eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Realizacja szlaku "Śladami Kultury Benedyktyńskiej" w formule - zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizacja szlaku "Śladami Kultury Benedyktyńskiej" w formule - zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 302 50 94 w. 209

1.5.8.) Numer faksu: 41 302 61 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja szlaku "Śladami Kultury Benedyktyńskiej" w formule - zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dc6be73-49fa-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00388079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020668/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zggs.biuletyn.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaIu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: /ZwiazekGor/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, zggs@zggs.com.pl
1.2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich jest możliwy pod adresem: zggs@zggs.com.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” w formule zaprojektuj i wybuduj prowadzonym w trybie podstawowym,
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), dalej „ustawa”,
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
1.8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, *
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGGŚ-270.ŚKB.04.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, robót budowalnych oraz opracowanie i wykonanie wystawy wraz z wyposażeniem oraz systemu rezerwacji i zarządzania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej" w formule zaprojektuj
i wybuduj” w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 — Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie obiektów na szlaku na terenie gmin Bieliny, Bodzentyn i Pawłów wraz z ekspozycją, w tym multimedialną, wyposażeniem oraz wspólnym systemem rezerwacji i zarządzania wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano-montażowych dot. robót oraz dostaw i usług opisanych w Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) dla poszczególnych obiektów na szlaku oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45212423-7 - Roboty budowlane w zakresie kawiarni

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

39133000-3 - Zestawy wystawowe

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami w sposób opisany w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aplikacja 3D wykonania 3 wybranych chat (zagród) planowanych do realizacji w Osadzie Średniowiecznej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja dotycząca wyposażenia wystawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż posiada:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 5 000 000,00 zł
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 7 000.000,00 zł
4) Zdolności technicznej lub zawodowej,
4.1. Wiedza i doświadczenie
Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie:
 w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej:
● jedno zamówienie o wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto w zakres którego wchodziła min. budowa lub przebudowa lub rozbudowa obiektu/-ów użyteczności publicznej o łącznej powierzchni minimum 1200 m2, które było realizowane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
oraz
⮚ w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością:
• co najmniej dwa zamówienia w trybie zaprojektuj - wybuduj polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie wystawy interaktywnej w obiektach kultury/edukacji/nauki/turystyki o łącznej wartości zamówienia co najmniej 5 000 000,00 zł brutto oraz o powierzchni minimum 1000 m2. Zamówienie musi się składać z co najmniej 70 stanowisk oraz opracowania kontentu multimedialnego obejmującego opracowanie scenariuszy stanowisk, pozyskanie lub zmontowanie materiałów źródłowych wraz z wykonanie aplikacji multimedialnych, wykonanie wydruków/plansz graficznych, wykonaniem scenografii i aranżacji wystawy, dostawą i montażem sprzętu AV oraz systemu sterowania ekspozycją. Wystawa powinna zawierać osobną strefę sensoryczną Przez strefę sensoryczną Zamawiający rozumie przestrzeń oddziałującą na zmysły inne niż wzrokowe (np. instalacje z użyciem cieczy, mechaniczne, ze strefą rekreacyjną, dotykową itp.).
W celu spełnienia wyżej wymienionego warunku Zamawiający dopuszcza zamówienia spełniające oba wymagania.
4.2. Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wykazać dysponowanie następującymi osobami:
4.2.1. Kierownik projektu – osoba posiadająca doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 1 projektem (do zakończenia realizacji) o wartości min. 20 000 000,00 zł brutto lub 2 projektów (do zakończenia realizacji) o wartości min. 10 000 000,00 zł brutto każdy, obejmującym budowanie obiektu oraz projektowanie i wykonanie stanowisk edukacyjnych lub multimedialnych lub ekspozycji o charakterze edukacyjnym/ kulturalnym/ naukowym/turystycznym z wykorzystaniem multimediów i elementów motorycznych.
4.2.2. Specjalista ds. multimedialnych i AV – osoba posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu, montażu i uruchomienie sprzętu audio-video na co najmniej dwóch wystawach edukacyjnych/kulturalnych/naukowych/turystycznych, obejmującej co najmniej 50 stanowisk multimedialnych każda, w tym stanowiska dotykowe i wielkoformatowe projekcje oraz nadzorowała wykonanie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Aplikacji,
4.2.3. Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający doświadczenie w pracy w co najmniej dwóch obiektach będących pod nadzorem Konserwatora Zabytków.
4.2.4. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
4.2.5. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych.
4.2.6. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
4.2.7. Architekt - projektant w specjalności architektonicznej posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, który posiada doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 zrealizowanych projektów dotyczących budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każdy według kosztorysu inwestorskiego lub wykonanych robót;
4.2.8. Projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, który posiada doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 zrealizowanych projektów dotyczące budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego .
4.2.9. Projektantem w specjalności sanitarnej - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.
4.2.10. Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.
4.2.11. Projektantem w specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych - posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania.
4.2.12. Projektant wystawy/scenograf - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowała co najmniej 2 projekty aranżacji wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 na rzecz muzeów lub galerii lub innych instytucji o charakterze edukacyjnym/kulturalnym/naukowym/turystycznym w zakresie elementów aranżacyjnych, zabudów, stanowisk multimedialnych.
4.2.13. Specjalista ds. narracji wystawienniczej posiadający wykształcenie wyższe humanistyczne – co najmniej na poziomie magistra, w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty pełnił funkcję kuratora dla co najmniej 1 wystawy o tematyce historycznej, z dziedziny historii lub etnograficznej (Zamawiający rozumie przez pełnienie funkcji kuratora przeprowadzenie pełnego procesu przygotowania wystawy, tj. od rozpoczęcia procesu do otwarcia (wernisażu wystawy) tj. obejmujący przygotowanie koncepcji, przeprowadzenie kwerendy w archiwach lub muzeach, przygotowanie scenariusza, nadzorowanie koncepcji aranżacji scenografii i przygotowanie drukowanego wydawnictwa merytorycznego oraz w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty uczestniczył w organizowaniu co najmniej 1 wystawy muzealnej, tj. pełny proces realizacji wystawy musiał odbyć się w ostatnich 5 latach).
4.2.14. Grafik - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował aplikacje dla minimum dwóch ekspozycji lub wystaw o powierzchni minimum 400 m2 każda.
4.2.15. Metodyk ds. metodyki nauczania posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne, w ostatnich 5 latach przed dniem złożenia oferty uczestniczyła w realizacji co najmniej 1 projektu, którego tematem była metodyka kształcenia w pozaszkolnych formach edukacji (tzn. projekty zakończone i odebrane przez zlecającego).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy
z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. (zał. nr 12 do SWZ)
5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku załącznik nr 11 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

l. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w wysokości 200 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Bodzentynie nr konta 91 8493 0004 0090 0907 8155 0022
z adnotacją - Realizacja szlaku „Śladami kultury benedyktyńskiej” w formule zaprojektuj i wybuduj
3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) — d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) oświadczenia, o których mowa w pkt. XV.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składają każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty' dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu..

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Równoważność materiałów:
1) w niniejszej SWZ wraz z załącznikami mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego;
2) zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiału i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia;
3) wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian;
4) koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, np. atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno — eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.