eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, pędzli i akcesoriów malarskichOgłoszenie z dnia 2022-10-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, pędzli i akcesoriów malarskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.polak@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, pędzli i akcesoriów malarskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf724fd8-f6c6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387078

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070928/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.24 Zakup farb, lakierów, rozpuszczalników i akcesoriów malarskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228027/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 101/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 284923,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lakierów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 2369,86 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lakierów poliwinylowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 79155,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa taśm.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 12910,70 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów malarskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 7113,50 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa emalii silikonowych, ftalowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 11838,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa farby poliuretanowych, nitro, poliwinylowych i chlorokauczukowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 152746,15 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb, lakierów, mastyksów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 14388,02 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozpuszczalników.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 3085,82 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pędzli malarskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 1316,11 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb specjalnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 10834,15 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ - Formularze cenowe/Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 2008,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4116,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17120,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6725,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5471598442

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6725,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.