eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łeba › Budowa monitoringu miejskiego - etap IVOgłoszenie z dnia 2023-09-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa monitoringu miejskiego - etap IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Łeba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 90

1.5.2.) Miejscowość: Łeba

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 8661 510

1.5.8.) Numer faksu: 59 8661 337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://leba.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa monitoringu miejskiego - etap IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2180671a-5223-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002619/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Monitoring wizyjny miasta

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/leba

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/leba

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/leba
2. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na
platformie zakupowej. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/leba Korzystanie z
Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza Wyślij wiadomość. Korespondencja przesłana za
pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP)
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: marta.pasieka@leba.eu.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: marta.pasieka@leba.eu. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, tel. 598661510;
2.
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łebie jest Pan Radosław Czyżewski, kontakt: adres e-mail:
radoslaw.czyzewski@leba.eu, telefon 59 8661 510 wew. 44;
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego;
4.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18. oraz art. 74. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78. ust. 1. ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
8.
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.18.2023.MP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2926057,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa monitoringu miejskiego – etap IV.
2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Budowa Monitoringu Miejskiego na
terenie Gminy Łeba wykonanej przez Zakład Usług Energoelektronicznych "MEGA-SAT" mgr inż Zbigniew Kubacki,
stanowiącej załącznik
nr 8 do niniejszej SWZ.
3. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 8 SWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w SWZ obejmują całość zadania
inwestycyjnego.
4. Dodatkowo Wykonawca zamontuje i uruchomi 2 kamery na słupie oświetleniowym zlokalizowanym na Placu Dworcowym
(PK17B), wszystkie materiały niezbędne do wykonania powyższego dostarczy Zamawiający.
5. W ul. Tysiąclecia kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z Rys. nr 1 i Rys. nr 2 załączonymi do Załącznika nr 8
(dokumentacja projektowa).
6. Na ul. Wspólnej Wykonawca dostawi i uruchomi w ramach niniejszego zamówienia kompletny nowoprojektowany punkt kamerowy z jedną kamerą (słup w wariancie A) i zlokalizuje go w okolicy studni SM 7.18.3.
7. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wymieni istniejący słup oświetleniowy zlokalizowany na rondzie (Al. św. Jakuba – ul. Nowęcińska) na słup zgodny z Rys. nr 3 załączonym do Załącznika nr 8 (dokumentacja projektowa).
8. W przypadku wystąpienia konieczności wykonywania badań archeologicznych lub nadzoru archeologicznego na budowie,
obowiązek ten będzie spoczywał na Wykonawcy. W zakresie Wykonawcy będzie także sporządzenie wszelkiej niezbędnej
dokumentacji w tym zakresie.
9. Wykonawca w zakresie zadania wystąpi własnym kosztem i staraniem o uaktualnienie decyzji i uzgodnień, które utraciły
lub utracą ważność podczas wykonywania prac, poprzez przygotowanie właściwych dokumentów, wykonanie uzgodnień i uzyskanie aktualnych decyzji, uzgodnień i opinii.
10. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych zawartych w uzgodnieniach oraz dokonać wszelkich
czynności w nich wskazanych (z wyłączeniem zawierania umów). Kopie prowadzonej korespondencji należy niezwłocznie
przekazywać Zamawiającemu do trzech dni od ich wysłania i otrzymania.
11. Wykonawca ma obowiązek poinformowania właściwych gestorów sieci i urządzeń o rozpoczęciu
prac.
12. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót, zajęciem terenu na
czas trwania robót, pokrywa Wykonawca.
13. Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca zabezpieczy materiały i
sprzęt zgromadzone na cele budowy przed dostępem osób trzecich.
14. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na
zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich
parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 101 ust. 5
Pzp złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww.
dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta
będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu
„nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie
dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto
materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność,
przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe
parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w Dokumentacji projektowej. Dopisuje się wyraz „lub
równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Dokumentacji
projektowej. Wszystkie zapisy SWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w Dokumentacji
projektowej. W sytuacji, gdy wymagania w SWZ przekraczają wymagania zawarte w normach zastosowanie mają
postanowienia zawarte w SWZ.
15. Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który
w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.
16. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę oraz odbiór odpadów i nieczystości Wykonawca zobowiązany
będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem.
17. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły one być wykorzystane do
ponownego wykorzystania. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki drogowej, płytek, oznakowania drogowego i
słupów oświetleniowych. Rozbiórka nawierzchni asfaltowych ma nastąpić w taki sposób aby powstały z rozbiórki materiał
Zamawiający mógł wykorzystać powtórnie. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał protokolarnie z
uwzględnieniem jego rodzaju i ilości, lub wbudować ponownie po zakończeniu prac jako odtworzenie nawierzchni.
18. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac w rejonach ulic.
Konieczne jest zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji dla mieszkańców ulicy i służb ratunkowych. Dopuszcza się
czasowe i krótkotrwałe zamknięcia przejezdności po wcześniejszym zawiadomieniu mieszkańców i Zamawiającego z
określeniem czasu zamknięcia i wprowadzeniem właściwej czasowej organizacji ruchu.
19. Wykonawca zapewni obsługę budowy: kierownika budowy oraz kierowników robót we właściwych branżach.
20. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
21. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy
Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

