eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w PoczesnejOgłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343229222

1.5.8.) Numer faksu: 343785468

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31c34527-409c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038775/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371776/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.272.38.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 601626,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich przez okres zimowy przystosowanym do zadania sprzętem opisanym w pkt.18.2.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja:
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D-06/01/96.
- wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem na terenie
Obwodu Drogowego NR 3 – Poczesna,
- Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie standardów zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich.
4. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
5. Utrzymanie chodników np. przy drogach wojewódzkich:
a) do utrzymywania chodników nie ma wymogów sprzętowych. Wykonawca sam decyduje jakim sprzętem wykona utrzymanie chodników, np. ręcznie, równiarka, zamiatarka, lekki ciągnik z pługiem,
b) do usuwania śniegu z chodników wraz ze zjazdami nie ma wymogów sprzętowych. Wykonawca sam decyduje jakim sprzętem wykona usługę tj. zepchnięcie śniegu w ciągłości chodnika wraz ze zjazdami do rowu przydrożnego lub przy dużych ilościach załadunek i wywóz śniegu z utylizacją.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 2 Ustawy PZP: Zamawiający odrzuca wszystkie złożone wnioski o dopuszcze-nie do udziału w postępowaniu na podstawie art. 255 pkt. 3 tj.: „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Zamawiający posiada środki w wysokości /brutto/ 740.000,00 zł., natomiast najniższa oferta /brutto/ wynosi 1.075.913,10 zł.
W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1075913,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1075913,10 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) zawiadamiam, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.