eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Zakup i dostawa ambulansu drogowego typu "C" dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, zwanego dalej "szpitalem" II.Ogłoszenie z dnia 2023-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa ambulansu drogowego typu „C” dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, zwanego dalej „szpitalem” II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PISZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790316961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SIENKIEWICZA 2

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalpisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa ambulansu drogowego typu „C” dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, zwanego dalej „szpitalem” II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40a468f2-513f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00392155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00179710/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Zakup i dostawa ambulansu drogowego typu „C” dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz
2). 10) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej postępowania.
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/12/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 507900,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym.
2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, z datą produkcji pojazdu bazowego – z min. 2022 roku.
2) Oferowany pojazd winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu bazowego oraz pojazdu skompletowanego wydane na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia ( Dz.U. 2023 poz. 919) oraz powinny odpowiadać wymogom ustawy
z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1047 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
3) Oferowane wyroby medyczne winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.).
4) Wykonawca zapewnia na oferowany pojazd bazowy serwis gwarancyjny w ASO położonej nie dalej niż w odległości 130 km od siedziby Zamawiającego. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający nie dopuszcza, by odległość od siedziby zamawiającego była większa niż 130 km.
3. Szczegółowy opis parametrów/warunków wymaganych znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie
ze wzorem:
Suma punktów = C + P + T
W przypadku nieuzupełnienia w druku oferty pola „perforacja blach” i „termin dostawy” zamówienia Wykonawca otrzyma 0 punktów. W przypadku wpisania innych wartości niż wymagane przez Zamawiającego w polu „perforacja blach” i „termin dostawy” zamówienia Wykonawca otrzyma 0 pkt.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Perforacja blach

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy zawierające szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
2) aktualną cało-pojazdową homologację typu WE pojazdu bazowego i skompletowanego
( po zabudowie oferowanego ambulansu typu C) i samochodu ciężarowego
3) deklarację zgodności z normami, 1865 i PN EN 1789:2020 lub normami równoważnymi wystawionymi przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ pkt IX SPRZĘT MEDYCZNY ppkt 2,
4) deklaracje zgodności – załącznik nr 3 do SWZ - GWARANCJE NA NOSZE ppkt. 6
5) deklarację zgodności z normą PN EN 1789:2007+A2:2014 na defibrylator
2. Niezłożenie oświadczeń lub dokumentów (na wezwanie) wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub złożenie dokumentów wskazujących na niezgodność oferowanego ambulansu oraz wyposażenia z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w ust. 1 ppkt 1-4 i pkt 2 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) oświadczenie Wykonawcy zawierające szczegółowy opis parametrów oferowanego sprzętu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
2) aktualną cało-pojazdową homologację typu WE pojazdu bazowego i skompletowanego
( po zabudowie oferowanego ambulansu typu C) i samochodu ciężarowego
3) deklarację zgodności z normami, 1865 i PN EN 1789:2020 lub normami równoważnymi wystawionymi przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ pkt IX SPRZĘT MEDYCZNY ppkt 2,
4) deklaracje zgodności – załącznik nr 3 do SWZ - GWARANCJE NA NOSZE ppkt. 6
5) deklarację zgodności z normą PN EN 1789:2007+A2:2014 na defibrylator
2. Niezłożenie oświadczeń lub dokumentów (na wezwanie) wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub złożenie dokumentów wskazujących na niezgodność oferowanego ambulansu oraz wyposażenia z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w ust. 1 ppkt 1-4 i pkt 2 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – szczegółowy opis parametrów ambulans typu C
Załącznik nr 4 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby ( jeśli dotyczy)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem);
7) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców;
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
b) zmian będących następstwem działania organów administracji, w tym zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają,
c) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej lub siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ
d) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikający z oferty Wykonawcy pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi być pisemnie udokumentować.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia, gdy zwłoka w dostawie lub wymianie niezgodnego z umową w całości lub w części przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 3 umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpisz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.