eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa kawy i herbaty w roku 2024 (magazyny w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) - sprawa nr 60/2023Ogłoszenie z dnia 2023-09-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kawy i herbaty w roku 2024 (magazyny w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) - sprawa nr 60/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kawy i herbaty w roku 2024 (magazyny w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) - sprawa nr 60/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af0baade-538f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056708/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 DOSTAWA KAWY, HERBATY W ROKU 2024 (MAGAZYNY W GRUDZIĄDZU, GRUPIE, CHEŁMNIE I BRODNICY)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ►Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
►Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). ►Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z platformy zakupowej w toku postępowania są dostępne pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/13wog/elearning
►Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej SMARTPZP.
Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Sytemu (Regulamin Portalu e - Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning dla wszystkich użytkowników platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
►Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy zakupowej – kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ►Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
►Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy;
► w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz;
►dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego; ►odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe; ►dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
►obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
►Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ►Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO. ►Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 60/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kawy i herbaty w roku 2024 (magazyny: w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy).

zakres przedmiotu zamówienia: kawa naturalna mielona 4,00 kg, kawa rozpuszczalna 200,00 kg, kawa naturalna ziarnista 8,00 kg, kawa rozpuszczalna – saszetka 8,00 kg, herbata czarna liściasta 1,00 kg, herbata w torebkach (ekspresowa) 349,00 kg, herbata witaminizowana smaki: cytrynowy, malinowym, wieloowocowym 170,00 kg

zamówienie opcjonalne – wielkość szacowana – prognozowana: kawa naturalna mielona 15,00 kg, kawa rozpuszczalna 799,00 kg, kawa naturalna ziarnista 31,00 kg, kawa rozpuszczalna – saszetka 31,00 kg, herbata w torebkach (ekspresowa) 1 249,00 kg, herbata witaminizowana smaki: cytrynowy, malinowym, wieloowocowym 629,00 kg

Miejsce dostaw - magazyny znajdują się:
w Grudziądzu przy ul. Bema 2;
w Grudziądzu przy ul. Jagiełły 6;
w Grupie przy ul. Dworcowej 6A;
w Chełmnie przy Al. 3-go Maja 4;
w Brodnicy przy ul. Czwartaków 1.

Realizacja dostaw przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym i opcjonalnym odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 12-miesięcy roku 2024 (od dnia 01.01.2024 r. - maksymalnie do 31.12.2024 r.) na podstawie składanych w okresie obowiązywania umowy zamówień na zasadach
i częstotliwości wynikających z treści zawartej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15861000-1 - Kawa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15864100-3 - Herbata w torebkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zamówienie opcjonalne – wielkość szacowana – prognozowana: kawa naturalna mielona 15,00 kg, kawa rozpuszczalna 799,00 kg, kawa naturalna ziarnista 31,00 kg, kawa rozpuszczalna – saszetka 31,00 kg, herbata w torebkach (ekspresowa) 1 249,00 kg, herbata witaminizowana smaki: cytrynowy, malinowym, wieloowocowym 629,00 kg

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy Pzp (prawo opcji).
Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do rodzaju asortymentu i ilości w tabeli Wykazu ilościowo-wartościowego – Załącznik nr 2a) do umowy, o ilości wynikające z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem nieprzewyższenia maksymalnej wartości opcji. Opcja będzie miała zastosowanie w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, spowodowanych w szczególności nieprzewidzianymi ćwiczeniami wojskowymi i przedsięwzięciami objętymi dokumentacją planistyczną tj. bieżącego „Zestawienia potrzeb środków spożywczych”, ale niemożliwymi do określenia co do ilości i skali realizowanych przedsięwzięć uzależnionych od sytuacji politycznej i ekonomicznej kraju, które w konsekwencji powodują wzrost stanów żywionych. Zamawiający wskazał wielkości, które są wielkościami szacowanymi (prognozowanymi) w zakresie opcjonalnym w związku z dynamicznie zmieniającymi się stanami żywionych uzależnionych od okoliczności jak powyżej. Granicą realizacji opcji będzie jej maksymalna wartość wskazana poniżej. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie opcji określony został w Załączniku nr 2b) do umowy jako orientacyjny - szacunkowy. Maksymalna wartość opcji (brutto) wynosi: 119.966,58 zł
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego ze zdefiniowanego prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2b do umowy w ramach maksymalnej kwoty określonej dla opcji. Cena jednostkowa dla zakresu opcji jest tożsama odpowiednio dla produktu jak dla zakresu podstawowego – określone na podstawie oferty Wykonawcy w Załączniku nr 2a) do umowy. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (zastosowanie Zamawiającego z opcji nie wymaga aneksu). Realizacja przez Zamawiającego prawa opcji nie stanowi zmiany umowy. Zasady realizacji przez Zamawiającego „opcji” oraz warunki i terminy dostaw są takie same jak dla zamówień realizowanych dla zakresu podstawowego umowy. Zamawiający w przypadku skorzystania z prawa opcji nie jest zobowiązany w jej ramach do zamawiania każdego asortymentu składającego się na przedmiot umowy. Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie określony bieżącymi potrzebami Zamawiającego, które są w pełni uzależnione od stanów żywionych, potrzeb i planowanych lub nieprzewidzianych przedsięwzięć. Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówień w ramach „opcji” jest uprawnieniem Zamawiającego
a nie bezwzględnym zobowiązaniem. Brak realizacji zamówień w ramach „opcji” nie będzie rodzić po stronie Zamawiającego żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia na zasadach określonych niniejszą SWZ i projektowanymi warunkami umowy w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp:
Wykonawcy wykażą, że są podmiotami, które wprowadzają produkty żywnościowe do obrotu gospodarczego, zgodnie z wymaganiami, w szczególności:
art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r., poz. 872 z późn.zm.) i/lub
art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2023, poz. 1448 z późn.zm. i/lub
art. 62 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 67 ust. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2023, poz. 1448 z późn.zm. i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 106,
poz. 730 z późn.zm.).
W przypadku podmiotów zagranicznych (o ile dotyczy) – kompetencji i uprawnień zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ustawy p.z.p.) - aktualne na dzień składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy p.z.p., brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129) - aktualne na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnianie wymagań Zamawiającego w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP ) oraz oświadczeń złożonych według warunków SWZ (druk Załącznika nr 2 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe w zakresie oferowania produktów równoważnych (dotyczy o ile Wykonawca składa ofertę równoważną): wykaz produktów, których dotyczy równoważność i opis równoważności (właściwości fizyko-chemicznych) na zasadach określonych w Rozdziale 3 ust. 4 SWZ, protokoły np. z badań laboratoryjnych itp.

