eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Przebudowa ul. Chodowieckiego w Sopocie na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Malczewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego.Ogłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Chodowieckiego w Sopocie na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Malczewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.3.) Oddział zamawiającego: w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 930

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdiz.sopot.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Chodowieckiego w Sopocie na odcinku od ul. Księżycowej do ul. Malczewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ea13f95-5159-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397173

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041398/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chodowieckiego na odcinku od ul. Księżycowej do Malczewskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” – Umowa Nr POIS.02.01.00-00-0019/18-00 z dnia 27.06.2019r. wraz z aneksami, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zam., w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzgl.wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zdizsopot lub poprzez stronę Zamawiającego http:/bip.zdiz.sopot.pl w zakładce Platforma SMART PZP, tzw Systemem. Przez śr. komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, Pozostałe informacje zgodnie z Rozdz.XIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje dot.wymagań zawarte są w Rozdz. XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, adres Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot, adres mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl, tel.: +48 58 551 72 61.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zdiz.sopot.pl;/ adres do korespondencji: Al Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 35/NZ/2023/PJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przebudowa ulicy Chodowieckiego w Sopocie to wielobranżowa inwestycja obejmującą budowę nowego układu kanalizacji deszczowej wyposażonego w urządzenia umożliwiające zagospodarowanie jak największej ilości wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, przebudowę układu drogowego wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i budową kanału technologicznego.
Celem zamierzenia jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie objętym przedmiotem zamówienia, co ma prowadzić do poprawy warunków odpływu wód opadowych kanalizacją deszczową (wraz z układem oczyszczania wód z substancji ropopochodnych) zlokalizowaną w obrębie ulicy Chodowieckiego oraz ukierunkowanie spływu wód opadowych w kierunku ich odbiornika. Zostaną wykonane przyłącza odprowadzające wody opadowe do wpustów ulicznych odwadniających pas drogowy ul. Chodowieckiego oraz przyłącza posesyjne odprowadzające wody opadowe z połaci dachowych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Chodowieckiego. Jednocześnie rewitalizacja ul. Chodowieckiego ma na celu przebudowę układu drogowego oraz przebudowę oświetlenia ulicznego elementów sieci elektroenergetycznej z nim związanych na tym terenie co poprawi komunikację i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także budowę kanału technologicznego dla monitoringu miejskiego. Zmiana niwelety przebudowywanej drogi wymusza konieczność regulacji wejść do budynku sąsiadujących bezpośrednio z terenem przedmiotowej inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert nastąpi na podstawie złożonych dokumentów, wg określonych kryteriów oceny, wg zasady: spełnia-nie spełnia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie p.z.p. oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji robót w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

A. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną, o wartości min. 800 000 PLN brutto, w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z budową lub przebudową uzbrojenia podziemnego i odtworzeniem nawierzchni drogowych,

b) jedną robotę budowlaną w zakresie budowy podziemnych kanałowych zbiorników retencyjnych o średnicy co najmniej DN 800,

c) jedną robotę budowlaną w zakresie budowy linii oświetlenia ulicznego

d) jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem układaniem nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni co najmniej 600 m2.

e) jedno zamówienie obejmujące gospodarkę zielenią o wartości robót minimum 50.000,00 PLN brutto.
B. skieruje do realizacji zamówienia publicznego:
a) co najmniej 1 osobę na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót

b) co najmniej 1 osobę na stanowisko Kierownika Robót Sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót

c) co najmniej 1 osobę na stanowisko Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

