eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerczów › Utrzymanie szlaków zrywkowych oraz utwardzenie mijanki drogi poż. nr 6 w Nadleśnictwie KolbuszowaOgłoszenie z dnia 2022-10-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utrzymanie szlaków zrywkowych oraz utwardzenie mijanki drogi poż. nr 6 w Nadleśnictwie Kolbuszowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690027094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świerczów 138

1.5.2.) Miejscowość: Świerczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48175812120

1.5.8.) Numer faksu: +48175812121

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolbuszowa@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbuszowa.krosno.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kolbuszowa/zamowienia_publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie szlaków zrywkowych oraz utwardzenie mijanki drogi poż. nr 6 w Nadleśnictwie Kolbuszowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4cd60a5-4303-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379332/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.94.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Kolbuszowa. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w cześci nr 1 zamówienia został opisany w przedmiarze robót utrzymania szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Kolbuszowa (załącznik nr 12 do SWZ), STWIORB utrzymania szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Kolbuszowa (załącznik nr 13 do SWZ), Lokalizacji i rozmiar prac – utrzymanie szlaków zrywkowych (załącznik nr 16 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utwardzenie mijanki drogi p.poż. nr 6 w Nadleśnictwie Kolbuszowa. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia części nr 2 został opisany w przedmiarze robót utwardzenia mijanki drogi p.poż. nr 6 w Nadleśnictwie Kolbuszowa (załącznik nr 14 do SWZ), STWIORB utwardzenia mijanki drogi poż. nr 6 (załącznik nr 15 do SWZ), Lokalizacji i rozmiarze prac – utwardzenie mijanki drogi poż. nr 6 (załącznik nr 17 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.