eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej położonej i oznaczonej jako: obręb Szkudła gm. Gołuchów, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie - dz. nr 187 o pow. 6,6545 ha.Ogłoszenie z dnia 2023-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej położonej i oznaczonej jako: obręb Szkudła gm. Gołuchów, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie – dz. nr 187 o pow. 6,6545 ha.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fredry12

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-701

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

agencja wykonawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej położonej i oznaczonej jako: obręb Szkudła gm. Gołuchów, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie – dz. nr 187 o pow. 6,6545 ha.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bdc4e2c-48bd-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00391246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011058/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi geodezyjne.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosuje się następujące formaty podpisów: XAdES, PAdES, CAdES lub ASIC (zamawiający preferuje stosowanie formatu podpisu PAdES dla plików w formacie .pdf oraz XAdES typ wewnętrzny otaczający dla plików w pozostałych dopuszczalnych formatach). W przypadku korzystania z formatu podpisu XAdES typ zewnętrzny należy pamiętać, żeby plik podpisu przekazać zamawiającemu razem z plikiem podpisywanym.
3. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu osobistego stosuje się następujące formaty podpisów: PAdES.
4. Dokumenty elektroniczne po podpisaniu przy pomocy profilu zaufanego generowane są w formacie .xml lub .pdf i w takim formacie należy przesyłać je do zamawiającego, za wyjątkiem formularza ofertowego i cenowego (jeśli jest wymagany), który/które należy przesłać do Zamawiającego w formacie .pdf
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy https://kowr.eb2b.com.pl/
6. Szczegółowe informacje związane wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi zawarte są w Dziale XVII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Działem XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Działem XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: POZ.WOP.260.39.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej położonej i oznaczonej jako:
a. ob. Szkudła gm. Gołuchów, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie – dz. nr 187 o pow. 6,6545 ha, KW KZ1P/00028642/7, podział na 2 działki wg załączonego projektu na mapie ewidencyjnej ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla dzielonych nieruchomości.

WYMAGANIA:
1. Projekt podziału należy przed wniesieniem w teren przedłożyć w KOWR OT Poznań Sekcja Zamiejscowa w Przygodzicach.
2. Granice działek nowopowstałych, należy okazać w terenie przedstawicielowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, utrwalić kamieniami oznaczonymi jaskrawym kolorem i palikami drewnianymi pomalowanymi jaskrawym kolorem, widoczne z daleka
3. Przy podziale należy uwzględnić postępowanie rozgraniczeniowe.
4. W uzgodnieniu z właściwym starostwem powiatowym i sądem wieczystoksięgowym przygotować dokumenty niezbędne do ujawnienia podziału w księdze wieczystej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że na czas wykonywania zamówienia spełnia minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz wykonanych usług, tj.
a) dysponuje co najmniej jednym geodetą posiadającym świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii, wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 2052.), skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnym za świadczenie usług.
Wskazana/wykazane powyżej osoba/osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana/wskazane osoba/osoby nie posiada/posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia/spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
b) wykonał:
- co najmniej 2 usługi geodezyjne polegające na badaniu stanu prawnego nieruchomości.
- co najmniej 2 usługi geodezyjne polegające na podziale geodezyjnym nieruchomości.
Zamawiający nie dopuszcza legitymowania się przez Wykonawców doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody, że wymagane usługi zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia/spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazu usług oraz dowodów, poświadczających, czy usługi te zostały wykonane należycie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w Dziale VII SWZ.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzana nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, celem potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu.
Uwaga 1: wykaz stanowi podstawę weryfikacji, powinien zatem zawierać jak najpełniejsze, nie budzące wątpliwości dane.
Uwaga 2: dowody (referencje) nie stanowią wykazu i go nie uzupełniają tylko go potwierdzają, to wykaz powinien zawierać pełne
dane.
3. Dowody, określające czy usługi wskazane wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zawiera umowę, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt 1, zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp, tzn. jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do zawarcia umowy, określając miejsce i termin jej zawarcia.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, uzupełnionego o zapisy wynikające ze złożonej oferty. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektu umowy.
5. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6. W przypadku, gdy umowę podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osoba ta winna dysponować pełnomocnictwem.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-21 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowana terminu realizacji zamówienia w przedziale odpowiednio: od 120 do 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.