eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › "III Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Hallera, trzech skwerów przy ul. Nowy Świat" w ramach projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" współfin. ze środków R P O Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.Ogłoszenie z dnia 2022-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„III Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Hallera, trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfin. ze środków R P O Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miasto.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.miastopuck.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„III Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Hallera, trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfin. ze środków R P O Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e7806ae-3815-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00389826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025802/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 „Renowacja Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera oraz trzech skwerów przy ul. Nowy Świat” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354366/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGKiM.271.18.2022.WJa

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie Parku Dziejów Pucka oraz 3 skwerów przy ul. Nowy Świat w Pucku, które opiera się na uporządkowanym układzie utwardzonych (istniejąca kostka brukowa, projektowana stabilizowana nawierzchnia piaszczysta parkowa i żwirowa) alejek spacerowych i rozmieszczenia poszczególnych funkcji obok nich.
2. Inwestycja obejmuje renowację Parku Dziejów Pucka przy ul. Gen. Hallera położonego między ul. Gen. Hallera a Morskiego Dywizjonu Lotniczego (dz. nr 25/2 obręb 2.4) oraz renowację trzech skwerów przy ul. Nowy Świat, w tym:
1) skweru na rogu ul. Nowy Świat i Placu Obrońców Wybrzeża (dz. nr 96/1 i 97/1 obręb 2.4);
2) skweru między Placem Obrońców Wybrzeża a ul. Męczenników Piaśnicy (dz. nr 157/2 obręb 2.4);
3) skweru na rogu ul. Nowy Świat i ul. Męczenników Piaśnicy (dz. Nr 221 obręb 2.4);
która obejmuje swym zakresem uporządkowanie istniejących ciągów komunikacyjnych, projekt miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych (doposażenie w elementy małej architektury), przebudowę sieci energetycznej oświetleniowej, wykonanie nasadzeń.
3. Wszystkie te miejsca położone są w zabytkowym centrum miasta, na terenie rewitalizacji i stanowią własność Gminy Miasta Puck.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ – stanowi Załącznik nr 7a do SWZ) wraz z dokumentacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zamówienia

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.