eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reguły › "Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie Gminy Michałowice"Ogłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie Gminy Michałowice"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa i rozbudowa ulic na terenie Gminy Michałowice"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8caa7685-52d4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045881/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi

1.1.32 Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie Wsi na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu

1.1.33 Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8caa7685-52d4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 poz. 2415):
a) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodów,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w ogólnodostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach; .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów elektronicznych w
formacie .pdf.
b) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
3) W przypadku opatrywania dokumentów elektronicznych kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a) dla dokumentów elektronicznych w formacie .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie
PAdES,
b) dla dokumentów elektronicznych w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
wewnętrznego w formacie XAdES,
c) w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać, aby
przekazać zarówno podpisywany dokument elektroniczny oraz plik podpisu zewnętrznego.
4) Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpiszaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty
podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP.
Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zalozprofil-zaufany.
W przypadku dokumentów elektronicznych sporządzonych w formacie .pdf możliwe jest ich opatrzenie podpisem zaufanym w
formacie dedykowanym dla dokumentów .pdf.
5) Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu osobistego z certyfikatem podpisu
osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. Szczegóły dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w
serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/edowod/podpis-osobisty.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO dotyczący zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający informuje, że:
Urząd Gminy Michałowice reprezentowany przez Wójta Gminy przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr
Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego Wójt Gminy informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest GMINA MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja
Powstańców Warszawy 1 tel. 22 350 91 91; fax: 22 350 91 01 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Glen,
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź email: daneosobowe@michalowice.pl;
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164
ze zm.).
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Urzędu Gminy jako
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Urząd Gminy mógł prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich
wniesienia.
2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Zasada jawności, o której mowa w art. 74 Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o
których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.48.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie ulic na terenie Gminy Michałowice.
2. Roboty zawarte w przedmiocie zamówienia polegają na budowie drogi dla pieszych z materiałów Wykonawcy we wskazanych poniżej ulicach na terenie Gminy Michałowice, a po wybudowaniu uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie.
3. W zakresie prac przewidzianych do wykonania Wykonawca realizujący zamówienie w zależności od części zamówienia będzie zobowiązany wykonać takie roboty jak:
1) w zakresie części I - przebudowę ulicy Stara Droga w Komorowie Wsi wraz z oświetleniem i odwodnieniem obejmującą budowę jezdni o szerokości 4,5m stanowiącej ciąg pieszo – jezdny z kostki betonowej wraz z wpustami do kanalizacji deszczowej oraz budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w tym również umieszczenie słupów oraz opraw oświetleniowych;
2)
3)

4. Szczegółowy zakres robót poszczególnych części zamówienia obejmuje m.in.:
Część I
1) wykonanie istniejącej nawierzchni jezdni o długości 96 m oraz szerokości 4,5m stanowiącej ciąg pieszo – jezdny poprzez:
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki brukowej,
b) wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z kostki brukowej gr. 8 cm,
c) wykonanie posypki cementowo – piaskowej 1:4 – gr. 3 cm,
d) wykonanie warstwy mrozo-ochronnej z mieszanki związanej z cementem C1.5/2<4MPa – gr. 15cm;
2) budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, słupów oraz opraw oświetleniowych poprzez:
1) budowę oświetlenia drogowego na 4 słupach aluminiowych L1 o całkowitej wysokości 5,5m z linią kablową YAKXS4x25mm2 w rurze ochronnej karbowanej HDPEfi75,
2) zastosowanie opraw LED na słupach;
3) budowę odwodnienia do istniejącego zbiornika retencyjnego poprzez studzienkę połączeniową z prefabrykowanych elementów żelbetonowych DN1200 z osadnikami,
z włazami żeliwnymi z możliwością wpływu wody kl. D400 oraz z wpustami ulicznymi z kratą żeliwną, kołnierzową kl. „D” posadowionych na studzienkach z kręgów żelbetonowych DN500 z osadnikiem gł,. 1,0m;
4) dostosowanie wysokościowe skrzynek zaworów wodociągowych, gazociągowych, wraz
z wymianą żeliwa;
5) humusowanie oraz obsianie trawą terenów zielonych

