eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › 1. "Plac naukowy przy ZSP nr 3" 2. "Budowa placu zabaw" 3. "Remont i modernizacja placu zabaw na osiedlu robotniczym" 4. "Naukowy ogród doświadczeń" (...) 8. "Plac zabaw na ul. AK Ordona"Ogłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
1. „Plac naukowy przy ZSP nr 3”
2. „Budowa placu zabaw”
3. „Remont i modernizacja placu zabaw na osiedlu robotniczym”
4. „Naukowy ogród doświadczeń”
(...)
8. „Plac zabaw na ul. AK Ordona”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255312

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 21

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1. „Plac naukowy przy ZSP nr 3”
2. „Budowa placu zabaw”
3. „Remont i modernizacja placu zabaw na osiedlu robotniczym”
4. „Naukowy ogród doświadczeń”
(...)
8. „Plac zabaw na ul. AK Ordona”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cce65c3-4e27-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00389938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028845/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Plac naukowy przy ZSP nr 3; Budowa placu zabaw; Remont i modernizacja placu zabaw na osiedlu robotniczym; Naukowy ogród doświadczeń; (...)Plac zabaw na ul. AK Ordona

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod
adresem: https://dg.logintrade.net/rejestracja/.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych przetargu jest
Inspektor WIR Beata Jasińska.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie.
Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz
innych oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
2) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do
możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację
z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
3) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
1. Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
2. Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
3. Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Technologies SA.)
4. Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
4) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie
Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
5) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie. 6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB, (...)
Kontynuacja zapisów w Rozdziale VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w
Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl;
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011
nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień
publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
Ciąg dalszy poniżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5. ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich
danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na
przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa
mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.WIR.271.4.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie za wynagrodzeniem na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach
zadania pn.:
„Plac naukowy przy ZSP nr 3”
„Budowa placu zabaw”
„Remont i modernizacja placu zabaw na osiedlu robotniczym”
„Naukowy ogród doświadczeń”
„Doposażenie leśnej ścieżki zdrowia i ścieżki dydaktycznej”
„Doposażenie Ujejskiej Strefy Ruchu”
„Zagospodarowanie terenu w parku Tysiąclecia”
„Plac zabaw na ul. AK Ordona”
zgodnie z postanowieniami umowy oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część, tj.: ofertą Wykonawcy wraz z
kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę oraz dokumentacją przetargową, w tym dokumentacją
techniczną, STWiOR i przedmiarami robót.
Uwaga:
We wszystkich miejscach w dokumentacji technicznej – załącznik nr 6 do SWZ, w których dopuszcza się by wymiary urządzeń różniły się do 10% od podanych, zwiększa się zakres dopuszczalnej różnicy wymiarów do 15%.

2. Szczegółowy zakres zamówienia:
Zgodnie z § 1 projektu umowy

3. Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa w szczególności:
1) Ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.)
2) Zarządzeniem Nr 1686.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 7.04.2021 r. w sprawie: ochrony zadrzewień na placu budowy.
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 09.06.2022r.)

II. GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości zgodnie z deklaracją ofertową na okres 3 lub 4 lub 5 lat na wykonane roboty, dostarczone urządzenia zabawowe, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
2.Na wykonane roboty Wykonawca udziela rękojmi (na okres równy okresowi gwarancji) za wady licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
3. Szczegółowe zapisy dot. gwarancji i rękojmi zawiera §15 projektu umowy.
4. Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert.

III. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich
samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez
niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
5. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. Różnice pomiędzy powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę.

