cena (C) – znaczenie 90% ;
b. Doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno– budowlanej (DOŚW) – znaczenie 5%;
c. przedłużenie okresu gwarancji (GWAR) - 5 %.

2.2. Sposób przyznawania punktów:
a. Kryterium cena:
Oferta, spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, z najniższą ceną otrzyma za to kryterium 90 punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty policzone według wzoru:

C= (Cmin ÷ Cbad) x 90 punktów

gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie
Cbad – cena brutto oferty badanej

b. Kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy (DOŚW)”
Ocena w kryterium będzie odbywać się w oparciu o dokument sporządzony według wzoru Załącznika nr 1a : Kryterium oceny ofert „Doświadczenia Kierownika Budowy”. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Dokument ten winien zawierać wykaz zadań polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości kontraktu co najmniej 10.000.000 zł przy realizacji których osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy pełniła funkcję:
- Kierownika Budowy lub
- Inspektora Nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
od rozpoczęcia robót do wykonania zadania.
Liczba punktów (DOŚW) w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” zostanie przyznana w następujący sposób:
• doświadczenie w realizacji 2 zadań – 1 pkt
• doświadczenie w realizacji 3 zadań – 3 pkt
• doświadczenie w realizacji 4 lub więcej zadań – 5 pkt

UWAGA!
1) Formularz Kryterium oceny ofert „Doświadczenia Kierownika budowy” do oceny
w kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy” (załącznik 1a) składa się wraz z ofertą.
2) Wykaz do oceny w kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy” nie należy do rodzaju dokumentów podlegających uzupełnieniu, a tym samym nie stosuje się art. 128.1 ustawy.
3) Maksymalna ilość zadań brana pod uwagę przy ocenie (punktowa) –4.
4) W sytuacji nie złożenia Załącznika nr 1a „Kryterium Oceny Ofert „Doświadczenie Kierownika budowy” lub złożenie formularza niezawierającego niezbędnych informacji, w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie Kierownika budowy” przyznane zostanie 0 pkt w zakresie tego kryterium.
5) Osoba wskazana w Załączniku 1a- Kryterium oceny ofert „Doświadczenia Kierownika budowy” do pełnienia funkcji Kierownika Budowy musi być również wskazana do pełnienia tej funkcji w wykazie osób, o którym mowa w pkt. VII.4.5 SWZ


c. W kryterium przedłużenie okresu gwarancji (GWAR) oferty oceniane będą w następujący sposób:
Wykonawca, który oświadczy w formularzu ofertowym, że zapewnia 60 miesięczny (minimalny – wymagany) okresu gwarancji otrzyma 0 pkt. w punktacji tego kryterium. Natomiast za zaoferowanie kolejnego półrocznego okresu gwarancji (aż do 84 miesięcy) wykonawca otrzyma punkty w następujący sposób:
- oferowana długość okresu gwarancji wynosi 66 miesięcy – 2 pkt.
- oferowana długość okresu gwarancji wynosi 72 miesięcy – 3 pkt.
- oferowana długość okresu gwarancji wynosi 78 miesięcy – 4 pkt.
- oferowana długość okresu gwarancji wynosi 84 miesięcy – 5 pkt.
Maksymalna ilość pkt. w punktacji kryterium długości okresu gwarancji wynosi 5.

2.3. Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „DOŚW” (Doświadczenie kierownika budowy) + wartość punktowa „GWAR” (przedłużenie okresu gwarancji).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno– budowlanej

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł
2. zdolności technicznej lub zawodowej:

2.1) Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
 dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej.
 dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 lub dysponowania 1 osobą, która posiada wszystkie z ww. uprawnień.

2.2) W ramach posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga:
wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości kontraktu co najmniej 10.000.000,00 PLN brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt VII SWZ
"WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA"

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt VII SWZ
"WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA"

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium zabezpieczającego ofertę w wysokości 100.000,00 zł
(sto tysięcy złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Przez wniesienie wadium
wnoszonego w pieniądzu rozumie się wpływ środków na konto Zamawiającego przed upływem tego terminu; UWAGA: nie
decyduje moment zlecenia przelewu, a moment uznania środków na rachunku Zamawiającego. Przez wniesienie wadium
wnoszonego w formie niepieniężnej (gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 5.2-5.4 poniżej) rozumie się
przekazanie niepieniężnej formy wadium w oryginale Zamawiającemu przed terminem składania ofert – poprzez dołączenie
dokumentu do oferty).
3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w ust. 11 oraz ust. 12 poniżej.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
5.1. pieniądzu
5.2. gwarancjach bankowych
5.3. gwarancjach ubezpieczeniowych
5.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – prowadzony przez Bank
Pekao S.A. numerem rachunku 42 1240 2975 1111 0010 6092 9306
(w tytule przelewu Wykonawca powinien wskazać nazwę lub firmę Wykonawcy, numer postępowania nadany przez
Zamawiającego oraz sformułowanie „wadium”).
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 5.2-5.4 powyżej,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 5.2-5.4 powyżej winny
one zapewniać Zamawiającemu taki sam poziom zabezpieczenia jego interesów oraz być tak samo ściągalne jak wadium
wnoszone w pieniądzu oraz zawierać w szczególności:
9.1. określenie postępowania o udzielenie zamówienia (jego nazwę oraz numer),
9.2. nazwę lub firmę Wykonawcy (z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej),
9.3. określenie Zamawiającego – jako beneficjenta,
9.4. wysokość gwarantowanej kwoty wadium,
9.5. termin ważności gwarancji lub poręczenia (obejmujący okres związania ofertą),
9.6. klauzule o nieodwołalności, bezwarunkowości, płatności na pierwsze żądanie,
9.7. przesłanki zatrzymania wadium przez Zamawiającego (opisane w ust. 16 poniżej).
10. Wadium w formie niepieniężnej (gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 5.2-5.4 powyżej) wnoszone
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi zawierać w swojej treści wskazanie wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę lub musi zostać wniesione przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie
upoważnienie udzielone przez pozostałych Wykonawców do wniesienia wadium, przy czym w ostatnim przypadku w treści gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 5.2-5.4 powyżej, musi zostać wskazane, że Wykonawca działa w
imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). W przypadku, gdy w treści gwarancji
lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 5.2-5.4 powyżej będzie wskazany pojedynczy Wykonawca, a z treści wadium
nie będzie wynikało, że zabezpiecza ono ofertę złożoną wspólnie przez Wykonawców – Zamawiający odrzuci ofertę na
podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w pkt VII.1
SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącymi załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819412

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert, maksymalnie 3 wykonawców, których oferty nie będą podlegały odrzuceniu i będą spełniały w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert.
W przypadku gdy trzecia oferta i kolejna/kolejne otrzymają taką samą liczbę punktów, do negocjacji zostanie zaproszona oferta z niższą ceną.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego – zawarte w druku oświadczenia i niepodleganiu wykluczeniu. W przypadku składania oferty
wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
powyższe oświadczenie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.