eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › "Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Olecko z domu do szkoły i z powrotem (...)Ogłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Olecko z domu do szkoły i z powrotem (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLECKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Olecko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 3

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.olecko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olecko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Olecko z domu do szkoły i z powrotem (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c82e12e-53a9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056037/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Olecko (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umolecko.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um olecko.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert
w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Gminy Olecko (https://umolecko.logintrade.net/). Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Olecko:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
– Internet Explorer 10 i nowsze,
– Edge,
– Google Chrome,
– Mozilla Firefox,
– Opera.
Pozostałe wymagania techniczne:
– dostęp do sieci Internet,
– obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
– włączona obsługa JavaScript,
– zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
– zainstalowany Acrobat Reader,
– zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
W przypadku wymagania podpisu elektronicznego dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
– Microsoft Edge,
– Google Chrome,
– Mozilla Firefox,
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
– Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
– Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
– Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.,
– Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej nie powinien przekraczać 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EK.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Olecko
z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia
w roku szkolnym 2023/2024 w okresie od 23 października 2023 r. do 21 czerwca 2024r . Dowóz uczniów do szkół i z powrotem odbywa się w dniach nauki szkolnej tj. w dni powszednie z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-23 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia samochodu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wpieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.
4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VI ust. 1 SWZ.
5. W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką cywilną, postanowienia ust. 3 należy stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie co najmniej
3 pojazdami, w tym:
1) Trasa 1 (ranna i popołudniowa):
- 1 pojazdem o liczbie miejsc siedzących co najmniej 9 wraz z kierowcą, siedzenia muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Pojazd musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy.
2) Trasa 2 (ranna i popołudniowa):
- 1 pojazdem o liczbie miejsc siedzących co najmniej 9 wraz z kierowcą, siedzenia muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Pojazd musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy oraz musi posiadać możliwość transportu jednocześnie 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dopuszcza się możliwość, że 2 dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich zajmuje 2 miejsca siedzące, a 2 wózki inwalidzkie są transportowane tym samym pojazdem do placówki i z powrotem).
3) Trasa 3 (ranna i popołudniowa):
- 1 pojazdem o liczbie miejsc siedzących co najmniej 20 wraz z kierowcą, siedzenia muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Pojazd musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka oraz musi posiadać możliwość transportu co najmniej 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim (dopuszcza się możliwość, że dziecko poruszające się na wózku inwalidzkim zajmuje miejsce siedzące, a wózek inwalidzki jest transportowany tym samym pojazdem do placówki i z powrotem).
7. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).
8. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się złożenie wadium nie później niż jeden dzień przed terminem składania ofert w celu wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem platformy zakupowej Gminy Olecko: https://umolecko.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.