Przedmiotowe środki dowodowe (składa z ofertą każdy Wykonawca):

zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone na tej podstawie zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP. (Podstawa prawna: art. 59, 59a i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2023, poz. 1448 z późn.zm.);

lub

certyfikat HACCP, wydany przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju.

Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek jeżeli dokument ten złożą ci uczestnicy, którzy będą faktycznie wykonywali dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz produktów, których dotyczy równoważność i opis równoważności (właściwości fizyko-chemicznych) na zasadach określonych w Rozdziale 3 ust. 4 SWZ, protokoły np. z badań laboratoryjnych itp.
Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że oferuje produkty o rozwiązaniach równoważnych a nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający przewiduje wezwanie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – art. 107 ustawy Pzp.
Zamawiający akceptuje równoważne środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania użytkowe, jakościowe i w zakresie właściwości fizyko-chemicznych.
Jeżeli Wykonawca oświadczy, że oferuje produkty równoważne a złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone na tej podstawie zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP. (Podstawa prawna: art. 59, 59a i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2023, poz. 1448 z późn.zm.);
lub
certyfikat HACCP, wydany przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:

1) Ofertę: formularz ofertowy (oferowane ceny)
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ustawy Pzp) - aktualne na dzień składania ofert;
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie Przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497)
4) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. W pełnomocnictwie należy skonkretyzować zakres umocowania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek i okoliczności określonych w Rozdziale 7, w szczególności na podstawie art. 108 ust. 1 i okolicznościach określonych w Rozdziale 7 ust. 3 SWZ;
2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i z takim samym skutkiem prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.
4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą: pełnomocnictwa uprawniającego do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) wysokości podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku ustawowych zmian w tym zakresie i proporcjonalnie wartości umowy poprzez jej zwiększenie lub odpowiednio zmniejszenie:
2) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
3) zmiany zakresu podwykonawstwa;
4) zmiany częstotliwości realizacji dostaw, w zakresie zwiększenia częstotliwości dostaw lub ich zmniejszenia według potrzeb Zamawiającego, spowodowane okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć m.in. w sytuacjach konieczności likwidacji klęsk żywiołowych, kryzysu, epidemii, powodujących konieczność zwiększenia częstotliwości dostaw maksymalnie do każdego dnia roboczego tygodnia lub zmniejszenia maksymalnie do 1-dostawy w okresie 21 dni roboczych;
5) zmiany miejsca dostawy ograniczonej do województwa kujawsko-pomorskiego, na inne niż określono w umowie, według cen jednostkowych zawartych w umowie w ramach ustalonej łącznej wartości umowy, w wypadkach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tej sprawie jak również w chwili zawarcia umowy,
6) wysokości ceny w przypadku jej waloryzacji na zasadach określonych w umowie (§ 9 ust. 2 umowy w zw. z art. 439 Pzp);
7) zmiany ilości poszczególnych produktów w ramach ich łącznej ilości zakresu podstawowego i łącznej wartości przedmiotu umowy zakresu podstawowego.
8) zwiększenie ilości zamawianych produktów i proporcjonalnie wartości umowy ponad określone zakresem podstawowym – według cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 2a do umowy, w sytuacjach związanych z okolicznościami, którym Zamawiający nie mógł w momencie zawierania umowy przewidzieć np. zwiększenie potrzeb żywieniowych w wyniku przedsięwzięć wojskowych.
Zmiany w zakresie wskazanym w pkt. 1 do 8 (z wyłączeniem pkt. 3, 4, 5) wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz uzasadnieniem i następować będą na zasadach określonych umową.

2. Zamawiający przewiduje zgodnie z treścią art. 439 ustawy PZP możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części stanowiącej koszty ponoszone na zakup materiałów lub koszty związane z realizacją umowy, przy czym przez zmianę kosztów rozumie się zarówno wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w umowie (co oznacza, że wynagrodzenie może ulec zarówno podwyższeniu jak i obniżeniu).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/13wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

►Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. w tym: jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów.
Zastrzeżenie „tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

►Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez Wykonawców.

►Zamówienie publiczne w zakresie podstawowym będzie realizowane sukcesywnie na podstawie składanych w okresie obowiązywania umowy zamówień przez okres 12-miesięcy tj. w terminie od dnia 01.01.2024 r. - maksymalnie do 31.12.2024 r. według częstotliwości i zasad określonych projektowanymi postanowieniami umowy.
Zamówienie publiczne w ramach prawa opcji będzie realizowane od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o uruchomieniu zamówień z opcji maksymalnie do 31.12.2024 r. na zasadach określonych warunkami umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.