5. Pełen zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji robót Zamawiający określił w następujących dokumentach:
1) Przedmiary stanowiące Załącznik nr 7, 7a, 7b do SWZ,
2) Dokumentacja Projektowa stanowiąca Załącznik nr 8 do SWZ,
3) Dokumentacja Techniczna(STWIOR) stanowiąca Załącznik nr 9, 9a, 9b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
2) Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami „podobnymi” może dotyczyć robót z zakresu: wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika, oświetlenie i odwodnienia w Komorowie Wsi oraz w Pęcicach Małych.
3) Zamówienia podobne zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w sytuacji zaistnienia potrzeby ich udzielenia i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.
4) Zakres i wysokość kar zostanie uwzględniony odpowiednio do wartości i zakresu zamówienia podobnego.
5) Ostateczne warunki zamówienia zostaną sprecyzowane w treści umowy, która zostanie ustalona w wyniku negocjacji między zamawiającym i wykonawcą.
6) Udzielenie zamówienia jest wyłącznym prawem Zamawiającego a nieudzielenie takiego zamówienia nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy o udzielenie takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie ulic na terenie Gminy Michałowice.
2. Roboty zawarte w przedmiocie zamówienia polegają na budowie drogi dla pieszych z materiałów Wykonawcy we wskazanych poniżej ulicach na terenie Gminy Michałowice, a po wybudowaniu uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie.
3. W zakresie prac przewidzianych do wykonania Wykonawca realizujący zamówienie w zależności od części zamówienia będzie zobowiązany wykonać takie roboty jak:
1)
2) w zakresie części II - przebudowę ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych obejmującą budowę drogi dla pieszych poprzez budowę chodnika o długości 70m oraz budowę pasa bezpieczeństwa o długości 70m,
3)

4. Szczegółowy zakres robót poszczególnych części zamówienia obejmuje m.in.:


Część II
1) budowę chodnika z kostki betonowej o długości 70m oraz szerokości 1,50m wraz z miejscami do mijania się osób ze szczególnymi potrzebami o wymiarach 2,00m x 2,00m oraz budowę pasa bezpieczeństwa o długości 70m i szerokości 0,50cm pomiędzy jezdnią a droga dla pieszych poprzez:
a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8cm,
b) wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 – gr. 3 cm,
c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5C stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm.
5. Pełen zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji robót Zamawiający określił w następujących dokumentach:
1) Przedmiary stanowiące Załącznik nr 7, 7a, 7b do SWZ,
2) Dokumentacja Projektowa stanowiąca Załącznik nr 8 do SWZ,
3) Dokumentacja Techniczna(STWIOR) stanowiąca Załącznik nr 9, 9a, 9b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
2) Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami „podobnymi” może dotyczyć robót z zakresu: wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika, oświetlenie i odwodnienia w Komorowie Wsi oraz w Pęcicach Małych.
3) Zamówienia podobne zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w sytuacji zaistnienia potrzeby ich udzielenia i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.
4) Zakres i wysokość kar zostanie uwzględniony odpowiednio do wartości i zakresu zamówienia podobnego.
5) Ostateczne warunki zamówienia zostaną sprecyzowane w treści umowy, która zostanie ustalona w wyniku negocjacji między zamawiającym i wykonawcą.
6) Udzielenie zamówienia jest wyłącznym prawem Zamawiającego a nieudzielenie takiego zamówienia nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy o udzielenie takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie ulic na terenie Gminy Michałowice.
2. Roboty zawarte w przedmiocie zamówienia polegają na budowie drogi dla pieszych z materiałów Wykonawcy we wskazanych poniżej ulicach na terenie Gminy Michałowice, a po wybudowaniu uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na użytkowanie.
3. W zakresie prac przewidzianych do wykonania Wykonawca realizujący zamówienie w zależności od części zamówienia będzie zobowiązany wykonać takie roboty jak:
1)
2)
3) w zakresie części III - rozbudowę ulicy Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu wraz z oświetleniem i odwodnieniem obejmującą budowę drogi dla pieszych o szerokości 2,00m z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w tym również umieszczenie słupów oraz opraw oświetleniowych,

