eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa mebli na potrzeby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli na potrzeby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004308002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 664-12-05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli na potrzeby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a26ed8f9-67ce-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011911/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Zakup (dostawa) mebli.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00333648/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KPB-V.272.32.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 66022,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności mebli wymienionych w poszczególnych Częściach, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SWZ.
2. Dostawa 5 sztuk foteli biurowych oraz szafy.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części bądź niektóre, dowolnie wybrane części.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy udział w wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których będą montowane meble oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym dokonał szczegółowych pomiarów. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
Termin i godzinę ewentualnej wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym wysyłając wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej na adres e-mail: zamowienia|@lodz.uw.gov.pl.
6. Termin gwarancji na dostarczone meble, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z rozdziałem XXIV SWZ. Zamawiający ustala w zakresie Części I minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru dostarczonych mebli. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na dostarczone urządzenia
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy w zakresie Części I.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113100-8 - Fotele

39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 2184,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności mebli wymienionych w poszczególnych Częściach, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SWZ.
2. Dostawa mebli na potrzeby Dyspozytorni Medycznej.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części bądź niektóre, dowolnie wybrane części.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy udział w wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których będą montowane meble oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym dokonał szczegółowych pomiarów. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
Termin i godzinę ewentualnej wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym wysyłając wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej na adres e-mail: zamowienia|@lodz.uw.gov.pl.
6. Termin gwarancji na dostarczone meble, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z rozdziałem XXIV SWZ. Zamawiający ustala w zakresie Części II minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru dostarczonych mebli. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na dostarczone urządzenia
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy w zakresie Części II.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113100-8 - Fotele

39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 28716,42 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności mebli wymienionych w poszczególnych Częściach, spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SWZ.
2. Dostawa 20 sztuk krzeseł specjalistycznych na potrzeby Dyspozytorni Medycznej.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części bądź niektóre, dowolnie wybrane części.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z treści Załącznika Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy udział w wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których będą montowane meble oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym dokonał szczegółowych pomiarów. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
Termin i godzinę ewentualnej wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym wysyłając wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej na adres e-mail: zamowienia|@lodz.uw.gov.pl.
6. W zakresie Części III zamówienia Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urządzenia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru dostarczonych mebli. Wykonawca może przedłużyć okres gwarancji na dostarczone urządzenia
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy w zakresie Części III, zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113100-8 - Fotele

4.5.5.) Wartość części: 35121,79 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, w związku z uchylaniem się Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców. Z uwagi na brak
zgody kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą Zamawiający działając na podstawie art. 263 Pzp unieważnił postępowanie w Części I.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej na Część II przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej Części. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33210 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50027,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33210 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIGO Agnieszka Wójcik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7321279328

7.3.4) Miejscowość: Katarzynów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33210,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.