eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Dostawa sprzętu i urządzeń dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w JaworznieOgłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i urządzeń dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000284411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Główny

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 327519192

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@biblioteka.jaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.jaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://biblioteka.jaw.pl/bip/category/zamowienia-publiczne/nowe-ogloszenia-o-zamowienia/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i urządzeń dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea2a3bcc-38ac-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031924/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu i urządzeń dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354756/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG.270-5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 488195 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Książkomat zewnętrzny wraz z modułem obsługi oraz montażem i instalacją (1 szt.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 42968000-9 - Maszyny wydające

4.5.5.) Wartość części: 204500 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Totem interaktywny zewnętrzny z montażem (1 szt.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.5.) Wartość części: 46150 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Uniwersalny skaner A2 do dygitalizacji zbiorów wraz z instalacją, konfiguracją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników (1 szt.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 38520000-6 - Skanery

4.5.5.) Wartość części: 141230 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwer pamięci masowej przeznaczony na składowanie multimediów oraz serwer zarządzający bazami, (po 1szt.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 48823000-3 - Serwery plików

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

4.5.5.) Wartość części: 55000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Studio streamingowe (sprzęt do transmisji, audio-video) (1 studio)

4.5.3.) Główny kod CPV: 32351100-9 - Sprzęt do edytowania obrazu wideo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.5.5.) Wartość części: 145000 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowaniem graficzne, oprogramowanie systemowe i oprogramowanie biurowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 48322000-1 - Pakiety oprogramowania graficznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

48300000-1 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania

4.5.5.) Wartość części: 8600 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 204487,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 204487,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 204487,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arfido Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772953904

7.3.4) Miejscowość: Chyby

7.3.5) Kod pocztowy: 62-081

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 204487 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-13 do 2022-12-08

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46125 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46125 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Videofonika Sp. z o.o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6282263617

7.3.4) Miejscowość: Trzebinia

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46125 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-17 do 2022-12-12

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 141000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 141000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elaboro Agnieszka Borowiecka-Sorbian

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8571536608

7.3.4) Miejscowość: Pobierowo

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 141000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-13 do 2022-11-24

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.