IV. PERSONEL OBCOJĘZYCZNY
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1.1. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp /zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych.
1.2. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego oraz dokumentacją projektową.
1.3. Warunki świadczenia przyszłej roboty będą przedmiotem rokowań z Wykonawcą i będą obejmowały wymagania nie gorsze niż
ustalone względem zamówienia podstawowego.
1.4. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w
trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych:
1. Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte zgodnie z cenami jednostkowymi
podanymi przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego.
2. Podobne powtarzające się roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie na zamówienie podstawowe,
będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową stosując KNR, KNNR i kalkulacja własne z uzgodnionymi z Zamawiającym
wielkościami nakładów rzeczowych.
3. Stawka robocizny kosztorysowej (R-g) oraz wielkości narzutów: Kosztów pośrednich (Kp), Zysku (Zysku) i Kosztów zakupu (Kz)
przyjęte ofercie złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe podlegać będą poniższym modyfikacją:
3.1.Jeżeli na dzień sporządzania oferty na zamówienie podobne wydawnictwo Sekocenbud (Informacja o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego) poda niższą średnią stawkę robocizny kosztorysowej w skali kraju od
przyjętej w ofercie na zamówienie podstawowe, wówczas wykonawca zobligowany jest do przyjęcia średnich stawek, dla każdego
rodzaju robót, podanych w Sekocenbudzie .
3.2.Jeżeli na dzień sporządzania oferty na zamówienie podobne wydawnictwo Sekocenbud (Informacja o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego) poda niższe średnie wielkości wskaźników narzutów Kp, Zysku lub Kz od
przyjętych w ofercie na zamówienie podstawowe wówczas wykonawca zobligowany
jest do przyjęcia średnich wskaźników podanych w Sekocenbudzie
3.3. Narzuty będą liczone wg formuł:
Kp : % od R-g + S
Zysk : % od R-g + S + Kp
Kz : % od M
3.4. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez Kosztów zakupu z aktualnego na dzień opracowania kosztorysu
wydawnictwa Sekocenbud. Do cen materiałów będzie doliczany narzut Kz. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców, ze stron internetowych, z ofert handlowych. Do
tak przyjętych cen nie będą doliczane żadne narzuty.
3.5. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. Do cen
sprzętu przyjętych z wydawnictwa Sekocenbud będzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen sprzętu w
Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen najmu dostawców, ze stron
internetowych, z ofert handlowych. Do tak przyjętych cen nie będą doliczane żadne narzuty.
1.5. Wykonawca przystąpi do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o
których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem
konieczności, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty
wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone.
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca
wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości 1.000.000,00 zł lub dla walut obcych na
kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez
NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał należycie min. 2 roboty budowlane polegające na montażu urządzeń zabawowych o
wartości min. 100.000,00 zł brutto każda.
b) skieruje do wykonania zamówienia minimum 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 1333 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020r. poz. 220 z późn. zm).
2.Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 108 ust. 1 pk1-6) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
3. Samooczyszczenie
W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w
tym organami ścigania lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej przez Zamawiającego podmiotowego środka
dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który
w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty;
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót, w których
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Oferta składana jest pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust. 2.1 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy
1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) wadium (Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek
bankowy Zamawiającego).
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby
składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
4) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu
udostępniającego zasób Wykonawcy- wzór zobowiązania stanowi załączniki nr 7 do SWZ.
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało
umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na
formularzu ofertowym);
1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
1.6. Zapisy ust. 1.4 pkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
1.7. Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 3), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

