eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Budowa toalet publicznych w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego"Ogłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa toalet publicznych w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000654948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 20 20 448

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zakopane.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa toalet publicznych w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67f275ae-39aa-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00399942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037664/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.32 Budowa infrastuktury obsługi ruchu turystycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358588/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.82.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1241192,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, w tym na terenie Górnej i Dolnej Równi Krupowej objętych ochroną konserwatorską - zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Tatrzańskiego o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniami Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obejmującymi budowę 6 (pięciu pojedynczych i jednego podwójnego) prefabrykowanych, wolnostojących obiektów kontenerowych – toalet publicznych wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz ich eksploatację, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 2021/15 „Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego” w Zakopanem.
2. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym ogrodzeń tymczasowych i oznakowania terenu budowy),
2) przygotowanie terenu pod kontenery,
2a) wykonanie przesadzenia zieleni kolidującej z inwestycją w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
3) wykonanie obiektów kontenerowych – toalet publicznych wraz z ich kompletnym wyposażeniem zgodnie z dokumentacją wymienioną w § 1 ust. 3 oraz ich posadowienie/montaż oraz wykonanie:
a) okładziny zewnętrznej z kamienia spasztowego/płyt granitowych,
b) zadaszenia,
4) budowę wszystkich niezbędnych przyłączy,
5) wykonanie podłączeń do instalacji wod-kan oraz do sieci elektroenergetycznej,
6) wykonanie dojść i opasek chodnikowych,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, wzór umowy o wykonanie robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215500-2 - Toalety publiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.