eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 2133Ogłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 2133

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świlcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świlcza

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 2133

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c69e3efd-521e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert (w tym
pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty składające
się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): Ofertę należy złożyć w sposób przewidziany w
sekcjiIII.3.6. ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać drogą
elektroniczną za ośrednictwem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza (patrz: sekcja
VIII.8.2ogłoszenia) 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert): 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych
środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): przetargi@swilcza.com.pl; lub poprzez
Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Oferty(w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty
składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie):1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować (zalogować) się na Platformie
i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania
informatycznego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza 2) Zamawiający
informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wielkości przesyłanych plików, odbierania
dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) ofertę
sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 4)
w celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z
instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod
adresem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view5) jeżeli
dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;6)
do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum(ZIP);7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert;8) Wykonawca po
upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty;9)
dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania.2. Sposób
komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1) w postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz
przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez Platformę, dostępną pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza 2) we wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub
numerem referencyjnym nadanym przez zamawiającego;3) adres poczty elektronicznej do
komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (e-mail): przetargi@swilcza.com.pl;4) za datę przekazania
oświadczeń ,wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz informacji (innych niż
wskazanych w ust. 1) przyjmuje się datę ich przekazania na platformie -
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia na ww. adres poczty elektronicznej;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168; tel.: 17 8670100, fax: 17
8670157, email: ug.swilcza@intertele,pl; inspektorem ochrony danych osobowych u
zamawiającego jak wyżej jest Pan Daniel Panek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
biuro@mpls.com.pl; -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa
na dz. nr ewid. 2133, numer referencyjny: RGI.271.22.2023, prowadzonym w trybie podstawowym; - odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. –Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”; -
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO; - posiada Pani/Pan:– na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących*;– na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18ust. 2 RODO***;– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo dousunięcia danych osobowych;– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO; - w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od
osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; - Zamawiający
udostępnia dane osobowe, o których mowa wart. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich
wniesienie; - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: sekcja III 3.15 ogłoszenia: * Wyjaśnienie: W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; ** Wyjaśnienie: Skorzystanie
przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; *** Wyjaśnienie: Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGI.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 2133 – 0,290 km.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
nieważności.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455p.z.p. oraz
art. 3 umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1)zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: a) warunkami atmosferycznymi
uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do
przewidzenia wydarzenia które będą miały wpływ na termin realizacji umowy; b) zmianami
będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności:– przekroczeniem
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
uzgodnień itp.,–odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,–
zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają
lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
c) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
lub niewypały, niewybuchy. wykopalisk i archeologiczne; d) klęskami żywiołowymi; e) odmiennymi od przyjętych w
dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu,
kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) odmiennymi od przyjętych
w dokumentacji technicznej warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych
sieci instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty.
ściany szczelne itp.)skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; g) odmiennym, od
przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym remontowanej / przebudowywanej
konstrukcji -możliwym do stwierdzeń a dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami wprojekcie.2) zmian
osobowych;3) materiałów. parametrów technicznych. technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy;4) pozostałych
zmian: a)zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do
umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytułu; b) ....5)
realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały
się niezbędne do jego wykonania ...Informacje dotyczące zakresu i rodzaju zmian umowy
oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w §21 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub poczty elektronicznej,
na wskazany w pkt 3 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z
2020 poz. 2452)oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415);Dodatkowe
informacje:1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 5dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 3. W przypadku
wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7
ust. 1 tejże ustawy. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział IX pkt 4 SWZ.
6. Wizja lokalna: Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub
sprawdzeniu dokumentów.
7. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty
ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.