eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w Sali kolumnowej budynku Sądu Apelacyjnego w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w Sali kolumnowej budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005139300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-001

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rzeszow.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.sa.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-884870b1-3aaf-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


sąd

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w Sali kolumnowej budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-884870b1-3aaf-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068238/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w Sali kolumnowej budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362004/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F/271-89/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji typu VRF, obejmującej:
 2 jednostki zewnętrzne o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 14,0 kW,
 4 jednostki wewnętrzne o wydajności chłodniczej min. 6.1 kW,
 instalacje: chłodniczą, zasilania elektrycznego i sterowania,
zgodnie z Dokumentacją projektową obejmującą:
 Projekt budowlany,
 Projekt wykonawczy,
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 Informacja BIOZ,
 Przedmiar robót.
b) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egz. Dokumentacji powykonawczej,
c) przeszkolenie osób wskazanych przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji,
d) udzielenie rękojmi przez okres 5 lat oraz gwarancji przez okres min. 5 lat, na wykonane zadanie, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego. Gwarancja zostanie udzielona na warunkach określonych w Załączniku Nr 9 do SWZ – Wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45314310-7 - Układanie kabli

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli jest spełniona chociażby jedna
z przesłanek wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
W przedmiotowym postępowaniu, ową przesłanką jest okoliczność, iż cena najkorzystniejszej oferty/oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną niepodlegającą odrzuceniu ofertę, której wartość przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a to wartość 88 287,70 zł brutto. Wartość brutto oferty najkorzystniejszej wynosi 258 287,70 zł brutto.
W związku z tym, że Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia do wartości najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp. jest zasadne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.