eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Usługa ubezpieczenia mienia Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2022-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa ubezpieczenia mienia Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242865296

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wyzwolenia 18

1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@onkologia.bielsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.bielsko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00390160

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00376235/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach:
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
b) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji;
c) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji,
d) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
e) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,
f) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie; z zachowaniem dotychczasowych stawek,
g) zmiany w zakresie ochrony ubezpieczeniowej wynikające z wymogów zawartych w umowach na udostępnienie mienia, usługi lub dofinansowanie Zamawiającego,
h) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
j) wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o 3 miesiące i przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, w celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia lub ukończenia postępowania na udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, w każdym przypadku wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że wynika to z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; do skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną;
c) udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Po zmianie:
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w paragrafie 7 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-21 12:00

Po zmianie:
2022-10-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-21 12:30

Po zmianie:
2022-10-24 10:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.