eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Budowa stacji transformatorowej wraz z elektroenergetycznymi liniami kablowymi niskiego napięcia do zasilania obiektów MOSiR Łódź z budową przyłączy elektroenergetycznych średniego napięciaOgłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa stacji transformatorowej wraz z elektroenergetycznymi liniami kablowymi niskiego napięcia do zasilania obiektów MOSiR Łódź z budową przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/uml/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stacji transformatorowej wraz z elektroenergetycznymi liniami kablowymi niskiego napięcia do zasilania obiektów MOSiR Łódź z budową przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9404444c-06c7-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00389654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007564/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.34 Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253828

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.55.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu na terenie Hali Sportowej przy ul. ks. I. Skorupki 21 w Łodzi następujących robót:
- budowie kablowego przyłącza podstawowego i rezerwowego SN do zasilania stacji transformatorowej,
- przebudowie kolizji zasilania instalacji oświetlenia drogowego ze stacją transformatorową,
- budowie stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi niskiego napięcia do zasilania obiektów MOSiR Hala Sportowa i Bombonierka,
- wymianie rozdzielni głównych w budynku Hali Sportowej i lodowiska Bombonierka,
- wiaty stalowej szkieletowej przekrywającej prefabrykat stacji transformatorowej,
- nowych schodów terenowych na skarpie w sąsiedztwie stacji transformatorowej.
5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ
wraz z załącznikami oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31321220-0 - Kabel średniego napięcia

45314310-7 - Układanie kabli

45232220-0 - Roboty budowlane w zakresie podstacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3499000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3499000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3499000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELTECH ŁÓDŹ K.M DĄBRÓWKA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7252304625

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3499000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.