32333200-8 - Kamery wideo

30211300-4 - Platformy komputerowe

30214000-2 - Stacje robocze

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia: podobne
roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego o kodach CPV określonych w tym zamówieniu. Wielkość lub
zakres zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z
warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z
przypisaniem im odpowiednio wag:
1) cena oferty – 60%
2) okres gwarancji – 40%
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) Punkty w kryterium cena brutto oferty w PLN wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania
trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 końcówkę pomija się, powyżej i równe 5 zaokrągla się w górę) wg poniższego wzoru:
C= (Cmin / Cx) x 60 pkt.
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium ceny oferty brutto w PLN;
Cmin - najniższa cena oferty brutto w PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cx – cena brutto w PLN badanej oferty.
2) Punkty w kryterium okres gwarancji, zostaną przyznane wg następujących zasad:
Okres gwarancji – maksymalnie 40 pkt. (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące)
Przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt.
W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy okres gwarancji do obliczeń Zamawiający przyjmie wartość 84 miesiące. W przypadku,
gdy Wykonawca złoży ofertę, w której wskaże okres gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta będzie potraktowana jako niezgodna z
treścią SWZ i zostanie odrzucona, w przypadku gdy Wykonawca nie wpisze nic w tym kryterium oceny, Zamawiający przyjmie do
obliczeń wartość minimalną gwarancji, tj. 36 miesięcy.
X =(ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji ocenianej oferty - 36) / (84 - 36) x 40 pkt.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę
łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączą ocenianych
ofert na podstawie poniższego wzoru:
E = C + X
gdzie:
E – łączna liczba punktów otrzymana przez ofertę we wszystkich kryteriach oceny,
C – liczba punktów w kryterium ceny oferty brutto w PLN,
X – liczba punktów w kryterium okres gwarancji.
4. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy
trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych
w art. 112 ust. 2 ustawy pzp dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną o wartości min. 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych),
która w swoim zakresie miała budowę monitoringu (należy przez to rozumieć budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.).
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości
co najmniej jeden z tych Wykonawców.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy
Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu (wzór - załącznik nr 4 SWZ) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca,
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty należy dołączyć
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną o wartości min. 100 000,00 zł brutto
(słownie: sto tysięcy
złotych), która w swoim zakresie miała budowę monitoringu (należy przez to rozumieć budowę lub
przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351, z późn. zm.) - z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu - załącznik nr 5 do SWZ);
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca
przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w dziale IV pkt. 22 SWZ czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów,
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą
podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowią załączniki
nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej -
załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej –
załącznik nr 10 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy w zakresie ceny, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
• stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46)
• w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska
o wstrzymaniu robót;
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy stron Umowy;
c) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych;
d) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są
przez Strony niemożliwe do pokonania;
e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;
f) wystąpienie warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających wykonanie (prowadzenie)robót budowlanych zgodnie ze
sztuką budowlaną, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub niewypałów
lub niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, itp.;
h) konieczność usunięcia błędów lub wad w dokumentacji projektowej albo konieczność wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które mają wpływ na termin wykonania
przedmiotu umowy;
i) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
j) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;
k) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
l) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej konieczność wstrzymania kluczowych robót z uwagi na
brak materiałów lub nieobecność pracowników z zastrzeżeniem §9 niniejszej umowy;
m) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej
wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, lub Zamawiającego przed zawarciem umowy;
n) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającymi z
prowadzonej przez inwestora działalności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/leba

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.