eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Odzież i obuwie dla personelu medycznego.Ogłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Odzież i obuwie dla personelu medycznego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Jaśle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444486

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 22

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.jaslo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odzież i obuwie dla personelu medycznego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bef71e6a-520e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026118/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Odzież i obuwie dla personelu medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitaljaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitaljaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

W zakresie złożenia wraz z ofertą próbek - odstępuje się od stosowania środków komunikacji elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://szpitaljaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z pkt. 38 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z pkt. 38 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/32/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 – odzież dla personelu medycznego ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 – obuwie dla personelu medycznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18830000-6 - Obuwie ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w postępowaniu żąda przedmiotowych środków dowodowych:

Pakiet 1 dotyczy wszystkich pozycji:
a) Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-P-84525:1998
b) Certyfikat bezpieczeństwa i ochrony przed szkodliwymi substancjami chemicznymi OEKO-TEX® Standard 100.
a) Instrukcja używania/prania – odzieży lub karta danych technicznych lub opis produktu (potwierdzający wymagane parametry).
c) Tabela rozmiarów oferowanego asortymentu – przedmiotu zamówienia.
d) Strona katalogowa z zaproponowanym wzorem.
e) Próbki z proponowanym wzorem po 1 kpl. – do każdej pozycji, (Zamawiający dopuszcza próbkę bez oznakowania).

Pakiet 2 dotyczy wszystkich pozycji:
b) Deklaracja zgodności.
c) Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 20 347:2012
d) Instrukcja używania/czyszczenia – obuwia lub karta danych technicznych lub opis produktu (potwierdzający wymagane parametry).
e) Tabela rozmiarów oferowanego asortymentu – przedmiotu zamówienia.
f) Strona katalogowa z proponowanym wzorem.
g) Próbki z proponowanym wzorem po 1 parze – dot. Pakiet 2 poz. 1 i dwoma wzorami – dot. Pakiet 2 poz. 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Pakiet 1 dotyczy wszystkich pozycji:
a) Pakiet 1 dotyczy wszystkich pozycji:
a) Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-P-84525:1998
b) Certyfikat bezpieczeństwa i ochrony przed szkodliwymi substancjami chemicznymi OEKO-TEX® Standard 100.
a) Instrukcja używania/prania – odzieży lub karta danych technicznych lub opis produktu (potwierdzający wymagane parametry).
c) Tabela rozmiarów oferowanego asortymentu – przedmiotu zamówienia.
d) Strona katalogowa z zaproponowanym wzorem.
e) Próbki z proponowanym wzorem po 1 kpl. – do każdej pozycji, (Zamawiający dopuszcza próbkę bez oznakowania).

Pakiet 2 dotyczy wszystkich pozycji:
b) Deklaracja zgodności.
c) Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 20 347:2012
d) Instrukcja używania/czyszczenia – obuwia lub karta danych technicznych lub opis produktu (potwierdzający wymagane parametry).
e) Tabela rozmiarów oferowanego asortymentu – przedmiotu zamówienia.
f) Strona katalogowa z proponowanym wzorem.
g) Próbki z proponowanym wzorem po 1 parze – dot. Pakiet 2 poz. 1 i dwoma wzorami – dot. Pakiet 2 poz. 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

NA ZAWARTOŚĆ OFERTY SKŁADA SIĘ:
1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
2 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3 Wypełnione i podpisane oświadczenie – wzór druku stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 12.1 i pkt, 13.3 SWZ (jeśli dotyczy).
5 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 10.2. SWZ (jeśli dotyczy).
6 Instrukcja używania/prania – odzieży lub karta danych technicznych lub opis produktu (potwierdzający wymagane parametry) – dot. Pakiet 1.
7 Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-P-84525:1998– dot. Pakiet 1.
8 Certyfikat bezpieczeństwa i ochrony przed szkodliwymi substancjami chemicznymi OEKO-TEX® Standard 100– dot. Pakiet 1.
9 Instrukcja używania/prania – odzieży – dot. Pakiet 1.
10 Deklaracja zgodności – dot. Pakietu 2.
11 Karta danych technicznych lub opis produktu (potwierdzający wymagane parametry) – dot. Pakiet 2.
12 Instrukcja używania/czyszczenia – obuwia lub karta danych technicznych lub opis produktu (potwierdzający wymagane parametry). – dot. Pakietu 2.
13 Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 20 347:2012 – dot. Pakietu 2.
14 Tabela rozmiarów oferowanego asortymentu – przedmiotu zamówienia – dotyczy Pakiet 1 i Pakiet 2.
15 Próbki z proponowanym wzorem 1 kpl – do każdej pozycji dot. Pakiet 1 (Zamawiający dopuszcza próbkę bez oznakowania).
16 Próbki z proponowanym wzorem po 1 parze – dot. Pakiet 2 poz. 1 i dwoma wzorami – dot. Pakiet 2 poz. 2.
17 Strona katalogowa z proponowanymi wzorami – dot. Pakiet 1 i Pakiet 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:
1.1. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców).
1.2. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie Wstępne składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ: Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitaljaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.