eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Remont adaptacyjny pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.Ogłoszenie z dnia 2022-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont adaptacyjny pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291931

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Zyty 21

1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 65-046

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 683298367

1.4.8.) Numer faksu: 683298399

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rckik.zgora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00395974

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00369535/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający działając na podstawie art. 112 ust. 2 PZP ustala następujące warunki udziału w postępowaniu.
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)-Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych wzorów. Dopuszczalne jest sumowanie i łączenie przez Wykonawcę / Wykonawców składających ofertę wspólną czy podmiot udostępniający zasoby.
Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zdolność techniczna.
Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości minimum 2 500 000,00 złotych brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie roboty zrealizowane w ramach jednej umowy/zlecenia.
Warunek ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia.
Zdolność zawodowa.
Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej - minimum 1 osoba na stanowisku kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1117 ze zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa
w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Warunek ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają „Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku składania oferty wspólnej” z podaniem informacji, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – treść oświadczenia stanowi załącznik nr 5.2 do SWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy PZP).
Podane przez Wykonawcę lub przez podmiot udostępniający zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wartości zrealizowanych robót budowlanych w walutach innych niż złoty polski (PLN) będą przeliczane na PLN w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany w NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm.
W terminie składania ofert Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 5.1 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Podmiotowe środki dowodowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku warunku udziału wskazanego pkt 2.3 – Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W przypadku warunku udziału wskazanego pkt 2.4.1 Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku warunku udziału wskazanego pkt 2.4.2 – Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający w załączniku nr 7 do SWZ przygotował zestawienie informacji wymaganych od Wykonawcy.
Wykonawca nie ma obowiązku składać tych dokumentów i wykazu do oferty, a jedynie na podstawie wezwania kierowanego tylko do Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.
Zamawiający informuje na podstawie art. 118 ust 2 ustawy PZP, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt 11 podmiot udostępniający zasoby musi złożyć w ofercie Wykonawcy zobowiązanie o udostępnieniu zasobów (załącznik nr 5.1 do SWZ) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SWZ).

Po zmianie:
Zamawiający działając na podstawie art. 112 ust. 2 PZP ustala następujące warunki udziału w postępowaniu.
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej -Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)-Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych wzorów. Dopuszczalne jest sumowanie i łączenie przez Wykonawcę / Wykonawców składających ofertę wspólną czy podmiot udostępniający zasoby.
Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zdolność techniczna.
Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości minimum 2 500 000,00 złotych brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie roboty zrealizowane w ramach jednej umowy/zlecenia.
Warunek ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia.
Zdolność zawodowa.
Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej - minimum 1 osoba na stanowisku kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1117 ze zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa
w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Warunek ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają „Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku składania oferty wspólnej” z podaniem informacji, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – treść oświadczenia stanowi załącznik nr 5.2 do SWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy PZP).
Podane przez Wykonawcę lub przez podmiot udostępniający zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wartości zrealizowanych robót budowlanych w walutach innych niż złoty polski (PLN) będą przeliczane na PLN w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany w NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm.
W terminie składania ofert Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 5.1 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Podmiotowe środki dowodowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku warunku udziału wskazanego pkt 2.3 – Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W przypadku warunku udziału wskazanego pkt 2.4.1 Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku warunku udziału wskazanego pkt 2.4.2 – Wykonawca na wezwanie ma obowiązek złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający w załączniku nr 7 do SWZ przygotował zestawienie informacji wymaganych od Wykonawcy.
Wykonawca nie ma obowiązku składać tych dokumentów i wykazu do oferty, a jedynie na podstawie wezwania kierowanego tylko do Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.
Zamawiający informuje na podstawie art. 118 ust 2 ustawy PZP, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt 11 podmiot udostępniający zasoby musi złożyć w ofercie Wykonawcy zobowiązanie o udostępnieniu zasobów (załącznik nr 5.1 do SWZ) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 i 3.1 do SWZ).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP
dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3-4 oraz art. 125 ust. 5 ustawy PZP udostępnienie zasobów (art. 118 ust. 3-4) - załącznik nr 5.1 do SWZ.

Po zmianie:
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP
dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 oraz 3.1 do SWZ.
Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3-4 oraz art. 125 ust. 5 ustawy PZP udostępnienie zasobów (art. 118 ust. 3-4) - załącznik nr 5.1 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Przystępując do procedury przetargowej Wykonawca jest zobowiązany w terminie do dnia 21-10-2022 r. do godziny 10.00 wnieść wadium na cały wymagany okres związania ofertą, w kwocie określonej dla oferowanego przez Wykonawcę zamówienia: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) .

Po zmianie:
Przystępując do procedury przetargowej Wykonawca jest zobowiązany w terminie do dnia 28-10-2022 r. do godziny 10.00 wnieść wadium na cały wymagany okres związania ofertą, w kwocie określonej dla oferowanego przez Wykonawcę zamówienia: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) .

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-21 10:00

Po zmianie:
2022-10-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-21 12:00

Po zmianie:
2022-10-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-19

Po zmianie:
2022-11-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.