4. Szczegółowy zakres robót poszczególnych części zamówienia obejmuje m.in.:

Część III
1. budowę chodnika z kostki betonowej o długości 73,99m oraz szerokości 2,00m poprzez:
a) wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z kostki brukowej gr. 8 cm,
b) wykonanie posypki cementowo – piaskowej 1:4 – gr. 3 cm,
c) wykonanie warstwy mrozo-ochronnej z mieszanki związanej z cementem C1.5/2<4MPa – gr. 15cm,
d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne – gr. 15cm,
e) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
f) wykonanie warstwy ścieralnej z żółtych płytek z wypustkami 35x35 – gr. 5cm;
1) budowę zjazdu indywidualnego o szerokości 4,50m wraz z poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m obejmującą:
a) wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z kostki brukowej gr. 8 cm,
b) wykonanie posypki cementowo – piaskowej 1:4 – gr. 3 cm,
c) wykonanie warstwy mrozo-ochronnej z mieszanki związanej z cementem C1.5/2<4MPa – gr. 15cm,
d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne – gr. 15cm,
e) Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego;
2) budowę pobocza gruntowego jezdni o szerokości 0,75m;
3) budowę sieci kanalizacji deszczowej poprzez:
a) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy kolektora 400mm o długości 57,0m oraz 2 przykanalików o średnicy 200mm o długości 8,00m stanowiący przewód retencyjno – rozsączający,
b) umieszczenie wpustów oraz studni;
4) budowę oświetlenia ulicznego z istniejącej linii oświetlenia, słupów oraz opraw oświetleniowych poprzez:
a) budowę oświetlenia drogowego na słupach aluminiowych o całkowitej wysokości 7m oraz 6m z linią kablową YAKXS4x25mm2 w rurze ochronnej karbowanej HDPEfi75;
b) zastosowanie opraw LED na słupach;
5) humusowanie oraz obsianie trawą terenów zielonych.

5. Pełen zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji robót Zamawiający określił w następujących dokumentach:
1) Przedmiary stanowiące Załącznik nr 7, 7a, 7b do SWZ,
2) Dokumentacja Projektowa stanowiąca Załącznik nr 8 do SWZ,
3) Dokumentacja Techniczna(STWIOR) stanowiąca Załącznik nr 9, 9a, 9b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
2) Zakres robót budowlanych objętych zamówieniami „podobnymi” może dotyczyć robót z zakresu: wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika, oświetlenie i odwodnienia w Komorowie Wsi oraz w Pęcicach Małych.
3) Zamówienia podobne zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w sytuacji zaistnienia potrzeby ich udzielenia i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.
4) Zakres i wysokość kar zostanie uwzględniony odpowiednio do wartości i zakresu zamówienia podobnego.
5) Ostateczne warunki zamówienia zostaną sprecyzowane w treści umowy, która zostanie ustalona w wyniku negocjacji między zamawiającym i wykonawcą.
6) Udzielenie zamówienia jest wyłącznym prawem Zamawiającego a nieudzielenie takiego zamówienia nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy o udzielenie takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa dla wszystkich części zamówienia (I, II, III):
Wykonawca powinien wykazać, że posiada:

a) odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 50.000,00 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 50.000,00 zł.
5) Zdolność techniczna lub zawodowa dla wszystkich części zamówienia (I, II, III):

a) doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał i/lub wykonuje co najmniej:
• 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie:
- drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości co najmniej 50 m każda z nich lub
- chodniki z kostki betonowej o powierzchni min. 1 000,00 m2 każda z nich.

W przypadku robót wykonywanych/będących w trakcie realizacji na doświadczenie, których Wykonawca się powołuje, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część wykonywanego zamówienia zakresem ilościowym spełni wymogi przedmiotu zamówienia, a Wykonawca przedstawi dowód, iż realizuje zamówienie należycie.
UWAGA !!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.
b) dysponowania osobami:
Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione:
Dla części I i III
• min. 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

• min. 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń,
• min. 1 osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Dla części II:
• min. 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

c) dysponowania sprzętem:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową
1. krajowych:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2. zagranicznych:
dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2 Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
Wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
4 Wykaz robót budowlanych wykonanych/wykonywanych potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót – z wykorzystaniem załącznika nr 4 do SWZ.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty.
5 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego skierowanych przez Wykonawcę – z wykorzystaniem załącznika nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Kosztorys ofertowy z podanymi cenami jednostkowymi z tabelą elementów scalonych opracowany przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru,
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).

Uwaga! Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców;
3) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale VII ust. 2 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 i Rozdziale VII ust. 1 – jeżeli Wykonawca składający ofertę polega na zasobach innych podmiotów;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy;
5) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy;
6) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2020, poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do składania ofert wnieść wadium w wysokości:
1) Dla części I i III: 2 000,00 zł,
2) Dla części II : 500,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta
musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu
Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
5. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w rozdziale VI
wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta
oddzielnie.
6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek
udziału jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza
potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia (kluczowy zakres), dla której te zdolności są
wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy oraz ich warunki określił w "Projekcie umowy"
stanowiącym Załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e-Zamowienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.