eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szubin › Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w SzubinieOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kcyńska 36

1.5.2.) Miejscowość: Szubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52/3842819

1.5.8.) Numer faksu: 52/3848070

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szubin.oow.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szubin.oow.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka w strukturach Ministerstwie Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-547f0384-5601-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110766/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliwa gazowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.szubin.oow.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie, ul. Kcyńska 36, 89-200 Szubin, adres e-mail: sekretariat@szubin.oow.gov.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którą mogą Państwo skontaktować się w sprawach ochrony Państwa danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@szubin.oow.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem lub zamiarem zawarcia umowy z Administratorem i zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa albo zostały podane przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę w związku z wykonywanymi obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji niżej wymienionych celów, jakimi mogą być:
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- spełnienia obowiązków prawnych Zleceniodawcy/Zamawiającego wynikających z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
- spełnienie obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa np. wydawanie upoważnień lub zachowanie potwierdzenia spełnienia obowiązku informacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora, dochodzenie i obrona roszczeń w stosunku do Państwa lub podmiotów zewnętrznych;
- zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- spełnienie obowiązku prawnego związanego z możliwością nadania uprawnienia dostępu do informacji niejawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ;
- spełnienie obowiązków podatkowych oraz rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- spełnienie obowiązków BHP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- bieżąca komunikacja wewnątrz i na zewnątrz Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Szubinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci kontaktowania się z Państwem oraz Państwa z innymi osobami w ramach wykonywania obowiązków służbowych – dane będą przechowywane do czasu ustania potrzeby kontaktu
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przechowywania danych na potrzeby archiwizacji, podatkowe, księgowe, BHP, wynikające z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa w tym prawa pracy, a także z uwagi na przedawnienie roszczeń w stosunku do Administratora.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz w ramach udzielania informacji publicznej w przypadku Państwa udziału w zamówieniach publicznych, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora, w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, ubezpieczycielom.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: L. Dz. II - 776/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 150490,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz.U.2020.843), obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu o prognozowanym wolumenie około 558 153 kWh, licząc w okresie dostaw, na użytek własny, do celów grzewczych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o), niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury zmiany dotychczasowego sprzedawcy gazu ziemnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Wznowienie postępowania na kolejny rok

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
a. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
b. niepodlegania wykluczeniu
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z odpowiednim wzorem stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.),
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji gazu, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dot. Wykonawców, będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.),lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub promesy umowy na świadczenie usług dystrybucji gazu przez OSD – dot. Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
6. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale V SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą, że nie podlegam wykluczeniu/reprezentowany przeze mnie wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach ,o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ( Dz.U. z 2022 r poz.835 ) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:
1. aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.);
2. aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji gazu, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dot. Wykonawców, będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.);
lub
aktualna umowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub promesa umowy na świadczenie usług dystrybucji gazu przez OSD – dot. Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. VIII. Podwykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku likwidacji, bądź utworzenia nowych punktów poboru.
2. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy Zamawiający przestanie być odbiorcą końcowym przedmiotu niniejszego zamówienia.
3. Dopuszcza się zmianę zawartej w umowie daty rozpoczęcia dostawy gazu, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwe jej rozpoczęcie we wskazanym terminie.
4. Dopuszcza się zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w tym przepisów prawa energetycznego bądź podatkowego.
5. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji zmiany Mocy zamówionej i Grupy taryfowej.
6. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji zmiany ilości punktów poboru, wówczas wolumen może być zmieniony w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w przypadku:
a. zmiany ceny netto paliwa gazowego w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego,
b. zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD ,które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania umowy,
c. ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
d. ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym.
2) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego, jeżeli zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy.
3) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści mowy do aktualnego stanu prawnego.
8. Strony dopuszczają również wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadku:
a. konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej,
b. zmiany osób reprezentujących Wykonawcę,
c. zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.