8) Dokumenty i materiały potwierdzające spełnianie warunków dotyczących przedmiotu zamówienia, które należy dostarczyć
wraz z ofertą:
a) Dla urządzeń zabawowych:
- karty techniczne producentów urządzeń zabawowych, zawierające wymiary urządzeń i zastosowane materiały;
- aktualne certyfikaty zgodności z normami PN EN 1176 wydane w systemie polskiej akredytacji lub w systemie akredytacji
równoważnej obowiązującej na terenie Unii Europejskiej,
b) Dla nawierzchni bezpiecznych z gumowych mat przerostowych:
- karty techniczne producentów zawierające wymiary i zastosowane materiały,
- stosowne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1177, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub w systemie
akredytacji równoważnej obowiązującej na terenie Unii Europejskiej,
- atest higieniczny, wydany przez NIZP-PZH lub przez Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego lub przez inną akredytowaną lub upoważnioną przez Ministerstwo Zdrowia jednostkę certyfikującą lub w
systemie akredytacji równoważnej obowiązującej na terenie Unii Europejskiej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną polegającą na obliczaniu wartości kosztorysowej robót objętych
przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, bez podatku VAT.
Wskazane jest wykonanie zbiorczego zestawienia kosztorysów ofertowych. Zamawiający wymaga, aby opisy robót pozycji
przedmiarowych, jednostek miar i ilości tych jednostek w kosztorysach ofertowych odpowiadały opisom robót pozycji
przedmiarowych, jednostkom miar i ich ilościom z pozycji przedmiarowych Zamawiającego, przy czym podstawy wyceny
podane w przedmiarze robót nie są obligatoryjne i należy je traktować poglądowo
2. wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami, o ile Wykonawca zastosuje takie rozwiązania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść
wadium w kwocie 10.000,00 zł /słownie dziesięć tysięcy złotych/.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień
niniejszej umowy, w zakresie:
1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
1.1.1. wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony
Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
1.1.2. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z
technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu
uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu
realizacji zadania o nie dłużej niż 15 dni.
1.1.3. zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategoria gruntu,
kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp) skutkujące niemożliwością realizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od
założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez
przeprowadzenie dodatkowych badań.
1.1.4. zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących
z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót.
W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony
o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia
kolidującego uzbrojenia.
1.1.5. protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie
wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.
1.1.6. konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do
wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót.
1.1.7. pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające
bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową. Termin zostanie wydłużony o czas
niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy.
1.1.8.opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po
stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy.
1.1.9.opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, decyzji, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy
powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów.
1.1.10.zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 2, 3 oraz 4 ustawy prawo zamówień publicznych.
1.2. zmiany wysokości wynagrodzenia– w przypadku:
1.2.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto
wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów;
1.3. inne zmiany do umowy (nie powodujące zmian wysokości wynagrodzenia):
1.3.1.zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, (...)
Pozostałe zmiany do umowy znajdują się w §13 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Sekcja II pkt 2.3) - Pełna nazwa zamówienia:
1. „Plac naukowy przy ZSP nr 3”
2. „Budowa placu zabaw”
3. „Remont i modernizacja placu zabaw na osiedlu robotniczym”
4. „Naukowy ogród doświadczeń”
5. „Doposażenie leśnej ścieżki zdrowia i ścieżki dydaktycznej”
6. „ Doposażenie Ujejskiej Strefy Ruchu”
7. „Zagospodarowanie terenu w parku Tysiąclecia”
8. „Plac zabaw na ul. AK Ordona”
II. Uszczegółowienie sekcji IV ogłoszenia, pkt 4.3.) -Kryteria oceny ofert:
Okres gwarancji jakości – 40%
W ramach przedmiotowego kryterium, na podstawie deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ,
dotyczącej okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy kolejny rok przedłużenia okresu gwarancji powyżej 3 lat. Wykonawca
może otrzymać następującą ilość punków:
- za 3 lata gwarancji jakości - 0 pkt.;
- za 4 lata gwarancji - 20 pkt.;
- za 5 lat gwarancji - 40 pkt.
Wykonawca winien zadeklarować okres gwarancji w pełnych latach. Deklaracja okresu krótszego niż 3 lata skutkować
będzie odrzuceniem oferty, brak deklaracji w tym zakresie uznany zostanie za zadeklarowanie okresu minimalnego. W
przypadku deklaracji okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat, do umowy zostanie przyjęta wartość zgodna z deklaracją, zaś do
potrzeb oceny oferty Zamawiający przyjmie okres 5 lat.
III. Informacja dodatkowa dotycząca sekcji VI pkt 6.5)
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości stanowiącej 5% wartości umownej brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.