eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie o mocy 49,875 kWp na potrzeby własne"Ogłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
“Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie o mocy 49,875 kWp na potrzeby własne”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krośnieński

1.3.) Oddział zamawiającego: Krośnieński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6842377932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bieszczadzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 43-75-713

1.5.8.) Numer faksu: 13 43-75-715

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krosno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

“Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie o mocy 49,875 kWp na potrzeby własne”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-463d04ca-4e44-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005769/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 “Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie o mocy 49,875 kWp na potrzeby własne”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.powiat.krosno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie,
w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p. , odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektron i czną (Dz. U. z 2019
r. poz. 123 i 730).
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://pzp.powiat.krosno.pl/
zwanej dalej Platformą.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami:a) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: (1) Platformy
Zamówień
Publicznych ZETOPZP: https://pzp.powiat.krosno.pl/ d) Instrukcja Użytkownika - korzystania z
Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc".e)
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.
bezpłatnierejestrując się lub logując , w przypadku posiadania konta w Platformie ZamówieńPublicznych
ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
zamieszczonym nastronie internetowej https://pzp.powiat.krosno.pl/oraz uznaje go za wiążący.f)
Ogólne zasady
korzystania z Platformy:(1) (1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy
do
Systemu na subdomenie https:// pzp.powiat.krosno.pl/#/authentication/login (2) (2) Wykonawcaaby
przystąp i ć do postępowania musi założyć konto na Platformie pzp.powiat.krosno.pl
https:////#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło ; (3) (3) Proces
rejestracji
Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą
osoba
zakładająca konto reprezentuje.g) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia
Oferty w
postępowaniu. Komunikacja międ zy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i
powiadomień
mailowych.h) Zamawiający , zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) określa następujące wymagania techniczne i
organizacyjne
sporządzania , wysyłania i odbierania korespondencji elektron icznej przy wykorzystaniu
Platformy
Zakupowej, tj .:(1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż512
kb/s;(2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
procesor Intel
IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 1 O , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich
nowsze
wersje;(3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej
wersji
obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;(4) Włączona obsługa JavaScript;(5)
Zainstalowany
program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;(6) podłączony lub
wbudowany do
komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przezWykonawcę.i) Zamawiający , zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452)
podaje
następujące informacje na temat specyfikacji połączenia , formatu przesyłanych danych oraz
szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:(1) (1) dopuszczalne formaty
przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach : .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls,
.xlsx,
.rar, .?zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig ,(2) (2) informacje na temat kodowania i czasu
odbioru
danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i
zapisany,
widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia
plikudostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania
ofert;2.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh :mm:ss)generowany wg czasu
platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem
czasu UTC.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZ.272.79.2022.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest “Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie o mocy 49,875 kWp na potrzeby własne”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 9 do SWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy.
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów(wraz z ofertą), uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale II podrozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym t.j.:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców .
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta zgodnie z załącznikiem nr 1 składana jest pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie wstępne zgodnie z załącznikiem
nr 2 o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresiewskazanym w rozdziale li podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe.
3. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika , powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ- jeżeli dotyczy
5.Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą
zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z załączonym wzorem do SWZ.
(Wzór oświadczenia ZAŁ NR 5 ).
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (Wzór oświadczenia ZAŁ NR 7)
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy: https://pzp.powiat.krosno.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.