eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Ostródzie- etap IOgłoszenie z dnia 2022-10-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Ostródzie- etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 24

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karol.zuranski@um.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=33749181

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Ostródzie- etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-334b60a3-35a4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00386532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059533/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 MODERNIZACJA CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE- ETAP I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351753/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 12800000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciepłowni miejskiej w Ostródzie- etap I oraz zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimum 200 kW, zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym (załącznik nr 4 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- dalej: STWiOR) wszystkich branż- zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu wszystkich robót budowlanych;
2) przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;
3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWiOR, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie opracowany przez wykonawcę którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i przedłożony do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę;
4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót;
5) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych;
6) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;
7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych.
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, ma prawo wykonać dokumentację projektową z uwzględnieniem optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji obiektu objętego przedmiotem zamówienia w stosunku do założeń zawartych w PFU (załącznik nr 4 do SWZ). Wszystkie rysunki muszą być w pełni zwymiarowane. Dokumentacja projektowa musi zawierać:
a) zatwierdzone przez Zamawiającego opracowania przedprojektowe, w szczególności: wykonanie badań geologicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zaktualizowaną inwentaryzację dla celów projektowania;
b) projekt budowlany, opracowany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego. Projekt budowlany powinien posiadać wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia oraz wszelkie niezbędne pozwolenia wymagane obowiązującymi przepisami. Projekt budowlany musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679), projekt budowlany musi zostać wykonany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg; dodatkowo rysunki, szkice, rzuty itp. w formacie edytowalnym;
c) projekty wykonawcze do opracowanego projektu budowlanego, powinny zostać opracowane w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454)- dalej: rozporządzenie- 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w ogólnodostępnym formacie plików, np. .pdf, .jpg; dodatkowo rysunki, szkice, rzuty itp. w formacie edytowalnym;
d) przedmiary robót, w zakresie o którym mowa w § 6 rozporządzenia- 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .xls lub .ods;
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych poszczególnych grup robót budowlanych, zgodnie z rozdziałem 3 rozporządzenia- 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .doc;
f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (do planu bezpieczeństwa)- 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD w formacie plików .doc.
1.1) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych.
1.2) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonych opracowań zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2) Wymagania dotyczące robót budowlanych:
a) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej (w tym dostarczenie urządzeń);
b) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
- zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
- uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
- zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (w 1 kpl.), na który składały się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku, gdy w SWZ zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SWZ.
5. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: podział zamówienia na części groziłby:
1) właściwemu wykonaniu zamówienia przez trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców;
2) terminowemu wykonaniu zamówienia i ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za występujące opóźnienia;
3) trudnościami w egzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych, po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45251200-3 - Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie „(…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: 16.100.000,00 PLN brutto. Cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty wynosi: 20.295.000,00 PLN brutto i przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20295000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20295000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.