eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Budowa i modernizacja dróg gminnych wymiana nawierzchni jezdni ulicy Brukselskiej na odcinku od ronda K.E. Wolframa do ul. Ateńskiej" w Dzielnicy Praga-Południe w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa i modernizacja dróg gminnych wymiana nawierzchni jezdni ulicy Brukselskiej na odcinku od ronda K.E. Wolframa do ul. Ateńskiej” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grochowska 274

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-841

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 224435509

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.um.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i modernizacja dróg gminnych wymiana nawierzchni jezdni ulicy Brukselskiej na odcinku od ronda K.E. Wolframa do ul. Ateńskiej” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d00440b7-1885-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019968/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.45 Budowa i modernizacja dróg gminnych - remont ulicy Brukselskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303217/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-VI-ZP/40/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i modernizacja dróg gminnych wymiana nawierzchni jezdni ulicy Brukselskiej na odcinku od ronda K.E. Wolframa do ul. Ateńskiej” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
2. Zakres opracowania obejmuje:
A) Roboty rozbiórkowe:
• rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni około 4 500 m2,
• rozbiórkę podbudowy z kamienia naturalnego około 4 500 m2,
• rozbiórkę krawężników około 600 mb,
• opaski chodnika.
B) Roboty ziemne:
• wykonanie i wyprofilowanie koryta pod konstrukcję jezdni gł. 55 cm,
• wykonanie i wyprofilowanie koryta pod opaskę chodnika gł. 15 cm.
C) Roboty nawierzchniowe:
• wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego gr. Po zagęszczeniu 15 cm,
• wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa 18 cm,
• warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego gr. Po zagęszczeniu 20 cm,
• skropienie podbudowy emulsją asfaltową, ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno bitumicznej o gr. 8 cm,
• skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 4 cm,
• ułożenie opaski z płyt 50x50x7.
D) Elementy betonowe i kamienne
• wbudowanie krawężników kamiennych na ławie z betonu,
• ułożenie ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej,
• wbudowanie obrzeży kamiennych,
D) Zatoka Autobusowa,
• wykonanie koryta gł. 47 cm,
• wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 20 cm,
• wykonanie podbudowy z betonu o gr. 20 cm dylatowana co 4 mb,
• wykonanie nawierzchni betonowej o gr. Po zagęszczeniu 22 cm,
F) Roboty dodatkowe
• regulację wysokościową istniejących studzienek ściekowych,
• regulacja nawierzchni zatok postojowych około 29 m2,
• rekultywację terenów zielonych objętych opracowaniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3467078,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5002079,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3467078,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOMBRUK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1132854538

7.3.3) Ulica: ul. Grodzieńska 20 lok. 12

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-750

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3467078,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

termin wykonania robót ustala się na 90 dni od momentu wprowadzenia na budowę lecz nie później niż do 23.12.2022 roku

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.