eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa czynnej energii elektrycznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.oOgłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa czynnej energii elektrycznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871654224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włocławska 167

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@conectio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.conectio.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/conectio

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa czynnej energii elektrycznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b75e8b32-43ed-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377281/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/01/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 39 punktów
poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 190 000 kWh.
Szczegółowy wykaz PPE i opis przedmiotu zamówienia został określony w
załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Zamawiający nie przewidział podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę sposobu rozliczenia energii pobranej i wytworzonej. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych w odniesieniu do poszczególnych PPE ze względów organizacyjnych, z obawy że w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych na pojedyncze obiekty, szczególnie w odniesieniu do mało atrakcyjnych punktów poboru, Zamawiający nie uzyska ofert.
Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter
orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania
umowy, ilości energii. Zmniejszenie ilości pobranej energii nie pociąga dla
zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością
dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w
zawartej Umowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu nie została złożona żadna oferta. W konsekwencji wystąpiła przesłanka obligatoryjnego unieważnienia postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.