d) co najmniej 1 osobę na stanowisko Kierownika Robót Teletechnicznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1)Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wartości nadzorowanego zadania oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Załącznik do formularza oferty – 1a
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) - Załącznik nr 6 do SWZ.
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zgodnie z zał. nr 7 Istotne postanowienia umowy kl. 13.1 prawo do zmian Zamawiający dopuszcza, zgodnie z Art. 455 ust.1 Ustawy PZP, możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2.1. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania umowy (Czasu na Ukończenie) lub jej poszczególnych elementów, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach:
1) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;
2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających Wykonawcy realizację robót zgodnie z przyjętą technologią;
3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego;
4) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;
5) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia lub wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;
6) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane w ustępach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie;
7) na skutek wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu Umowy, prac/usług zamiennych, dodatkowych,
8) w przypadku aktualizacji/zmiany rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
9) na skutek zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,
10) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,
b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
11) okoliczności związanych z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym między Rosją a Ukrainą spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;
– zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z powyższych okoliczności.
2.2. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
1) zmiana zakresu przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:
 wprowadzenia rozwiązań zamiennych;
 zmniejszenia zakresu prac/usług objętych przedmiotem zamówienia,
 obniżenie standardu użytych materiałów,
 aktualizacji/zmiany rozwiązań technicznych lub zmiany obowiązujących przepisów;
 konieczności zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich;
 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części objętej przedmiotem zamówienia, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej;
2) zmiany personalne,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez PLATFORMĘ SMARTPZP Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na przeprowadzenie negocjacji, wówczas:
a) zaprosi do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione (z największą liczbą przyznanych punktów łącznie);
b) negocjacje odbywać się będą w zakresie ceny oferty brutto i terminu realizacji Wzór Formularza oferty dodatkowej stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

pozostałe zmiany kl. 13.1 zał. nr 7 do swz 2.3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:
1) wprowadzenia robót zamiennych
2) wprowadzenia robót dodatkowych, w zakresie m.in.:
A. Roboty sanitarne:
(a) Wykonanie przyłączy posesyjnych odprowadzających wody opadowe z budynków z terenu inwestycji nie uwzględnionych w projekcie do 60,0 m
(b) Wykonanie dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej do 30 m
(c) Wykonanie dodatkowej studni rewizyjnej DN1200 do 3 szt.
(d) Wykonanie dodatkowej studzienki wpustowej do 3 szt.
(e) Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
B. Roboty drogowe:
(a) Dodatkowa nawierzchnia drogowe (chodniki, zjazdy, jezdnia)
(b) Wykonanie/Przebudowa rampy i schodów, świetlików – zmiana niwelety nowoprojektowanej drogi, regulacja wejścia do istniejącego budynku
(c) Wykonanie dojścia do istniejących budynków – zmiana niwelety nowoprojektowanej drogi
C. Roboty branży elektroenergetycznej:
(a) Zmiana lokalizacji słupa oświetleniowego do 5 szt.
(b) Montaż dodatkowego słupa oświetleniowego wraz z oprawą i linią zasilającą
(c) Montaż słupów dla kamer monitoringu miejskiego do 3 szt.
D. Roboty branży zieleni:
(a) Wykonanie nasadzeń uzupełniających zgodnie z Decyzją nr KZ.4125.403.2023.MM do 5 szt.
(b) System nawadniający zieleń
3) Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia maksymalnie do 50% wynagrodzenia określonego w Umowie;
4) na skutek obniżenia standardu użytych materiałów;
5) wskutek potrzeby dokonania zmian organizacyjnych lub technologicznych, w szczególności w sytuacji gdy wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej;
6) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich, w tym decyzji administracyjnych lub wytycznych Konserwatora Zabytków;
7) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez Ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT.
W wyżej wymienionych przypadkach, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę ustalaną stosownie do zakresu zmian przedmiotowych, na podstawie cen lub stawek dla każdej pozycji Robót zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę Kosztorysem Ofertowym; w przypadku, gdy dane elementy Robót nie są ujęte w Kosztorysie Ofertowym – zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o katalogi KNR przy założeniu, że stawki robocizny, materiałów i sprzętu zostaną przyjęte w wysokości średniej opublikowanej w ogólnie dostępnych cennikach dla województwa pomorskiego za poprzedni kwartał w stosunku do dnia wydania polecenia przez Inżyniera. Wykonawca wyceni zmianę stosując pomiary ustalone zgodnie z umowną Klauzulą 12.1 [Obowiązkowe obmiary Robót] i Klauzulą 12.2 [Metody obmiaru].
Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy przyjmować średnie wielkości określone w opublikowanej w ogólnie dostępnych cennikach dla województwa pomorskiego za poprzedni kwartał w stosunku do dnia wydania polecenia przez Inżyniera.
2.4. Inne zmiany

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.