eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Przebudowa drogi gminnej ul. Malborska dz. nr 197/2 obręb 0003 MyślibórzOgłoszenie z dnia 2022-10-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej ul. Malborska dz. nr 197/2 obręb 0003 Myślibórz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957476051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej ul. Malborska dz. nr 197/2 obręb 0003 Myślibórz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9b9e268-21f5-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00392205

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009334/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa drogi gminnej ul. Malborska dz. nr 197/2 obręb 0003 Myślibórz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00313824/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP. 271.42.2022.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej ul. Malborska dz. nr 197/2 obręb 0003 Myślibórz”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a. Wykonanie koryta w istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość do 20 cm;
b. Wykonanie warstwy podsypkowej pod płyty PDTP z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, grubość 10 cm;
c. Wykonanie warstwy podsypkowej pod kostkę betonową z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6 grubość 15 cm;
d. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu PDTP 128x80 cm, grubość 16 cm;
e. Profilowanie i uzupełnienie poboczy z kruszywa ( materiał z korytowania nawierzchni);
f. Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy płytami kruszywem gr. 20 cm (materiał
z korytowania);
g. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 cm na ławie betonowej C12/15
z oporem;
h. Zjazd z kostki brukowej betonowej szarej o grubość 8 cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej grubość 3 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 144373,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 144373,71 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.