eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie_postepowanie_2Ogłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie_postepowanie_2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 424 57 50

1.5.8.) Numer faksu: 61 424 57 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.gniezno.idsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie_postepowanie_2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6e1d4c2-4316-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007564/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375139/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GR.271.57.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej: do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.
Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru robót drogowych będzie wykonywała swoją pracę przy realizacji Umowy w wymiarze: co najmniej 2 dni w tygodniu co najmniej 3 godziny dziennie (obecność na placu budowy zostanie udokumentowana każdorazowo wpisem w dzienniku budowy). Większą liczbę dni może zaproponować Wykonawca w celu uzyskania większej liczby punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert. Szczegółowy zakres obowiązków zawiera wzór umowy.
Wykonawca w ramach zadania zapewni również odpowiedni personel do pełnienia funkcji inspektorów branżowych posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) (min. 1 osoba dla każdej branży) dla inspektora robót branżowych:
a) Inspektora robót drogowych – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej : do kierowania robotami budowlanymi związanymi z budową dróg kołowych łącznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o długości całkowitej do 10 m i przepustami.
b) Inspektora robót telekomunikacyjnych – osobę posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.
c) Inspektora robót elektrycznych – osobę posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV.

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru branżowego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej: w trakcie realizacji danego typu robót przez Wykonawcę, bieżącą kontrolę wykonania robót Inspektor będzie wykonywał nadzór tak aby była zapewniona skuteczność nadzoru (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum, bądź zawezwania przez kierownika budowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zawezwania Inspektora nadzoru oraz inspektorów branżowych na budowę w sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych.

W celu zapoznania się Wykonawców z całym zakresem robót nad którym będzie sprawowany nadzór budowlany, Zamawiający podaje link do dokumentacji projektowej zadania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/630952

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego - błąd: brak możliwości wskazania w ofercie braku dodatkowych dni obecności inspektora na budowie

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.